Dette ble vedtatt i representantskapet

Lørdag 15. juli 2023 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i BCC-forbundet. Her får du oversikt over vedtakene.


Innkalling og agenda ble godkjent, med Berit Hustad Nilsen som møteleder, og Trond Eivind Johnsen som referent. Tre deltakere ble valgt til å signere protokoll.

Møtet ble avholdt på Oslofjord Convention Center. Av de 188 valgte representantene, var det 163 som møtte. I tillegg deltok over 300 observatører fra ulike land.

Her får du en oppsummering av de sentrale vedtakene som ble gjort.

Agenda – ordinært representantskapsmøte 2023

 • Sak 01 Åpning av møtet, valg av møteleder, godkjenning av innkalling og agenda, valg av representanter til å signere protokoll
 • Sak 02 Sammenstilt regnskap og årsrapport for BCC-forbundet
 • Sak 03 Valg av revisor
 • Sak 04 Revidert budsjett for 2023
 • Sak 05 Budsjett og virksomhetsplan for BCC-forbundet 2024
 • Sak 06 Valg av representanter utenfor Norge for kommende periode
 • Sak 07 Neste fase i givertjenesten
 • Sak 08 Nedsettelse av IT-komite
 • Sak 09 Etablering av nytt fellestiltak og valg av styre
 • Sak 10 Utsettelse av innmeldingsfrist
 • Sak 11 Valg styremedlem
 • Sak 12 Fra BCC-forbundets komiteer

Sammenstilt regnskap og årsrapport

BCC-forbundets organisasjoner er autonome og avgir egne regnskaper, men BCC-forbundet har utarbeidet et sammenstilt årsregnskap som dokumenterer den helhetlige virksomheten i forbundet med fellestiltak.

Dette ble presentert i møtet, og godkjent sammen med revisors beretning.

Revidering av budsjett for inneværende år

Det ble gjort en revidering av budsjett for 2023 med en rekke kostnadsreduserende tiltak i ekstraordinært representantskapsmøte i april. Representantskapet vedtok i ordinært representantskapsmøte at lokalmenighetene anmodes om å bidra med en ekstraordinær gave tilsvarende 1% av medlemmenes antatte bruttoinntekt inneværende år. Dette innebærer en budsjettøkning på cirka 45 MNOK.

En vesentlig del av dette ble av representantskapet disponert til å øke tilskuddet til BCC Event for satsing på utvikling av frivillighetsarbeidet inneværende år.

Representantskapet vedtok å gi et tilskudd til Brunstad Ungdomsklubb på 7 MNOK, til et innholds-prosjekt for ungdom om kristendommens historie i Brunstad Christian Church sin kontekst.

Budsjett og virksomhetsplan for 2024

Det ble fremlagt aktivitetsbudsjett, budsjettnotat og virksomhetsplan for sentralorganisasjonen, som ble støttet av representantskapet. I tillegg ble det i de fleste fellestiltakene fremlagt tilsvarende.

For det sammenfattede aktivitetsbudsjettet for 2024 vedtok representantskapet følgende:

 • Sum anskaffede midler til formålet: cirka 392 MNOK
 • Aktivitetsoverskudd: cirka 40 MNOK
 • Netto kontantstrøm, positiv: cirka 10,5 MNOK

For BCC-forbundet, sentralforeningen, ble følgende budsjett vedtatt:

 • Sum anskaffede midler til formålet: cirka 330 MNOK
 • Aktivitetsoverskudd: cirka 9 MNOK
 • Ordinært tilskudd gis til følgende virksomheter, basert på virksomhetsplan og budsjetter:
  – BCC Media 33,6 MNOK
  BMS International 5,9 MNOK
  Skjulte Skatters Forlag 1 MNOK
  – Avsetning på cirka 197 MNOK gjøres for tilskudd til øvrige organisasjoner. Endelig fordeling og vedtak av tilskudd for disse gjøres i et senere representantskapsmøte

Neste fase i givertjenesten

I fjorårets ordinære representantskapsmøte ble det gjort vedtak om å innføre evnebasert givertjeneste i BCC-forbundet. Dette betyr at medlemmer over 26 år gir en prosent av sin bruttoinntekt i givertjeneste til sin lokalmenighet. Samtidig ble det vedtatt at modellen skulle utredes videre for å gjøre nødvendige og ønskede tilpasninger.

Representantskap, lokalmenigheter, forstanderskapet, finanskomite og arbeidsgruppe for givertjeneste fikk resultatet av utredningen tilsendt i mai 2023 på høring. Det kom inn 26 høringssvar. De mest sentrale innspillene ble gjennomgått i møtet.

Representantskapet besluttet at evnebasert givertjeneste videreføres, men at det gjøres noen justeringer for det kommende året.

Valg av revisor

Etter å ha brukt samme revisjonsselskap siden 2014, ble det i år anmodet om å innhente tilbud fra flere revisjonsselskaper. Representantskapet valgte i møtet Revisorkonsult AS som ny revisor for sentralforeningen og fellestiltakene i BCC-forbundet. PwC har vært revisor for BCC siden 2014, og det har i hele perioden vært et svært godt samarbeid med revisjonsteamet der, og BCC har alltid hatt rene revisjonsberetninger.

Fra komiteene

Representantskapet har nedsatt flere komiteer der frivillige bidrar innen ulike fagområder. Hver komite presenterte sin rapport og plan eller informerte om hva de jobber med.