Organisering av BCC-forbundet

Her kan du lese om hvordan den internasjonale organiseringen av BCC rustes for framtiden.


I over 120 år var BCC uten overordnet internasjonal organisering. Virksomheten har vært drevet gjennom selvstendige kristne organisasjoner i de ulike regioner og land, som har samarbeidet på bakgrunn av tro og formål.

Enkeltmennesker, lokalmenigheter og ulike virksomheter har gjennom mange år arbeidet for at de som vil, kan høre og selv lære å leve slik Jesus lærte oss. Det uorganiserte og frie engasjementet fra enkeltpersoner er en viktig faktor, som ikke tas bort selv om rammer og struktur for virksomheten er under utvikling.

Behov for internasjonal organisering

Misjonsoppdraget er helt sentralt for BCC, og gjennom de siste tiår har både engasjementet og antallet av virksomheter vokst internasjonalt. Dette øker kravet til gode strukturer.

Derfor har det skjedd et taktskifte i måten å tenke organisering på: Det uformelle skal formaliseres på en solid måte, og det sikrer at virksomheten kan møte kravene til et internasjonalt trossamfunn for de neste 50 årene.

Historikk og fakta

  • 2016: Forarbeid, utredninger og undersøkelser blant andre internasjonale organisasjoner og kirkesamfunn, for å finne frem til riktig måte å organisere trossamfunnet for fremtiden
  • 2020-21: Høringsrunder med forstandere, representanter og nøkkelpersoner. Representantskapet etablerer BCC-forbundet trinnvis som ny internasjonal struktur for trossamfunnet.
  • 2022: Satsingsområdene media, event, fond, musikk, A-team og misjon er etablert som selvstendige organisasjoner
  • Forbundet har foreløpig 20 medlemsorganisasjoner (bare norske)
  • Årlig budsjett for BCCs sentralvirksomhet: 240 mill.

Organer og myndighet

Forstanderskapet

Åndelig og visjonær ledelse. Har ansvar for å forvalte menighetens lære, og det kristelige innholdet i menighetens arrangementer. Er øverste myndighet i tros- og lærespørsmål.

Representantskapet

Øverste myndighet i alle praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved representanter valgt av og blant medlemmene i BCCs menigheter. Beslutter vedtektsendringer, årlige budsjettrammer, og er den bevilgende myndighet som tildeler midler og tilskudd til å fremme formålet. Representantskapsmøte avholdes minst en gang per år.

Sekretariatet

Ivaretar representantskapets og forbundets interesser mellom representantskapsmøtene og sørger for gjennomføring av disse. Koordinerer forbundets aktiviteter innen fagområdene økonomi, jus, compliance, kommunikasjon, internkontroll og IT.

Hvordan skal forbundet se ut i fremtiden?

Den 21. november 2021 blir stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet vedtatt og signert i representantskapsmøtet.

Det er definert syv fellestiltak, som er hovedsatsningene for hele forbundet. Disse fellestiltakene har selvstendig ledelse og et eget oppdrag innenfor forbundets formål.

BCC Media skal være et pulserende mediesenter for kristen formidling. Budsjettet for 2022 er 87,8 MNOK. 50 millioner av dette er tilskudd fra forbundet.

BCC Event planlegger trossamfunnets internasjonale stevner og camper. Budsjett for 2022 er 70 MNOK, som finansieres av deltakerbetaling fra lokalmenigheter.

Misjonsorganisasjonen er etablert i USA og har et budsjett på 22,1 MNOK i 2022. Dette finansieres av tilskudd fra forbundet, samt en øremerket misjonskollekt til prosjekter i Afrika.

BCC Fund er en nyopprettet stiftelse, som ved forvaltning av kapital og utdeling skal bidra til å sikre den langsiktige realiseringen av formålet.

BCC A-team er en nyopprettet stiftelse som skal tilby ungdom fra hele verden kultur – og erfaringsutveksling i et positivt og sunt kristent miljø, basert på BCCs trosgrunnlag.

Kommer i 2022.

BCC Facilities er en nyopprettet stiftelse som skal koordinere behov for eiendomsfasiliteter til fellestiltak og sentralorganisasjonen i BCC-forbundet.

Slik tas beslutninger i forbundet

Fellestiltakene finansieres av felleskapet, og bidrar til misjon og menighetsvirksomhet over hele verden. Alle fellestiltak legger fram neste års forslag til budsjett og virksomhetsplaner for representantskapet i det ordinære representantskapsmøtet på sommeren. Forstanderskapet kommenterer virksomhetsplanene i høringsrundene.

Klikk på ulike representantskapsmøter for å se hvilke beslutninger som er tatt:

Representantskapsmøter 2022

Representantskapsmøter 2021

Virksomhetsplan: Hvert fellestiltak utarbeider årlig en virksomhetsplan som beskriver de aktiviteter som organisasjonen planlegger det kommende året, hva disse koster og hvordan de skal finansieres. Virksomhetsplanen danner grunnlaget for å søke tilskudd fra BCC-forbundet, og behandles av representantskapet i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Medlemsorganisasjoner søker opptak i BCC-forbundet

En av konsekvensene ved å etablere en god struktur for organisering, er også at lokalmenigheter i hele verden, som regner seg som en del av trosfellesskapet i BCC, formelt kan bli tatt opp i BCC-forbundet. For å sikre at BCCs virksomhet i alle ledd er grunnlagt på rettferdighet og ryddighet, har representantskapet vedtatt en rekke krav for å kunne bli tatt opp i forbundet. I løpet av de kommende årene vil flere og flere lokalmenigheter på denne måten bli medlemsorganisasjoner.

Se forklaring i filmen