Misjon i BCC

Hjem » Misjon i BCC

Siden den første begynnelsen på 1900-tallet har menigheten arbeidet for å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus, slik at de kan få en personlig tro på evangeliet.


Ny misjonsorganisasjon under oppbygging

En ny misjonsorganisasjon er etablert i USA, som tar sikte på å forvalte en større internasjonal misjonsvirksomhet på en effektiv måte for fremtiden. Misjonsorganisasjonen er en del av BCC-forbundet, og i samarbeid med denne vil BCC øke sin satsning på misjon de kommende årene.

Jesu misjonsbefaling ligger til grunn

Det er Jesu misjonsbefaling som ligger til grunn for vårt arbeid med å bringe evangeliets lære ut til alle folkeslag. Store medlemstall har ikke vært noe mål i seg selv.

Fra starten snakket Johan Oscar Smith med mennesker han traff i sitt yrke som marineoffiser, og fikk med tiden trosfeller langs hele Norges kyst. Fra Norge fortsatte det samme ordet å spre seg til flere land, i første omgang Nord-Europa. Etter Smiths bortgang fortsatte andre å reise rundt og forkynne ordet, og budskapet nådde flere verdensdeler. I dag er resultatet av dette arbeidet menigheter i hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og på New Zealand.

Å møte mennesker der de er

Menighetens profil har hele tiden vært å spre evangeliet fra person til person, gjennom naturlige møter med mennesker i deres eget liv og miljø. For å legge til rette for dette, har BCC de siste tiårene gitt finansiell og praktisk støtte ved bygging av et titalls konferansesentre i flere verdensdeler. Gaver til misjonsarbeid har vært en fast og viktig del av menighetens innsamlingsaksjoner i mange år. Blant annet har trosfeller i mange land bidratt med midler for å skape fasiliteter og mulighet for å samles om evangeliet også i fattige land med lav kjøpekraft.

Misjonsbyggene som BCC har bidratt til, har hatt ulike eierskap og driftsmodeller gjennom årene. For det meste har de vært eid av egne, ideelle stiftelser som har helt eller delvis sammenfallende formål med BCC.

Misjonsarbeid skaper nye muligheter i fattige deler av verden

Mennesker med hjerte for misjon har gjennom prosjekter i mange ulike land bidratt til at mennesker i regioner med lav kjøpekraft fått et sted å samles, og mange arbeidsplasser har blitt skapt. Denne formen for indirekte humanitært arbeid er på mange måter en «hjelp til selvhjelp». Erfaring viser også at dette er den beste hjelp som kan gis både på kort og lang sikt.

Gjennom kristent sosialt entreprenørskap har aktiv yrkesopplæring og nye jobber gitt unge, motiverte mennesker en sjanse til å kunne forsørge seg selv. Misjonsprosjektene har derfor fått mange positive ringvirkninger, der ressurspersoner med evner og ønske om å bidra positivt i sine omgivelser har vokst frem i ellers fattige regioner.

Alt arbeidet bunner i Jesu misjonsbefaling om å gjøre menneskene til disipler og lære dem å holde hans ord.

Fra innvielsesfest i Kamerun i 2013 – hvor menigheten har fått et nytt forsamlingssted.