Forholder oss til myndighetene på en ryddig måte

Tidligere medlemmer har sendt en bekymringsmelding til statsforvalteren. At redaksjonen i Vårt Land nå ønsker å legge opp til en debatt som forskutterer Statsforvalterens oppgave, mener vi er betenkelig. Etter BCCs syn kan en slik fremgangsmåte undergrave gode prosesser og rettferdig saksbehandling.


Alle medlemmer og tidligere medlemmer er velkomne til å ta kontakt med oss om sine opplevelser og meninger. Det er ikke det som har skjedd i denne saken.

I stedet for å kontakte oss har en mindre gruppe personer valgt å igangsette prosesser overfor norske myndigheter for at det skal få konsekvenser for trossamfunnet i Norge. Vi forholder oss til dette på en ryddig måte.  

Faksimiler fra Vårt Lands omtale av saken. BCC reagerer på at Vårt Land legger opp til debatt om en sak som Statsforvalteren først skal ta stilling til.

Redaksjonen i Vårt Land gjør dessverre ikke det, når de legger opp til debatt om en sak som er sendt til, men ikke er behandlet av, Statsforvalteren. Så langt vi forstår har Statsforvalter ennå ikke fått hele varselet, og BCC har fortsatt ikke fått innsyn i sakens dokumenter. Etter vårt syn kan en slik fremgangsmåte undergrave gode prosesser og rettferdig saksbehandling.

I en ordinær prosess, som staten har lagt opp til, har den som er anklaget mulighet til å uttale seg, og kravene til rettsikkerhet er strenge. Nå forskutterer Vårt Land statens oppgave. Vi kan ikke se at dette er en del av pressens oppgave om å ha en åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk, som Redaktørplakaten angir.

I BCC er vi opptatt av å drive vår virksomhet i tråd med lover og regler, og vi tar påstander om brudd på menneskerettigheter og trossamfunnsloven svært alvorlig. Skulle det forekomme lovbrudd hos oss, vil vi straks ta tak i dette.

Vår oppfatning er imidlertid at det som er formidlet til oss, er uriktig fremstilling av fakta og jus. Ut over det har vi tillit til at Statsforvalter vurderer materialet når de mottar dette. Og skulle de henvende seg til oss med spørsmål, vil vi svare ut disse.