Representantskapsmøte i BCC

I november ble det gjennomført digitalt representantskapsmøte i BCC. Etablering av ny misjonsorganisasjon og valg av medlemmer til valgkomiteen var blant sakene på agendaen, og 62 representanter fra 41 lokale menigheter deltok.Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC (illustrasjonsbilde)

Dette var det tredje representantskapsmøtet i 2020, og ble avholdt digitalt. Totalt deltok 61 stemmeberettigede representanter fra 21 land og 41 ulike lokalmenigheter. Forstanderskapet, styret og sekretariatet for BCC var også representert i møtet.

Bakgrunn for høstens ekstraordinære representantskapsmøte

13. juli 2020 besluttet representantskapet for BCC de første skritt for å organisere menighetens virksomhet i et forbund; BCC-forbundet. Det ble blant annet innført egne bestemmelser for forbundet i BCCs vedtekter § 5, og den nye media-organisasjonen, ble samtidig tatt opp i forbundet.

Til møtet 11. november hadde sekretariatet forberedt åtte saker til vedtak. Flere av disse var en oppfølging av vedtektsendringene som ble vedtatt på sommerens representantskapsmøte. Én sak kom opp under eventuelt.

Disse sakene ble vedtaksbehandlet i møtet:

  • Opptak og finansiering av ny misjonsorganisasjon i BCC-forbundet
  • Valg av medlemmer til valgkomiteen
  • Vedtak av instruks for sekretariatet
  • Valg av styre og revisor til den nye mediestiftelsen
  • Søknad om medlemskap for BCC i Norges Kristne Råd (NKR)

Ny organisering av misjonsvirksomheten i BCC-forbundet

Misjon har en naturlig plass i BCC-forbundet. Menighetens misjonshistorie går langt tilbake i tid, fra Johan Oscar Smiths virke langs norskekysten og i Danmark, til misjonsvirksomheten i Tyskland på 1950-tallet, og videre til dagens situasjon hvor menigheten har utbredelse i alle deler av verden.

Siden tidlig 2000-tall er det blitt igangsatt flere større misjonsprosjekter verden over, med bygging av forsamlingssteder i Sør-Amerika, Afrika, Øst-Europa og Asia. Disse har ulike eierskap og driftsmodeller, og eies for det meste av egne, ideelle stiftelser som har helt eller delvis sammenfallende formål med BCC.

Misjonsorganisasjonen som er under etablering, skal sikre økt satsning fra BCC sin side, også finansielt, og tar sikte på å forvalte den samlede misjonsvirksomheten på en effektiv måte for fremtiden.

Søknad om medlemskap i Norges Kristne Råd

BCC har vært observatørmedlem i Norges Kristne Råd (NKR) i nesten et år, og representantskapet ble bedt om å stemme over innstillingen om å søke om fullt medlemskap i rådet. Representantskapet støttet med enstemmig flertall forstanderskapets vedtak om å søke medlemskap i Norges Kristne Råd.

Harald Kronstad har ledet prosessen og dialogen med NKR de siste par årene, og har sammen med flere fra BCC deltatt i dialogmøtene med NKR. Dette har vært en god prosess, der samtalene har vært åpne og preget av gjensidig respekt.

Med tanke på samfunnets utvikling og kristendommens vilkår, ser BCC at kristne trossamfunn vil være tjent med å stå sammen. Det kan oppstå både politiske og samfunnsmessige endringer som potensielt vil utfordre de kristnes trosfrihet, og BCC ønsker derfor et godt samarbeid for å styrke de kristnes rettigheter og rammevilkår i samfunnet.

Alle saker vedtatt

Alle saker ble avgjort med mer enn 50 % flertall. To av sakene ble vedtatt enstemmig, mens tre ble vedtatt med mer enn 95 % flertall. Referent var sekretariatsmedlem Finn Åge Ødegård.

Det planlegges å gjennomføre ytterligere ett møte i representantskapet før utgangen av 2020.