BCC har vedtatt første trinn i vedtektsendring

Som en del av et større prosjekt med å fornye og oppdatere organisasjonen i Brunstad Christian Church, ble det 15. april avholdt representantskapsmøte der første steg i vedtektsendringen ble vedtatt. Fornyelse og mangfold er viktige stikkord.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Sebastian Ådalen

Det ble et annerledes representantskapsmøte denne gangen, da representantene måtte delta via videolink på grunn av begrensninger som følge av covid-19 pandemien. Kun styret, forstander, styrerådgiver og medlemsdelegat var til stede der møtet ble ledet fra, og øvrige 118 representanter kommuniserte med møtet via link.

Forstander Kåre J. Smith hilste til alle representantene, og sa litt om bakgrunnen for at det nå forberedes en utvikling mot en forbundsmodell for BCC. BCC har med årene blitt en stor virksomhet og det er helt nødvendig at organisasjonen utvikler seg i takt med tiden.

Kort om saker og vedtak fra møtet

Alle representantene hadde fått saksdokumenter tilsendt i god tid på forhånd, og hatt muligheten til å stille spørsmål tilbake til styret. To av spørsmålene ble behandlet i møtet. Representantene hadde også levert skriftlig bekreftelse på at de var enige i å gjennomføre møtet elektronisk.

Styreleder Berit Hustad Nilsen ble valgt til å lede representantskapsmøtet, og styremedlem Finn Åge Ødegård ble valgt til å føre protokoll.

Innkalling og agenda ble godkjent, og seks av representantene ble valgt til å signere protokollen.

Styrets forslag til vedtektsendring ble gjennomgått, og enstemmig vedtatt. Endringen gjelder representantskapets sammensetning og funksjon. Representantskapet er et viktig organ for alle større beslutninger i BCC, men dagens vedtekter har lite prosessuelle regler for representantskapsmøter og representantskapet har hatt en konform sammensetning. Forslaget som ble lagt fram i møtet gjelder på kort- og mellomlang sikt, og styret vil jobbe videre med langsiktige løsninger for representantskapet.

Hele vedtaket kan du lese lenger ned i denne artikkelen.

Utenlandske deltakere

I nye vedtekter § 2 fremgår det at representantskapet skal velge representanter fra andre land enn Norge til representantskapet.

Det ble fremlagt forslag om to representanter fra henholdsvis Tyskland, Nederland, USA og Danmark. I tillegg en representant fra alle andre land som var representert på fjorårets representantskapsmøte. Det vil si fra England, Frankrike, Polen, Romania, Russland, Sveits, Tyrkia, Ungarn, Østerrike, Argentina, Australia, Kamerun, Canada, Hong Kong og Sør-Afrika.

Det ble ikke behandlet noen saker under eventuelt. I henhold til vedtektene avholdes neste representantskapsmøte i løpet av juli 2020.

Vedtak om endring i vedtektene pr. 15.april 2020:

I medhold av vedtektene §§ 2 og 9 besluttes følgende endringer i vedtektene:

            Gjeldende § 2 erstattes i sin helhet med følgende bestemmelse:

Ǥ 2 Representantskapet.

2-1 Representantskapets myndighet

Representantskapet er Menighetens øverste myndighet i alle spørsmål som ikke faller innunder forstanderskapets eller styrets myndighet.

Representantskapet skal blant annet:

 1. godkjenne innkalling/saksliste, velge ordstyrer og velge representanter til å underskrive protokoll fra representantskapsmøtet
 2. beslutte vedtektsendringer, jf. § 9
 3. behandle og godkjenne årsregnskap/årsberetning
 4. foreslå styremedlemmer for styret, jf. § 3.2
 5. velge utenlandske representanter til representantskapet
 6. behandle andre innkomne forslag og saker

Representantskapet fatter vedtak annet enn vedtektsendringer ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

2-2 Representantskapets sammensetning

Representantskapet består av en forstander og ett styremedlem fra hver av Menighetens 19 lokalmenigheter i Norge samt forstandere fra andre land enn Norge som er valgt av representantskapet etter forslag fra forstanderskapet.

Forstanderskapet og styret samt personer invitert av disse har møte-, forslags- og talerett i representantskapsmøtet, men ikke stemmerett.

2-3 Gjennomføring av ordinært representantskapsmøte

Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres hvert år innen utgangen av juli måned.

Det skal sendes agenda og tidspunkt for representantskapsmøtet til norske lokalmenigheter og utenlandske representanter innen utgangen av april. Norske lokalmenigheter skal melde inn deltakende forstander og styremedlem innen utgangen av mai. Saksdokumenter inkludert eventuelle uttalelser fra forstanderskapet til de berammede sakene sendes til representantene minst fire uker før representantskapsmøtet.

 • Styret besørger innkalling, utsending av agenda, saksdokumenter og protokollføring.
 • Protokollen skal signeres av tre representanter.
 • Representantskapsmøtet ledes av valgt ordstyrer.
 • Representantskapet er vedtaksført med det antall representanter som møter.
 • Ingen representant har mer enn én stemme og blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

2-4 Gjennomføring av ekstraordinært representantskapsmøte

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis det ønskes av forstanderskapet, styret eller en tredjedel av de sist valgte representantene.

Ekstraordinært representantskapsmøte kan gjennomføres med minst seks ukers varsel og følger for øvrig bestemmelsene for ordinært representantskapsmøte.

Det er de sist valgte representanter som skal møte på ekstraordinært representantskapsmøte.

Ekstraordinært representantskapsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i innkallingen.»

            Gjeldende § 9 erstattes i sin helhet med følgende bestemmelse:

Ǥ 9 Vedtektsendring

Endring av vedtektene for Brunstad Christian Church vedtas av representantskapet og krever minst to tredjedelers flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer som berører basis/trosgrunnlag, formål eller forstanderskapets myndighet eller sammensetning krever godkjenning av forstanderskapet.»