Organisering av BCC-forbundet

Hjem » Organisering av BCC-forbundet

Her kan du lese om hvordan den internasjonale organiseringen av BCC rustes for framtiden.


I over 120 år var BCC uten overordnet internasjonal organisering. Virksomheten har vært drevet gjennom selvstendige kristne organisasjoner i de ulike regioner og land, som har samarbeidet på bakgrunn av tro og formål.

Enkeltmennesker, lokalmenigheter og ulike virksomheter har gjennom mange år arbeidet for at de som vil, kan høre og selv lære å leve slik Jesus lærte oss. Det uorganiserte og frie engasjementet fra enkeltpersoner er en viktig faktor, som ikke tas bort selv om rammer og struktur for virksomheten er under utvikling.

Behov for internasjonal organisering

Misjonsoppdraget er helt sentralt for BCC, og gjennom de siste tiår har både engasjementet og antallet av virksomheter vokst internasjonalt. Dette øker kravet til gode strukturer.

Derfor har det skjedd et taktskifte i måten å tenke organisering på: Det uformelle skal formaliseres på en solid måte, og det sikrer at virksomheten kan møte kravene til et internasjonalt trossamfunn for de neste 50 årene.

Organer og myndighet

Se forklaring i boksene.

Last ned organisasjonskart

Forbundet konstitueres

Den 21. november 2021 blir stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet vedtatt og signert i representantskapsmøtet.

Det er definert syv fellestiltak, som er hovedsatsingene for hele forbundet. Disse fellestiltakene har selvstendig ledelse og et eget oppdrag innenfor forbundets formål.

Virksomhetsplan: Hvert fellestiltak utarbeider årlig en virksomhetsplan som beskriver de aktiviteter som organisasjonen planlegger det kommende året, hva disse koster og hvordan de skal finansieres. Virksomhetsplanen danner grunnlaget for å søke tilskudd fra BCC-forbundet, og behandles av representantskapet i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Slik tas beslutninger i forbundet

Fellestiltakene finansieres av felleskapet, og bidrar til misjon og menighetsvirksomhet over hele verden. Alle fellestiltak legger fram neste års forslag til budsjett og virksomhetsplaner for representantskapet i det ordinære representantskapsmøtet på sommeren. Forstanderskapet kommenterer virksomhetsplanene i høringsrundene.

Klikk på bildet for en interaktiv visualisering av beslutningsprosesser i BCC-forbundet.

Klikk på ulike representantskapsmøter for å se hvilke beslutninger som er tatt:

Representantskapsmøter 2024

Representantskapsmøter 2023

Representantskapsmøter 2022

Representantskapsmøter 2021

Komiteer og arbeidsgrupper  

Representantene fordeles gjennom året i ulike komiteer og arbeidsgrupper etter kompetanse og interesse. På denne måten blir mange involvert og sakene som kommer til beslutning i representantskapsmøtene er jobbet grundig med.  

Per 2024 har representantskapet disse komiteene og arbeidsgruppene: 

 • Valgkomite 
 • Kontrollkomite 
 • Ungdomskomite 
 • Barnekomite 
 • 60+ komite 
 • Justiskomite 
 • Finanskomite 
 • IT-komite 
 • Komite for event-evaluering
 • Arbeidsgruppe for givertjeneste 
 • Arbeidsgruppe for frivillighet
 • Arbeidsgruppe for kommunikasjon
 • Arbeidsgruppe for medlemsopptak

Medlemsorganisasjoner søker opptak i BCC-forbundet

En av konsekvensene ved å etablere en god struktur for organisering, er også at lokalmenigheter i hele verden, som regner seg som en del av trosfellesskapet i BCC, formelt kan bli tatt opp i BCC-forbundet. For å sikre at BCCs virksomhet i alle ledd er grunnlagt på rettferdighet og ryddighet, har representantskapet vedtatt en rekke krav for å kunne bli tatt opp i forbundet. I løpet av de kommende årene vil flere og flere lokalmenigheter på denne måten bli medlemsorganisasjoner.

Se forklaring i filmen