SKUP 2021 og avsløringene som forsvant

NRK Brennpunkt har levert sin metoderapport for «Guds Utvalde» i et håp om å vinne bransjens gjeve SKUP-pris denne uken. Metoderapporten er et interessant innblikk i nivået på dette tilfellet av NRKs gravejournalistikk, men det aller mest interessante er kanskje det som ikke står der.Dette er kommentarer til NRK Brennpunkts metoderapport, levert inn til årets SKUP-konferanse – se lenke til metoderapporten nederst i artikkelen.

Helt fra den første kontakten med NRK Brennpunkt ønsket BCC å være åpne og bidra med fakta. Vi ønsket at det NRK Brennpunkt skulle formidle om BCCs økonomi skulle være sant og riktig, og vi ville de skulle ha bredt kildetilfang når de omtalte hvordan det er å være medlem i det kristne trossamfunnet BCC. Dessverre opplevde vi ikke at NRKs journalister var interessert i det samme.

NRK klager på tilgangen til kilder, men vil ikke høre hva medlemmene mener

NRK hadde alle muligheter til å undersøke hva medlemmene mente om både pengeinnsamling, ytringsfrihet og muligheter for å komme med kritikk i trossamfunnet, men ifølge metoderapporten var det vanskelig å få medlemmer i tale, og det var «krevende» for NRK at så mange BCC-medlemmer henvendte seg til dem utover høsten 2020. Det NRK unnlater å fortelle er at allerede i januar 2020, henstilte BCC til at det burde sikres at et representativt utvalg av BCCs medlemmer ble stilt de samme spørsmålene som NRK sine kilder hadde fått, og at dette kom fram i programmet. Videre ble NRK tilbudt å gjennomføre medlemsundersøkelse med moderne datasystemer til rådighet, der tredjepartsleverandører garanterer full anonymitet. Dette takket NRK nei til. De ønsket altså ikke et bredt og sammensatt kildetilfang. I stedet valgte de blant annet å bruke en anonym kilde for å diskreditere BCCs medlemsundersøkelser, til tross for at NRK må ha vært klar over at den anonyme kilden snakker om en medlemsundersøkelse som lå minst åtte år tilbake i tid. BCC har nemlig ikke hatt medlemsundersøkelse på papir på minst åtte år. Fremstillingen både i episoden og i metoderapporten er direkte feil.

NRK liker ikke at medlemmene bruker sin ytringsfrihet

Det grenser til det absurde når NRK, som i sitt program formidler påstander om at det er «mangel på ytringsfrihet i BCC», problematiserer at medlemmer benytter seg av sin ytringsfrihet for å ta til motmæle mot NRKs ensidige fremstilling av deres trossamfunn. Det at unge og voksne medlemmer som benytter sin ytringsfrihet i all offentlighet blir beskyldt for å være en del av en «kampanje fra ledelsen i BCC» er ufint og usant. De som fulgte med på sosiale medier kunne se at dette var et dypt og ektefølt engasjement fra medlemmer som opplevde NRK Brennpunkts prosess både urettferdig og ubalansert.

Opplevelsen er at hvis medlemmene er tause så betyr det at ledelsen undertrykker, og er medlemmene engasjerte så betyr det at de løper ledelsens ærend. NRK fratar på denne måten BCC-medlemmer retten til å heve sin stemme.

Avsløringene som NRK ikke lenger snakker om

Brennpunkt-dokumentaren ble promotert med «Hvor ble menighetens penger av?» og «Brennpunkt har fulgt pengene». Inntrykket man satt igjen med etter Brennpunkts episode var at BCCs ledere beriket seg på menighetens midler. Påstander om at ledere skal ha tatt opp lån de aldri har tilbakebetalt ble fremmet både i selve episoden, og av redaktør for dokumentar og samfunn Frank Gander, i Dagsnytt 18.

Denne utrolige «avsløringen» ser ut til å være glemt når NRK skal omtale sine funn i metoderapporten. At lederne slik skal ha beriket seg på medlemmenes bekostning – det som for enhver seer må ha fremstått som den aller viktigste «avsløringen» i dokumentaren – er ikke nevnt med ett ord i den 37-siders lange rapporten.

Kan det være NRK endelig har forstått at verken Kåre J. Smith eller Bernt Aksel Larsen har beriket seg på menighetens penger, etter at NRK gjentatte ganger har blitt fortalt, og mottatt dokumentasjon for, at alle menighetene har sine midler i behold og at alle de omtalte lån er gjort opp? For BCC oppleves dette imidlertid litt for sent, når de usanne påstandene allerede er formidlet til hele det norske folk.

Sannheten er at medlemmenes bidrag har gått til menighetens ideelle og allmennyttige virksomhet, både lokalt og sentralt – og brukes i tråd med BCCs formål. I tillegg til å bruke betydelige summer på misjonssteder rundt om i hele verden, har BCC og lokalmenighetene brukt en stor del av sin kapital på å finansiere utbyggingsprosjektet på Brunstad, som er stedet BCC bruker til sine internasjonale kristne konferanser. Utbyggingsprosjektet er på nærmere 3,6 milliarder kroner. De lokalmenighetene som historisk har lånt inn sine sparepenger til BCC Financial og BCC eller som i dag har lån til Brunstadstiftelsen, har fått god avkastning på sine sparemidler til glede for lokalmenighetens økonomi. Anslag viser at disse innlånene de ti siste årene har gitt avkastning på rundt 250 millioner kroner for menigheter verden over.

NRK skryter av «avsløringen» de har gjort ved hjelp fra kriminelle kilder

Selv om det overhengende temaet i episoden om BCC var økonomi, er det ikke store avsløringene å spore i metoderapporten. NRK fremstiller det som at det er et nitidig arbeid fra journalistene som ligger bak «avsløringen» om at det skal ha vært gitt lån i strid med retningslinjer. Det kan godt være at NRK-journalistene har brukt både tid og penger på å forstå menighetens økonomi, men når det kommer til «avsløringene» er realiteten at NRKs journalister er blitt servert sakene, godt og nøye forberedt, av kilder som i flere år har hatt interesse av å sverte BCC – dette viser innsyn i e-postkorrespondansen mellom NRK og kildene.

NRK hevdet altså at lederne i BCC har lånt penger i menighetenes cashpool i strid med retningslinjene, men metoderapporten unnlater å gjøre rede for det faktiske grunnlaget for påstanden.  Sannheten var at NRKs kilde hadde presentert et dokumentutkast som aldri var vedtatt, og fremstilt dette som vedtatte retningslinjer. Journalistene har «kjøpt» denne forklaringen av sin kilde uten å undersøke grundigere selv. Virkeligheten var at retningslinjene ikke gjaldt for de lånene som NRK omtaler i sitt program, og dermed var selvfølgelig påstanden om brudd på retningslinjer usann.

NRKs eneste «avsløring» om BCC munner altså ut i noe som er beviselig feil. Likevel har Norges statskanal publisert dette som en «sannhet» for hele Norges befolkning. Hundrevis av kommentarer fra sinte nordmenn som fnyser over den «kriminelle sekta», vitner om hvilket inntrykk NRKs “avsløringer” har etterlatt seg.

NRK føler seg truet, men nekter å samarbeide

I sin metoderapport gjør NRK et stort nummer ut av påståtte trusler mot dem, og at vaktholdet rundt journalist Harald Eraker ble styrket. Det NRK unnlater å fortelle er at da BCC kontaktet redaktør Frank Gander for å få konkretisert påstandene, for å eventuelt kunne bidra til å sette en stopper for truende oppførsel, var ikke Gander villig til noen form for dialog; han var mest opptatt av å trekke paralleller mellom BCC og regimet i Nord-Korea. BCC fulgte i perioden tett med på sosiale medier, og så aldri noe, verken i kommentarfelt eller andre steder, som skulle tilsi trusler mot NRK-ansatte. At NRK var helt avvisende da BCC tok kontakt for å samarbeide om å håndtere dette, for så å fremme dette som et stort poeng i sin metoderapport fremstår lite troverdig.

Det som er mer graverende er at NRK fullstendig unnlater å nevne truslene mot BCC og personer i BCC. Trusler som i flere tilfeller har en klar referanse til NRKs sentrale kilder. NRK ble opplyst om at flere slike forhold var politianmeldt, uten at det så ut til å føre til skjerpet kildekritikk.

NRK var også godt klar over, og har trykket informasjon om, at deres kilder Ben van Wijhe og Jonathan van der Linden var angitt som nøkkelpersoner i Psy-Groups dokumenter som beskrev påvirkningsoperasjonen mot BCC. Tønsbergs Blad og flere journalister har de siste årene vært i kontakt med agenten Emmanuel Rosen fra Psy-Group, en svært alvorlig hendelse NRK har bagatellisert. Når NRK Brennpunkt i sin metoderapport setter mer eller mindre likhetstegn mellom Psy-Group – et israelsk selskap som drev med ulovlige svertekampanjer, og det norske, velrenommerte kommunikasjonsbyrået First House, kan vi nesten ikke tro de mener det seriøst. Det understreker bare hvor lite interessert NRK har vært i å sette seg inn i hva Psy-Group har jobbet med, og ikke minst forholdet mellom denne organisasjonen og deres kilder.

NRK synes ikke noe om at BCC skal få være en minoritet

I metoderapporten beklager NRK Brennpunkt at de har måttet bruke ¼ årsverk ekstra for å undersøke denne saken litt grundigere. De trekker paralleller mellom BCCs mediebudsjett og NRK Brennpunkts budsjett, og bruker dette som argument for at denne saken ikke er «David mot Goliat».

At mediegiganten NRK med et budsjett på 6,4 milliarder(!) i 2020 tar offerrollen og fremstiller BCC som er truende motpart er på grensen til komisk. At NRK måtte jobbe litt ekstra er bare småtteri mot at BCC med et totalbudsjett på under 200 millioner kroner samme år, måtte bruke ufattelig store ressurser på å imøtegå, dokumentere og forklare NRKs journalister hva som var fakta og hvilke kilder de hadde med å gjøre i denne saken. Vi snakker om et program med over en million seere, og en mektig redaksjon som kanskje mer enn noen annen i hele Norge kan påvirke folks oppfatninger og holdninger ved sine publiseringer. Og dette skal sammenlignes med en intern TV-kanal hvis hovedvirksomhet er å lage kristne TV-programmer for barn og ungdommer?

Virkeligheten er at NRK Brennpunkt har gjort stor skade for menighetens barn og ungdom. Den prisen de må betale ved episoden «Guds utvalde – Smiths venner» er stigmatisering og forutinntatthet fra både medelever, lærere og omsorgsarbeidere. Det er for oss ufattelig at NRK ikke utviser større ansvarlighet når de hevder å representere kvalitetsjournalistikk. Dette oppleves som et maktovergrep uten mulighet for å nå fram med det som er sannheten. NRK Brennpunkts journalistikk har ført til polarisering og økt avstand mellom BCC og samfunnet vi er en del av. Det mener vi er feilslått journalistikk, og et overgrep mot en religiøs minoritet.

Når NRK beklager, kan tilliten gjenopprettes

Vi har ingen store forventninger til at NRK Brennpunkt vil ta selvkritikk, uansett hva som kommer fram om deres metoder og journalistiske prosess. Den fjerde statsmakt er imidlertid en så mektig samfunnsaktør at journalister og redaksjoner selv bør være et forbilde i sannhet og ærlighet, nettopp slik de krever av alle andre i samfunnet vårt. Den dagen NRK Brennpunkt evner å innse at den eneste «avsløringen» de fant forsvant, og beklager dette, så kan vår tillit til mediegigantens journalistikk gjenopprettes.

Her kan NRK Brennpunkts metoderapport for «Guds utvalde» leses og lastes ned