Hva tror vi på i BCC?

BCCs hovedarbeid er å fremme den kristne tro slik det er fastsatt i BCCs trosgrunnlag blant alle mennesker, og lære de som ønsker det, å holde alt det Jesus har befalt, Matteus Evangelium 28,18-20.

Vi tror på Bibelen som Den Hellige Skrift, gitt ved inspirasjon fra Gud, inneholdende alt mennesket trenger for sin frelse. BCC har Bibelen som autoritet og basis for all virksomhet.

BCC bekjenner den kristne Gud slik Han fremkommer i Bibelen. Det betyr at:

  • Vi tror på én treenig Gud og Fader, alle tings skaper, både de synlige og usynlige
  • Vi tror på hans enbårne sønn Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, unnfanget av Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria i et menneskes kjød og blod, ulastelig i liv, korsfestet og død for våre synder, oppstått til rettferdiggjørelse, vår forbeder og talsmann hos Faderen, som en dag vil komme tilbake til jorden for å dømme levende og døde
  • Vi tror på Den Hellige Ånd, ett med Faderen og Sønnen, sendt som talsmann og kraft til oss

BCC tilslutter seg den nikenske og den apostoliske trosbekjennelsen.

Forstanderskapet i BCC har igangsatt et større arbeid for å beskrive og utdype BCCs trosgrunnlag i en fornyet struktur. 

I 2019 fikk BCC observatørstatus i Norges Kristne Råd. Dette ble etterfulgt av søknad om fullt medlemskap, som ble innvilget i 2021. 

Relaterte artikler

Se vår internasjonale misjonsside