BCC Norge

Hjem » BCC Norge

BCC Norge er nasjonalledd for forbundets menigheter i Norge. Foreningen er et offentlig registrert trossamfunn, og mottar tilskudd fra staten.


Nasjonalleddet samarbeider med sine lokalmenigheter for å fremme den kristne tro, og for å fremme kristendommens rammevilkår i samfunnet, basert på BCC-forbundets trosgrunnlag.

Formålet fremmes blant annet ved omsorgsarbeid, møter, søndagsskole, musikk, dåp, nattverd, bibelundervisning og vigsling. I tillegg legges det til rette for at barn og ungdom kan få utvikle seg og knytte vennskap i et positivt og sunt kristent miljø.

Fakta om BCC Norge

 • Har 19 medlemsmenigheter og 9 026 medlemmer i Norge (2023)
 • Registrert trossamfunn med vigselsrett
 • Ideell og allmennyttig organisasjon, godkjent av Skatteetaten for fradrag på gaver
 • Mottar tilskudd fra staten som trossamfunn
 • Medlem i BCC-forbundet, en internasjonal sammenslutning av organisasjoner med felles formål og trosgrunnlag
 • Medlem i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn
 • Medlem i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge
 • Samarbeidspartner med Tankesmien Skaperkraft, som skal stimulere til refleksjon, debatt og aktiv samfunnsbygging

Se vår skoleinfo-side

Service til lokalmenigheter

Som nasjonalledd jobber BCC Norge med å tilrettelegge for, inspirere og besørge en effektiv, trygg og legitim drift lokalt. Støttefunksjonen gjelder disse hovedområdene:

 • Økonomi
 • Organisering
 • Jus
 • IT-applikasjoner
 • Medlemskommunikasjon

Medlemsorganisasjoner

BCC Norge har 19 lokalmenigheter. Disse er selvstendige foreninger og rettssubjekt, som er regulert med egne vedtekter, årsmøte, styre og økonomi.

Landsmøtet

Landsmøtet skal blant annet vedta budsjetter, godkjenne årsregnskap, velge medlemmer til sentralstyre, utvalg og valgkomité. Det kan vedta vedtektsendringer og beslutte opptak eller eksklusjon av lokalmenigheter til BCC Norge.
Er øverste myndighet i alle spørsmål som ikke faller inn under myndigheten til forstanderskapet i BCC-forbundet.

Landsmøtedelegatene velges av årsmøtene i sine lokalmenigheter.

Sentralstyret

Sentralstyret er øverste myndighet mellom landsmøtene. Innenfor budsjett og rammer fastsatt av landsmøtet, skal styret ha ansvar for forvaltning av midler til fremme av virksomheten. De skal blant annet sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten og forvalte eiendommer og verdier. Det er sentralstyret som forbereder, innkaller og gjennomfører landsmøtet, og har ansvar for å iverksette landsmøtets vedtak.
Sentralstyret per 20.05.24 består av følgende personer: Vidar Kronstad (styreleder), Emilie Sandersen Damnjanovic og Morten Ådalen.

Forstanderskapet

I tros- og lærespørsmål, slik det fremkommer i konstitusjon for BCC-forbundet, anerkjenner BCC Norge forstanderskapet som øverste myndighet.
Forstanderskapet består per 01.01.22 av følgende personer: Kåre J. Smith (leder), Harald Kronstad, Trond Eriksen og Bjørn Nilsen.

Årsrapporter

Les redegjørelse etter åpenhetsloven for 2022 her.