Compliance og service i BCC

I budsjett for 2017 har BCC satt av betydelige beløp til å kontrollere og sikre at foreningen jobber i henhold til gjeldende lover og regelverk. 


Av: Brunstad Christian Church

En grunnleggende verdi i BCC er å leve rettferdig. Dette er en naturlig del av vårt ønske om å være gode, bidragsytende samfunnsborgere. BCC fokuserer derfor på at både organisering og personlig deltakelse er i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk.

Personlig deltagelse og bidrag til BCC er frivillig. Slik virksomhet er til dels ikke lovregulert, og på noen områder er det rettslige grunnlaget uklart. Til tross for dette ønsker BCC å sikre at vi gjør hva vi kan for å sikre etterlevelse av regelverk, såkalt «compliance». Dette ansvaret koordineres og følges opp av styret som et ledd i organiseringen av BCC.

Seminarer, råd og veiledning

Som en del av dette arbeidet utarbeider BCC klare, interne retningslinjer for overholdelse av regelverk som finner anvendelse på BCCs virksomhet. Disse er ikke uttømmende for alle områder, og revideres jevnlig i henhold til rettsutviklingen og dersom det blir nødvendig som følge av endringer i BCCs drift eller aktiviteter. Også i 2017 vil BCC yte veiledning og opplæring til BCCs lokalmenigheter gjennom informasjonsmøter og seminarer. BCC har en klar forventning om at lokalforeningene etterlever disse retningslinjene og implementerer dem lokalt. BCC opplever at slik opplæring engasjerer våre medlemmer, særlig de med førstehåndskjennskap til utfordringene som danner bakteppet for arbeidet med compliance. Dette bidrar til å opprettholde et høyt fokus på etterlevelse av regelverk på lokalt plan. Samtidig er det på det rene at BCC i utgangspunktet kun har en veiledende rolle ovenfor lokalmenighetene, da disse selv bærer ansvaret for faktisk overholdelse av gjeldende regelverk.

Bistand fra konsulenter med fagkompetanse

Videre har BCC gjennom flere år jevnlig innhentet bistand fra eksterne eksperter innenfor juridiske og økonomiske faggrupper. Sammen med BCCs interne compliance-funksjon er det budsjettert med en kostnad på ca 2,5 millioner kroner i 2017. Dette er relativt mye for en relativt liten, frivillig organisasjon, og kan fremstå uforholdsmessig. For å fremme BCCs verdier, som nevnt ovenfor, har vi allikevel valgt å bruke vesentlige ressurser på dette området.