Representantskapsmøte 2020: BCC fornyer organisasjonen

BCCs ordinære representantskapsmøte ble i år gjennomført online, og ble fulgt av 118 personer fra menigheter over hele verden. Representantskapet er BCCs øverste organ i økonomiske og juridiske spørsmål, hvor strategiske valg forankres, og sentrale vedtak fattes.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Fosse

Hvert år fremlegges BCCs årsregnskap og årsrapport for godkjenning i representantskapsmøtet. I tillegg legger administrasjon og styre frem saker av betydning for medlemmer og lokale menigheter. Sommerens møte ble avholdt 13. juli på Oslofjord Convention Center, med de fleste av deltakerne på videolink.

Representantskapets sammensetning

Deltakerne besto av 61 stemmeberettigede representanter. Hver norske lokalmenighet hadde to stemmeberettigede representanter, i tillegg deltok observatører fra flere av menighetene. Fra utlandet deltok 23 representanter og 25 observatører, fra til sammen 20 land.

Forstander Kåre J. Smith ønsket deltakerne velkommen, før han overlot ordet til styreleder i BCC, Berit Hustad Nilsen. Ved møtets start ble Hustad Nilsen valgt til møteleder, Finn Å. Ødegård ble valgt til referent og seks representanter ble valgt til å underskrive protokollen.

BCCs styre og administrasjon hadde forberedt sakene med forslag til vedtak. De første sakene til behandling på agendaen var årsregnskap og årsrapport for 2019, og representantskapet godkjente årsregnskapet og stilte seg bak årsrapporten.

LES OGSÅ: BCCs årsrapport for 2019 er publisert

Vedtektsendringer baner vei for framtidig forbundsmodell

BCC driver i dag flere virksomheter av ulik art, som blant annet innebefatter TV-produksjon, internettmisjon, arrangementsvirksomhet og fondsforvaltning. Det er derfor behov for å organisere virksomheten mest mulig effektivt for framtiden. I tillegg har trossamfunnet samarbeidende organisasjoner i hele verden, og det er ønskelig med en organisasjonsmodell som regulerer forholdet mellom disse.

Egne utredninger, erfaringer fra andre kristne trossamfunn, og egne vedtak så langt, peker mot en forbundsmodell som den framtidige organiseringen for menighetens virksomhet. På agendaen sto derfor forslag om endringer i BCCs vedtekter. Dette er andre trinn i oppdatering av vedtektene, som baner vei for en gradvis overgang til ny organisering i en forbundsmodell.

Erfaringer fra andre kristne trossamfunn og egne vedtak, peker mot en forbundsmodell som den framtidige organiseringen for menighetens virksomhet. Foto: BCC

LES OGSÅ: BCC har vedtatt første trinn i vedtektsendring

Høsten 2020: BCC Media blir en selvstendig organisasjon

BCCs medievirksomhet er per dato det største virksomhetsområdet i BCC målt i antall ansatte.

Virksomheten innebefatter BrunstadTV, BCC Online, Active Christianity og et miljø for IT-utvikling. Avdelingen har allerede en sterk organisasjon som er bygget opp over flere år, og ansatte med høy teknologisk kompetanse som sørger for at forkynnelse og menighetsliv kan benytte seg av moderne formidlingsteknologi.

Første steg i retning av en forbundsmodell ble vedtatt i representantskapsmøtet 13.07.2020:

 • BCC Media blir skilt ut fra BCC og inn i en egen organisasjon
 • Vedtektsbestemmelser i BCC som regulerer BCC-forbundet innføres
 • BCC Media tas opp i dette forbundet

Forstander leder Kåre J. Smith orienterte også om forstanderskapets rolle og myndighet i lys av ny forbundsmodell, som blir å ivareta menighetens lære, kristelige innhold og innholdet på de kristelige stevnene. Forstanderskapet er ikke underlagt representantskapet i disse spørsmålene.

Enstemmig vedtak for vedtektsendringer

Vedtektsendringene innebærer disse endringer i forhold til dagens vedtekter:

Ny paragraf: §5 Forbundet

 • BCC blir (for nå) forbundets sentralledd
 • Representantskapet blir et sentralt organ for å fastsette budsjetter for BCC og bevilge midler innenfor forbundet
 • Ideelle og allmennyttige organisasjoner som fremmer Menighetens basis kan opptas i forbundet av representantskapet
 • Forbundsmedlemmer er bundet av Menighetens formål og basis og underlagt forststanderskapets myndighet hva gjelder trosspørsmål og kristent innhold

Styrets sammensetning og myndighet

 • Styret legges under representantskapet og budsjettmyndigheten legges til representantskapet
 • Representantskapet gis myndighet til å velge styrets medlemmer

Sekretariat og valgkomité

 • Representantskapet skal ha et sekretariat med ansvar for gjennomføring og forberedelse av representantskapsmøtene. Representantskapet vedtar instruks for sekretariatet
 • BCC skal ha en valgkomite som foreslår for representantskapet medlemmer til styret, sekretariatet og valgkomiteen

Styrets sammensetning og valg av utenlandske representanter til neste representantskapsmøte

Styret i BCC fikk ny sammensetning ved at Tore Aslaksen trådte ut av styret etter eget ønske. Trond Eivind Johnsen ble valgt som nytt styremedlem. Berit Hustad Nilsen ble gjenvalgt som leder, og etter endringen består styret av Berit Hustad Nilsen, Finn Åge Ødegård og Trond Eivind Johnsen.

I henhold til vedtektene valgte også representantskapet representanter fra de utenlandske menighetene til neste periode, gjeldene fra 1.august 2020 til 31.juli 2021. 24 representanter ble valgt, fra 19 ulike land.

Andre saker

Totalt i møtet var det tre saker til orientering og åtte saker til beslutning.

Blant disse var langsiktig økonomiplan for BCC og Brunstadstiftelsen. Konferansesenterprosjektet på Oslofjord Convention Center som Oslofjord Property har utredet ble presentert, og representantskapet stilte seg bak at sikringsordningen som flere lokalmenigheter har bidratt til, kan benyttes som sikkerhet for likviditetsrisikoen i økonomiplanen. Det betyr at pengene eventuelt kan lånes ut til Brunstadstiftelsen dersom situasjonen gjør det nødvendig, innenfor rammene av tegninger, budsjettramme og fremdriftsplan som ble fremlagt i møtet.

Alle forslagene, inkludert vedtektsendringene, ble fremlagt for representantskapet, og enstemmig vedtatt. Valgprosenten var på 100 %, og avstemmingen foregikk digitalt.

LES OGSÅ: Representantskapet anbefaler lokal pengereserve for framtiden

Totalt i møtet var det tre saker til orientering og åtte saker til beslutning. Alle forslagene, inkludert vedtektsendringene, ble enstemmig vedtatt. Foto: BCC