Om Brunstad Christian Church (BCC)

Hjem » Om Brunstad Christian Church (BCC)

Å samles om helliggjørelse på internasjonale stevner flere ganger i året, skaper enhet i menighetsfellesskapet.


BCC-forbundet har rundt 25.000 trosfeller på verdensbasis. Hovedkontoret og trossamfunnets daglige drift ligger i Norge, i Moss kommune. Her er sentralorganisasjonen og organisasjoner for de fleste av satsningsområdene etablert. Organisasjoner for misjon og kringkasting er etablert i USA.

Om BCC

  • Har sin opprinnelse fra 1898
  • Fikk første form for organisering på 1930-tallet, og etablerte vedtekter for den norske virksomheten i 1993. Ble konstituert som et internasjonalt forbund i 2021
  • Trosgrunnlag og forkynnelse bygger på Bibelen
  • Er det eneste norske trossamfunnet som har internasjonal utbredelse
  • Har et omfattende arbeid for barn og ungdom, og en høy andel unge medlemmer
  • Økonomien baseres i hovedsak på frivillige gaver, og BCC har ingen lønnede forkynnere
  • Stiftelser for sentrale satsningsområder: misjon, media, arrangementer, musikk, ungdomsprogram og fond

Vårt formål

  • Fremme den kristne tro slik den framkommer i vårt trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt
  • Fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet
  • Tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling

Om oss

Våre verdier

Kjærlighet

Kjærligheten er det sentrale i kristendommen. Jesus sa: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon er derfor å elske Jesus med den samme kjærlighet som han har elsket oss med. Når kjærligheten til han blir en indre drivkraft, vil godheten kunne kjennes av alle mennesker.

Respekt

Som trossamfunn respekterer BCC fullt ut menneskets rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, for eksempel når det gjelder religiøs og politisk frihet, seksuell legning og familieliv.

Den troendes holdninger og livsførsel bør gjenspeile at alle mennesker møtes med respekt og aktelse, uavhengig av hvilket livssyn eller trosgrunnlag de har.

Rettferdighet

Som kristen bør det være en selvfølge at man er rettferdig i pengesaker og følger landets lover. Dette er utgangspunktet for den dypere rettferdighet, hvor man erkjenner sitt utgangspunkt som selvisk menneske og ved Kristi kors kan nekte onde tanker og gjerninger. På denne måten kan det gode få vokse fram i oss, noe som blir til vårt eget, vår nestes, og samfunnets beste.

Trofasthet

Trofastheten vises gjennom vårt forhold til Gud, men, avspeiles også i våre mellommenneskelige relasjoner og forpliktelser. Som troende søker vi alltid at disse er i harmoni med Guds ord. Besluttsomhet og utholdenhet i troen settes høyt i BCC, for den fører menneskene inn i et liv i vekst og utvikling.

Helliggjørelsesstevner

Forkynnelsen er så sentral, at nesten 50 % av BCC-forbundets årlige budsjett brukes på stevnevirksomheten i BCC Event.

Starten på stevnevirksomheten kan spores tilbake til et brev fra 1909 som Johan Oscar Smith skrev til sin bror Aksel:

“Konferanser og stevner har man hat nok av, skulde man ha mere av den slags, saa maatte det være en helliggjørelseskonferanse, hvor man drøftet nødvendigheten av at utbrede kjendskap til det, der følger opstandelseskraften efter, nemlig lidelsessamfundet med Kristus.”

I mer enn 100 år har menigheten samlet seg om dette budskapet, som fører til et liv i helliggjørelse. I 2024 var helliggjørelse tema for ungdomklubbens bibelstudier og påskecamp.

Menighetsliv

Barn og ungdom er fremtiden

Enkeltpersoners ønske om å leve som en disippel av Jesus gjør at det blir enhet i menighetsfellesskapet. Forkynnelsen av Bibelens budskap danner grunnlaget for at BCC er en livskraftig menighet, slik den har vært helt siden starten.

Over 60% av deltakerne på BCCs stevner er under 30 år. Denne aldersgruppen har vært prioritert i flere tiår. Ungdommene skal få delta i trosopplæring, engasjere seg i aktiviteter tilpasset alder og interesse, og få gode opplevelser og vennskap de kan ha glede av videre i livet.

Deltakermenighet

Selv om BCC har en ryddig organisasjonsstruktur med valgte representanter til formelle verv, så er menighetslivet og trosoppbyggelsen like fri og uorganisert som den var i starten.

Hver lokalmenighet i BCC er en deltakermenighet, og på møter og stevner i vårt trossamfunn er det stor grad av deltakelse fra medlemmene. Dette er inspirert av Paulus sine ord til Korinterne: «Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.» (1. Kor. 14, 26)

På møtene kan den enkelte delta med det en har på hjertet, om det er tale, bønn eller sang. Forsamlingen har ikke betalte forkynnere, og det er ikke planlagte talelister i møtene. Så når medlemmene samles, er friheten stor for å bidra, både når det gjelder i innholdet på møtene, og i praktiske oppgaver i menighetslivet. Formålet er at alt skal bidra til å bygge opp troen på Jesus Kristus, for det er den som samler oss.

Fra den relativt store andelen av ungdom i BCC, vokser det stadig fram personer som både går inn i frivillige oppgaver og som bidrar i omsorgsarbeid og trosoppbyggelse.

Vi ser at det å holde fram Bibelens budskap gjør at både unge og eldre vokser fram i menigheten, innenfor den frihet Guds ord gir. Dette skaper både enhet og løftekraft, som vi ser vil bygge menigheten videre inn i framtiden.

Om vårt navn

«BCC» stammer fra Brunstad Christian Church, og navnet har sin bakgrunn i at stedet Brunstad i Sandefjord kommune i Norge har vært et internasjonalt samlingssted for trossamfunnet siden 1956. Stevnene her er fortsatt en viktig arena for trosfellesskap selv om trossamfunnet ikke lenger eier stedet.

I nyere tid har konferanseanlegget på Oslofjord vært gjenstand for omfattende utvikling, og her arrangerer BCC Event årlige stevner, camper, familiedager og aktiviteter for barn og ungdom.

Omtalt som Smiths venner

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», men dette har aldri vært trossamfunnets offisielle navn.