Representantskapsmøte 3. des 2022

Dette ble vedtatt i representantskapet

Lørdag 3. desember ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i BCC-forbundet. Her får du oversikt over vedtakene.


Innkalling og agenda ble godkjent, med Berit Hustad Nilsen som møteleder, og Trond Eivind Johnsen som referent. Alle fremlagte saker i møtet ble vedtatt.

Møtet ble avholdt på Oslofjord Convention Center. I tillegg til de 179 valgte representantene, deltok over 200 observatører fra ulike land.

Økonomiske rammer og ny finansiell langtidsplan

Ettersom den økonomiske situasjonen i verden har endret seg svært raskt, vedtok representantskapet at det skal utarbeides en ny finansiell langtidsplan for BCC-forbundet og fellestiltakene. Dette erstatter gjeldene plan som tidligere ble vedtatt i representantskapet, for perioden 2019-2030. Ny plan for 2023-2032 vil legges fram på representantskapsmøte i 2023.

Representantskapsmøte 3. des 2022
Nedsettelse av finanskomite

Nedsettelse av finanskomite og dets medlemmer

Det ble vedtatt å nedsette en finanskomite som skal bistå i arbeidet med ny finansiell langtidsplan (se saken over). Dette for at representantskapet skal ha best mulig beslutningsgrunnlag. Medlemmer av finanskomiteen ble valgt på bakgrunn av kompetanse innen økonomi og ledelse, og består av 11 medlemmer, både fra Norge, Canada, USA, Nederland og Tyskland.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen er et foreningsorgan i BCC-forbundet, som har til oppgave å foreslå kandidater til sentrale verv i BCC-forbundet og bistå med styreevaluering. Valgkomiteen ble utvidet med to nye medlemmer som ble valgt for en periode på to år.

Orientering om utsettelse av sak om vilkår for medlemskap

Representantskapet fikk orientering om at forstanderskapet ønsker mer tid i arbeidet med saken om vilkår for medlemskap. Det er ønskelig å presisere, nyansere og kvalitetssikre vilkårene slik at de står seg for framtiden. Forstanderskapet vil legge frem oppdaterte vilkår for medlemskap for representantskapet og for landsmøtet i BCC Norge i 2023.

Endringer i vedtekter for BMS International

Misjonsorganisasjonen driver en viktig del av det internasjonale misjonsarbeidet i BCC-forbundet, blant annet gjennom eierskap og forvaltning av misjonssentre og sosialt entreprenørskap. Representantskapet ble forelagt endrede og omarbeidede vedtekter, som blant annet omfattet språkendringer og mindre oppdateringer, og godkjente at disse vedtas av styret i BMS International.

Utdeling fra BCC Fund til disposisjonsfond

Kortsiktige kostnadsøkninger på grunn av høy inflasjon, energikrise og renteøkninger ble vedtatt at skal dekkes av disposisjonsfondet i BCC-forbundet for 2022. Representantskapet støtter at det gjøres utdeling fra BCC Fund STI til dette formålet, men maksimalt begrenset til årets avkastning (ca. MNOK 25).