Representantskapet avsluttet 2020 med nye vedtak

2020 har vært et år med flere viktige vedtak for BCC, i overgang til en forbundsmodell for trossamfunnet. På årets siste dag var representantskapet samlet til online-møte. Her ble tredje trinn med vedtektsendringer vedtatt, sammen med budsjettet for 2021.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Fosse

31. desember 2020 ble det avholdt representantskapsmøte i Brunstad Christian Church (BCC). Møtet ble avholdt på Oslofjord Convention Center, hvor styre, forstanderskap og sekretariat var representert. 59 representanter fra 41 lokalmenigheter deltok i møtet på videolink, grunnet restriksjoner rundt covid 19-pandemien. 

2020: Ny organisering og oppdaterte vedtekter

Det har vært avholdt fire representantskapsmøter for BCC i 2020; det første ble gjennomført i april, og ble fulgt av møter i juli, november og til slutt 31. desember. I løpet av året har det blitt gjort flere trinnvise oppdateringer av vedtektene, som ellers har vært uendret siden 1998. Oppdateringene er resultat av en lang og grundig prosess, som ble startet opp i 2016.

Under det ekstraordinære representantskapsmøtet i april ble første trinn i vedtektsendringene gjennomført. Som ledd av et større prosjekt med å fornye og oppdatere BCCs organisering, ble formelle strukturer for representantskapets sammensetning og rolle vedtatt.

På det ordinære representantskapsmøtet i juli ble det fattet vedtak om flere vedtektsendringer, som innebar overgang til en ny forbundsmodell for trossamfunnet. Representantskapets rolle ble styrket, som bevilgende myndighet i forbundet. Det ble også opprettet et sekretariat som ivaretar forbundets og representantskapets interesser mellom representantskapsmøtene, og valgkomité som skal foreslå kandidater til styrer og andre verv i forbundet. BCCs medievirksomhet ble også skilt ut i en egen stiftelse som ble opptatt i forbundet, bcc.media foundation.

På det ekstraordinære representantskapsmøtet i november ble det på samme måte vedtatt å etablere en selvstendig misjonsorganisasjon i forbundet som skal ivareta den samlede misjonsvirksomheten i trossamfunnet på en effektiv måte, med økonomisk støtte fra forbundet.

Styremedlem Trond Eivind Johnsen la frem saken med vedtekstendringer for representantene i årets siste møte. Foto: BCC

Desember: bedre medlems- og varslingshåndtering

På representantskapsmøtet 31. desember ble bakgrunn og forslag til tredje trinn i vedtektsendringene gjennomgått, og vedtatt av et samlet representantskap. De endringene som berører lokalmenighetene skal behandles på lokale årsmøter i løpet av 2021.

Dette er de siste vedtakene om endinger i vedtektene:

  • Oppdaterte mønstervedtekter for norske lokalmenigheter av BCC, hvor blant annet årsmøtets myndighet styrkes og det gis tydelig myndighet i budsjettspørsmål og valg av styre
  • Medlemsbestemmelser for BCC og lokalmenighetene
  • Nytt medlems- og varslingsutvalg, som skal behandle varslingssaker fra BCC og lokalmenighetene og sikre en ryddig og uavhengig saksbehandling etter medlemsbestemmelsene
  • Noen mindre presiseringer og pedagogiske endringer i øvrige vedtekter

Budsjett for BCC-forbundet vedtatt

Sekretariatsmedlem Tore E. Aslaksen presenterte forslag til inntektsbudsjett for BCC-forbundet. Organisasjonene som omfattes av budsjettet presenterte deretter sine egne virksomhetsplaner for representantskapsmøtet.

Tore E. Aslaksen fra sekretariatet presenterte neste års budsjett, som gjaldt hele BCC-forbundet. Foto: BCC

Budsjettet viser en samlet inntekt på 214,3 MNOK og et resultat etter avskrivninger på 41,9 MNOK. Forbundets samlede investeringer er budsjettert til 9,9 MNOK.

BCCs kostnadsbudsjett er på 143,4 millioner. Her ligger blant annet administrasjon, servicesenter og arrangementsavdelingen som planlegger alle BCCs internasjonale stevner. Inkludert i dette tallet er tilskudd til medlemsorganisasjoner, og organisasjoner som ved sitt arbeid støtter BCCs formål.
Dette er organisasjonene som mottar tilskudd:

  • bcc.media foundation – 40,1 MNOK som skal brukes i henhold til mottatt virksomhetsplan
  • Misjonsorganisasjonen i USA – 6 MNOK, som skal brukes i henhold til mottatt søknad
  • Youth Activity Organization Worldwide – 3,6 MNOK til oppbyggelse og bibelundervisning for ungdommer på A-laget
  • Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – 4 MNOK, som øremerkes avdelingen Helge Ankers Musikkinstitutt og arbeidet for å fremme menighetens musikk- og kulturarv

Representantskapet vedtok, med en stemme mot, BCC-forbundets samlede budsjett som foreslått i saksdokumentet.

Totalt var det fire beslutningssaker og to orienteringssaker på agendaen. To av vedtakene ble gjort ved enstemmighet og to mot en stemme.

Helge Ankers Orkester er en av virksomhetene som mottar tilskudd for 2021, øremerket arbeidet med menighetens musikk. Her presenteres virksomhetsplan for kommende år. Foto: BCC

Les også: Representantskapsmøte 2020: BCC fornyer organisasjonen