Dette ble vedtatt i representantskapet

Mandag 20. mai ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i BCC-forbundet. Her får du oversikt over vedtakene.


Fakta

  • Sted: Oslofjord Convention Center
  • Møteleder: Berit Hustad Nilsen
  • Referent: Trond Eivind Johnsen
  • Antall representanter i møtet: 160
  • Antall observatører: 359
  • Alle fremlagte saker ble vedtatt

BCC-forbundet

Godkjenning årsregnskap og årsrapport

BCC-forbundets organisasjoner er autonome og avgir egne regnskaper, men BCC-forbundet har utarbeidet sammenfattet årsregnskap som dokumenterer hele den sentrale virksomheten i BCC-forbundet og fellestiltakene.

BCC-forbundets eget årsregnskap og det sammenfattede årsregnskapet og årsrapport ble presentert i møtet og ble godkjent, sammen med revisors beretninger.

Les årsrapport og sammenfattet regnskap her

Endringer i konstitusjon

Å endre konstitusjonen krever 9/10 flertall.

Arbeidsform for representantskapet og hyppighet for representantskapsmøter ble endret til to ordinære representantskapsmøter hvert år, noe som forbedrer planprosessen.

Forstanderskapet hadde foreslått en endring i ordlyden i en del av formålet, som ble vedtatt, fra:

Fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt

Til:

Fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt

Orientering om justeringer i økonomisk langtidsplan

Det ble orientert om justeringer i økonomisk langtidsplan som lå under sekretariatets mandat i henhold til vedtak per 2. desember 2023.

Opptak av menigheter i forbundet

BCC-forbundet ble etablert i 2021 og et av målene var å samle alle BCC sine menigheter i hele verden i forbundet. Som oppfølging av tidligere vedtak, ble det vedtatt minstekrav for menigheter for å få innvilget medlemskap. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal bistå med å videreføre prosessen for dette.  

Nedsettelse av komiteer

Nye arbeidsgrupper er etablert for medlemsopptak av menigheter, frivillighet og kommunikasjon. I tillegg er det opprettet en komite for event-evaluering. Det er valgkomiteen som bemanner komiteene med representanter.

Virksomhetsplan BCC A-team

For bedre å følge rytmen til deltakelsen på BCC A-team, som følger skoleåret fra sommer til sommer, ble det fremlagt virksomhetsplan for perioden august 2024 til juli 2025. BCC A-team vil fremover også benytte avvikende regnskapsår. Planen ble vedtatt.

Valg til styrer og komiteer

Valgkomiteen har jobbet for å finne kandidater til styrer og komiteer. Det ble gjort styrevalg i seks fellestiltak. I alt er 125 personer engasjert som frivillige i styreverv eller komiteer, og det jobbes med å bemanne komiteene med flere av de som er valgte representanter til representantskapet.