Ofte stilte spørsmål

Hva tror og lærer Brunstad Christian Church? Her kan du lese svar på spørsmål mange lurer på.

Hjem » Ofte stilte spørsmål

Vi opplever at mange har spørsmål om hvem BCC er, og hva vi står for. Vi vil gjerne fortelle om dette, så her har vi samlet svar på noen av spørsmålene.


Hva er forskjellen på BCC og andre kristne?

BCC er et kristent trossamfunn som tilhører den protestantiske retningen av kristendommen, og kort fortalt er dette sentralt i vårt trosgrunnlag:

  • BCC-forbundets trosgrunnlag bygger på Bibelen som Den Hellige Skrift, gitt ved inspirasjon fra Gud, inneholdende alt mennesket trenger for sin frelse, og har Bibelen som eneste autoritative skrift.
  • Vi tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
  • Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider, unnfanget av Den Hellige Ånd og født inn i verden av jomfru Maria.
  • Vi tror at talsmannen, Den Hellige Ånd, vil undervise og minne oss om alt det Jesus har befalt oss.
  • Vi slutter oss til den apostoliske og nikenske trosbekjennelse.

Videre baseres trosgrunnlaget på den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for.

Vi tror at Jesus både kom med tilgivelse for våre synder, og et nytt liv i vekst og utvikling som en Jesu etterfølger. Vi tror at etter forsoningen ved Jesu død, så skal mennesket bli frelst ved hans liv.

Tror BCC at egne medlemmer er de eneste som blir frelst?

Nei, absolutt ikke, Jesus gjorde forsoningen mulig for alle mennesker ved at han led døden på korset (Rom. 5:18).

Vi tror at alle som påkaller Guds navn og tror på hans sønn Jesus Kristus, kan få tilgivelse for sine synder og bli frelst (Joh. 3:16).

Hva mener BCC om homofili og samlivsetikk?

BCC respekterer alle menneskers rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, og mener at alle mennesker er elsket av Gud, uansett rase, kjønn eller seksuell legning.

Samtidig mener vi at Bibelen har fastsatt ekteskapet mellom mann og kvinne som rammen for seksuelt samliv. Vi mener derfor at det å leve i samboerskap eller homofilt samliv ikke er forenlig med Bibelens anvisninger.

Hva er BCCs kvinnesyn?

BCC arbeider for at både kvinner og menn skal være inkludert og likestilt i trossamfunnet. Kvinner i BCC deltar både i styrearbeid, i representantskapet og en rekke andre menighetsoppgaver. De er også aktivt deltakende i menighetens samlinger, både med bønn, sang og innlegg i forsamlingen.

Hvor kommer navnet Smiths venner fra?

Tilnavnet ble brukt etter at BCCs grunnlegger, Johan Oscar Smith begynte å samle venner til kristne møter. «Smiths venner» har aldri vært trossamfunnets navn, og det er ikke et navn vi ønsker å benytte.

I senere tid har nok uttrykket blitt brukt mye av uvitenhet, men vi ønsker altså å bli omtalt med trossamfunnets riktige benevnelse; BCC (etter Brunstad Christian Church).

Hva er sammenhengen mellom BCC og Brunstad?

Stedet Brunstad i Sandefjord kommune har vært et internasjonalt samlingssted for stevner i BCC siden 1956. Stevnene her er fortsatt en viktig arena for trosfellesskap selv om BCC ikke lenger eier stedet, og hovedkontor og daglig drift for trossamfunnet ligger i Moss kommune.

I nyere tid har konferanseanlegget på Oslofjord vært gjenstand for omfattende utvikling, og her arrangerer BCC sine stevner, samt arrangementer som ungdomscamper, familiedager og aktiviteter for barn og ungdom.

Hvem kan bli medlem i BCC?

Medlemskap er åpent for alle som støtter og bekjenner seg til BCCs trosgrunnlag og formål.
Medlemskap innvilges via BCCs lokalmenigheter, og det er kontaktpersoner i hver lokalmenighet, som man kan ta kontakt med dersom man ønsker å komme og høre forkynnelsen for å vurdere om medlemskap er aktuelt for seg.

Hva skjer om man velger å forlate BCC?

Det er enkelt å melde seg ut om man ønsker det, og det er ingen sanksjoner for de som forlater trossamfunnet.

De aller fleste beholder en en god relasjon med venner og familie i BCC, selv om man velger å forlate.

Hvorfor jobber medlemmene dugnad i BCC?

Frivillighet er bærebjelken i BCC, og menighetsvirksomheten baserer seg i stor grad på frivillig innsats, eller dugnad, fra medlemmene.

I BCC skjer dette på lik linje med andre frivillige organisasjoner, idrettslag, og er en dugnadstradisjon vi er stolte av. Denne gode dugnadskulturen kjennetegner trosfeller i mange land.

Ukentlig legges det ned mange frivillige timer i form av omsorgsarbeid, forkynnelse, musikk og sang, tilrettelegging for aktiviteter og arrangementer i menighetene.

Hva koster det å være medlem i BCC?

BCCs lokalmenigheter har ingen kontingent for medlemskap. Å delta på søndagsmøte, ungdomssamlinger og søndagsskole krever ikke at en betaler for det, men lokalmenighetene er selvsagt avhengige av at medlemmer bidrar for å dekke felles driftskostnader i lokalmenigheten.

Lokalmenighetene har stor aktivitet, møtelokaler og aktivitetstilbud til barn og ungdom, og kostnader til dette dekkes i all hovedsak av gaver fra medlemmene, som bidrar etter egen lyst og evne. Styret i hver lokalmenighet har ansvaret for å utarbeide budsjetter etter lokalmenighetens ønskede aktivitets- og kostnadsnivå, og innkalle til årsmøte. Medlemmene stemmer over, og vedtar, budsjettene i årsmøte, og det vedtatte kostnadsnivået dekkes av gaver fra medlemmene. I Norge dekker det ordinære tilskuddet fra staten kun en liten del av den norske virksomheten.

Hvordan brukes pengene i BCC?

I BCC-forbundet sentralt er det representantskapet som hvert år vedtar budsjetter og bevilger tildelinger, og det er basert på budsjett og virksomhetsplaner fra de forbundsorganisasjonene som mottar tilskudd. De gaver som lokalmenighetene gir til BCC sentralt brukes i tråd med vedtakene representantskapet gjør. Medlemmene får informasjon om hva pengene brukes til via informasjons-sendinger, presentasjoner og årsrapporter.

I lokalmenighetene stemmer medlemmene over budsjettene i årsmøte. Styret i hver lokalmenighet har ansvaret for å utarbeide budsjetter, og innkalle til årsmøtet hvor budsjettet vedtas i fellesskap.

Hvem bestemmer i BCC?

De to øverste organer i BCC-forbundet er representantskapet og forstanderskapet.

Forstanderskapet har den åndelige og visjonære ledelsen. De har ansvar for å forvalte menighetens lære, og det kristelig innhold i menighetens arrangementer.

Representantskapet er øverste myndighet i alle praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. Representantskapet består av representanter som er valgt av og blant medlemmene og samles minst en gang i året. Organet beslutter vedtektsendringer, årlige budsjettrammer, og er den bevilgende myndighet som tildeler midler og tilskudd til å fremme formålet.

De øvrige organisasjoner som er tilknyttet forbundet, enten som fellestiltak eller som medlemsorganisasjoner, har styrer og ledere som har et selvstendig ansvar for virksomheten de leder.

Er BCC et åpent trossamfunn?

Ja, BCC er en naturlig del av det livssynsåpne samfunnet.

BCC har åpen inn- og utmelding, og det er ingen sanksjoner for de som velger å gå ut eller over til andre trossamfunn.

Medlemmene våre er mennesker som du møter på helt vanlige arenaer i hverdagen; på arbeidsplassen din, når du henter barna i barnehagen, eller møter andre foreldre i skolesammenheng. De har ulik utdannelse og ulik kulturell bakgrunn og tar ulike valg ut fra egne behov og personlige frihet.

BCC samarbeider også med flere ulike organisasjoner i det norske samfunnet. Deriblant Norges Kristne Råd og Frivillighet Norge.

Har BCC noen sakramenter?

Vi praktiserer ikke sakramenter i tradisjonell forstand som nådemiddel, men både nattverd og dåp gjennomføres i lokalmenighetene.

Hvordan har trossamfunnet blitt internasjonalt?

Helt siden starten har budskapet blitt spredd ved at enkeltpersoner har delt sine erfaringer med å leve som en disippel av Jesus, og forkynt ut fra eget liv. Først langs norgeskysten, så i Danmark, videre utover Europa, USA og til alle kontinenter.

Hvilke høytider feires i BCC?

BCC feirer alle de sentrale kristne høytidene, herunder påske, Kristi himmelfart, pinse og jul. Disse høytidene markeres også på våre internasjonale stevner.
Ellers feirer BCC-medlemmer normalt også andre merkedager, slik som bursdager, nasjonaldager og lignende.

Kan man drikke alkohol som medlem i BCC?

Det er ikke noe alkoholforbud i BCC. I Bibelen advares det mot å drikke for mye. Hvordan den enkelte forstår dette er en personlig sak.

BCC har et rusfritt aktivitetstilbud for barn og ungdom, som gir dem et godt alternativ til en skadelig kultur med rus og nedbrytende adferd.

Hvordan ser BCC på abort?

Som kristne har BCC stor respekt for alt liv, også det ufødte liv, da vi tror på Gud som skaper og livgiver. Abort er uansett et personlig spørsmål, og ikke en menighetssak.