Viktige vedtak i representantskapsmøtet 2022

25. juli ble flere viktige vedtak fattet med stort flertall; blant annet endring av konstitusjonens trosgrunnlag-bestemmelse, ny modell for givertjeneste, neste års budsjetter og langsiktige strategiplaner for forbundets virksomhet.


Det var en omfattende agenda for møtet. Saksdokumentene var forberedt av sekretariatet, i samarbeid med forbundets fellestiltak. I prosessen frem mot utsending av saksdokumentene ble sakene gjennomgått av forstanderskapet, deretter ble saksdokumentene gjennomgått av representantene, lokale styrer og andre lokale ressurspersoner. Mange av representantene kom med innspill og spørsmål til sakene på vegne av sine lokalmenigheter.

Under finner du en oppsummering av de sentrale vedtakene som ble gjort.

Agenda – ordinært representantskapsmøte 2022

 • Sak 01 Åpning av møtet, valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og agenda, valg av representanter til å signere protokoll 
 • Sak 02 Sammenstilt regnskap og årsrapport for BCC-forbundet 
 • Sak 03 Ny givertjeneste
 • Sak 04 Budsjett og virksomhetsplaner 2023
 • Sak 05 Reviderte budsjett og planer for 2022
 • Sak 06 Valg av representanter fra andre land enn Norge
 • Sak 07 Komiteer og fullmakt valgkomiteen
 • Sak 08 Trosgrunnlag og konstitusjonsendring
 • Sak 09 Orientering fra Valgkomitéen

Godkjenning av sammenstilt årsregnskap og årsrapport for 2021

BCC-forbundet består av flere organisasjoner som hver er autonome og avgir egne regnskaper, men BCC-forbundet har utarbeidet et sammenfattet årsregnskap som dokumenterer den helhetlige virksomheten i forbundet, med fellestiltak. Dette gir givere, medlemmer, trosfeller og andre interesserte god informasjon om forbundets økonomi.

I møtet ble sammenfattet årsregnskap og årsrapport presentert og godkjent, sammen med revisjonsberetning fra PwC.

Både årsrapport og sammenstilt årsregnskap ble presentert og godkjent. Foto: BCC

Ny modell for givertjenesten internasjonalt vedtatt

På det ordinære representantskapsmøtet i 2021 stilte representantskapet seg bak prinsippene for en ny fordelingsmodell for inntektene i BCC-forbundet, og det påfølgende året ble det gjennomført et pilotprosjekt med evnebasert givertjeneste i tre norske menigheter.

Pilotprosjektet ble fulgt opp med ytterligere utredninger og undersøkelser med sikte på å vedta implementering av modellen i alle forbundets tilknyttede organisasjoner fra 2023. I dette inngikk også en anonym inntektskartlegging i alle menigheter som deler BCCs trosgrunnlag på verdensbasis. 

Evalueringene hos pilotmenighetene viser at det vil være positivt å videreføre det nye konseptet, og i møtet ble den nye givertjenesten vedtatt av representantskapet.  

Med evnebasert givertjeneste er tanken å ha en rettferdig og likelig fordeling både mellom medlemmer, menigheter og land. Alle medlemmer oppfordres fra det året de fyller 26 år til å gi en lik prosentsats av sin bruttoinntekt til lokalmenigheten.

Totalt anbefalt prosent for givertjeneste fra medlemmer til lokalmenigheten skal ikke overstige 10 % av bruttoinntekten.

Som en del av givertjenesten, bidrar de ulike menighetene til BCCs sentrale kostnader med 1,5 %, beregnet av den estimerte bruttoinntekten til lokalmenighetens medlemmer.

Tore Aslaksen har økonomiansvar i sekretariatet, og presenterte saken om ny givertjeneste. Foto: BCC

Budsjett og virksomhetsplaner for 2023 godkjent

En av de største sakene på agendaen omfattet forbundets budsjetter og virksomhetsplaner for 2023.

Representantskapet vedtok BCC-forbundets virksomhets- og strategiplan. Representantskapet vedtok BCC-forbundets budsjett, med følgende hovedpunkter:

 • Sum anskaffede midler til formålet er 135.604 TNOK 
 • Sum forbrukte midler til formålet er 135.540 TNOK
 • Årets aktivitetsoverskudd er 64 TNOK 
 • Ordinære tilskudd til følgende virksomheter for å finansiere de omsøkte aktiviteter i respektive virksomhetsplaner og budsjetter:
  • BCC Media – 42.840 TNOK  
  • BMS International – 10.397 TNOK 
  • Skjulte Skatter Forlag – 1.000 TNOK 
 • Misjonskollektene budsjetteres for 2023 med 25.000 TNOK per gang og skal gå til følgende formål:
  • Høsten 2022 – BCC Event: Misjonsstøtte til lavinntektsland for å kunne delta på stevnene 
  • Våren 2023 – BCC Media: Til definerte prosjekter

Trosgrunnlag og konstitusjonsendring

BCC-forbundets trosgrunnlag utledes av Bibelen i lys av den forståelse som følger av den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for. Fra et rettslig ståsted er det altså Bibelen som er primærkilde for å utlegge vårt trosgrunnlag, etterfulgt av Johan O. Smiths litteratur.

Leder av forstanderskapet har et særlig ansvar for å forvalte trosgrunnlaget, særlig der det oppstår tvil eller tilstrekkelig klarhet ikke kan oppnås ved å lese Bibelen og Johan O. Smiths litteratur.

Forstanderskapet har de siste årene arbeidet med en beskrivelse av BCC-forbundets trosgrunnlag. Dette er et viktig bidrag for å gi ytterligere klarhet i hvordan vi forstår Bibelens ord og Johan O. Smiths litteratur.

Gjennom utgivelsen kan medlemmer og andre interessenter få en forståelse av vår teologi slik vi selv definerer den.

Utgivelsen er gjennomgått av forstandersamlingen i juli i år, og vedtatt av forstanderskapet. Den er ikke en erstatning for primærkildene (Bibelen og Johan O. Smiths litteratur), men gir en beskrivelse av forstanderskapets forståelse av trosgrunnlaget; denne forståelsen er gitt en særlig rettslig betydning i artikkel 1.2.B av BCC-forbundets konstitusjon.

I forbindelse med utgivelsen har forstanderskapet vedtatt å ta inn en referanse til utgivelsen i BCC-forbundets konstitusjon. Representantskapet samtykket til endringen.

Harald Kronstad fra BCC-forbundets forstanderskap orienterte om arbeidet med utgivelsen. Foto: BCC

Komitearbeid og fullmakt til valgkomiteen

Komitéer og arbeidsgrupper med frivillige skal bidra til formålseffektive organisasjoner og at den sentrale virksomheten og menighetens strategier er under medlemmenes styring og kontroll. Det eksisterer fem komiteer fra før, og i møtet ble det vedtatt å etablere tre nye komiteer/arbeidsgrupper.

 • Kontrollkomité: et organ bestående av frivillige som er en del av representantskapet, som er overordnet for en ansatt internrevisor. Finn Åge Ødegård blir internrevisor for BCC-forbundet, og rollen flyttes ut fra sekretariatet til den nyopprettede kontrollkomitéen.
 • Justiskomité: skal på frivillig basis arbeide med juridiske utredninger og problemstillinger av interesse for forbundet. Komiteen ble for perioden 2022-2023 bedt om å utrede ulike menneskerettslige problemstillinger knyttet til religions-, forsamlings- og foreningsfrihet.
 • Arbeidsgruppe for givertjeneste: skal vareta de internasjonale interesser under implementering av givertjenesten i land over hele verden.
Mette K. Johnsen skal lede en arbeidsgruppe for innføring av ny givertjeneste internasjonalt, og presenterte deres planer. Foto: BCC

Valg av internasjonale representanter

For land som har menigheter som deler BCCs trosgrunnlag, men som ennå ikke har inngått medlemskap i forbundet, velges representantene av representantskapet selv, for én representantperiode om gangen.

De seks landene med flest medlemmer tilknyttet sine menigheter (Tyskland, Nederland, USA, Canada, Danmark og Sveits) ble gitt 1 representant per 100 medlemmer .

Totalt 96 representanter fra andre land enn Norge ble valgt for kommende periode.

Representanter og observatører fra over 20 land deltok i møtet. Foto: BCC

Fakta: Representantskapsmøte i BCC

 • Årets ordinære representantskapsmøte ble gjennomført 25. juli, i forlengelse av første sommerstevne.
 • Representantskapet har nå 188 representanter, hvorav 124 er menn og 64 er kvinner.
 • 300 observatører fra ulike lokalmenigheter var til stede i salen.
 • Representantskapet er øverste myndighet i alle praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved representanter valgt av og blant medlemmene i BCCs menigheter
 • Representantskapet beslutter vedtektsendringer, årlige budsjettrammer, og er den bevilgende myndighet som tildeler midler og tilskudd til å fremme formålet.
 • Representantskapsmøte avholdes minst en gang per år.