Sommerens representantskapsmøte i BCC

Årets ordinære representantskapsmøte i BCC er gjennomført. En rekke saker ble presentert og behandlet, av de 62 representantene i møtet – blant annet budsjetter og virksomhetsplaner for 2022.


Tekst: Berit Hustad Nilsen – Foto: Randi Fosse 

Representantskapsmøtet ble, for første gang på to år, avholdt med fysisk oppmøte på Jarlsberg konferansesenter på Sem. Rundt halvparten av de 62 representantene deltok via videolink. Til stede i møtet var også medlemmer for forstanderskapet, sekretariatet, og styrer i BCC-forbundets organisasjoner.

Følgende saker ble behandlet, og vedtatt av representantskapet:

 • Årsregnskapet og årsrapport for BCC-forbundet
 • Årsregnskapet og årsrapport for BCC i Norge
 • Instruks for valgkomiteen
 • Valg av utenlandske representanter for perioden august 2021 – juli 2022
 • Virksomhetsplaner og budsjett for 2022 – for flere enheter i BCC-forbundet
 • Endring i sekretariatets sammensetning og ansvarsdeling
 • Opptak i BCC-forbundet – prosess for inntak av nye organisasjoner
 • Opprettelse av ny organisasjon for BCC-fondet
 • Valg av nytt styremedlem i BMS International
 • Valg av nytt varamedlem i Brunstadstiftelsen
 • Ekstra bevilgning til bibelundervisning og aktiviteter i YAOW (Youth Activity Organization Worldwide) for 2021

I tillegg ble representantskapet orientert om den nye grafiske profilen for BCC-forbundet, samt informasjonssaker fra samarbeidende organisasjoner.

Representantskapet fatter vedtak ved alminnelig flertall, og alle beslutningssakene på agendaen ble vedtatt med minst 59 stemmer for. Under refereres et utvalg av vedtakene nærmere. 

Finn Åge Ødegård fra representantskapets sekretariat ledet møtet og voteringsrundene. Foto: BCC

Årsregnskap og årsrapporter godkjent av representantskapet

Godkjenning av sammenfattet regnskap og årsrapport for BCC-forbundet var første sak på agendaen, og ble presentert av Berit Hustad Nilsen og Finn Åge Ødegård. Deretter ble årsregnskap og årsrapport for BCC i Norge presentert. Begge sakene ble godkjent av representantskapet.

Her kan du lese mer om begge rapportene: BCC har publisert sine årsrapporter for 2020

Berit Hustad Nilsen presenterte årsrapportene for BCC og BCC-forbundet. Foto: BCC

Virksomhetsplaner og budsjetter for organisasjoner i forbundet

Den største saken i møtet var behandling av virksomhetsplaner og budsjett for virksomhetene i BCC-forbundet i 2022, herunder en rekke enkeltvedtak for økonomi og strategi i enheter tilknyttet BCC-forbundet.

Følgende virksomhetsplaner ble presentert og godkjent:

 • Ny sentralorganisasjon i BCC v/ Trond Eivind Johnsen
 • bcc.media foundation (BCC Media) v/ Johannes Schmechel
 • BMS International v/ Ben Oommen
 • BCC Norge v/ Morten Kristoffersen

Tore Aslaksen presenterte forslag til budsjett for BCC-forbundet i 2022 og forslag til ny fordelingsmodell for inntektene i forbundet fra 2023.

Tore E. Aslaksen presenterte budsjettplanene for BCC-forbundet. Foto: BCC


Følgende budsjettsaker ble vedtatt:

 • Budsjett for fellesinntekter i BCC-forbundet på til sammen 121,9 MNOK, i henhold til saksdokumentene
 • Utgiftsbudsjett for ny sentralorganisasjon i BCC-forbundet på til sammen 27,2 MNOK, i henhold til virksomhetsplanen
 • Bevilgning av tilskudd på til sammen 73,8 MNOK til følgende organisasjoner, basert på fremlagte virksomhetsplaner og under forutsetning av at alle aktiviteter bidrar til å oppfylle BCC-forbundets basis og formål:
  • Tilskudd på 50,0 MNOK til bcc.media foundation
  • Tilskudd på 21,1 MNOK til BMS International
  • Tilskudd på 1,0 MNOK til stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
  • Tilskudd til lokalmenigheter i utviklingsland på til sammen 1,7 MNOK

Representantskapet ga sekretariatet fullmakt til å sette nødvendige vilkår for tilskudd, vurdere om forutsetning for tilskudd er til stede, og forestå utbetalingen av disse.

Videre vedtok representantskapet å overføre 5,0 MNOK av sentralorganisasjonens driftsinntekter til et disposisjonsfond for forbundets fellestiltak.

Pause med gode samtaler. Omtrent halvparten av de 62 representantene deltok fysisk i møtet, mens resten fulgte med via videolink. Foto: BCC

Opprettelse av ny organisasjon for BCC-fondet

Trond Eivind Johnsen presenterte forslag om å opprette en organisasjon, for å kunne skille BCC-fondet ut i egen organisasjon. Representantskapet fattet vedtak som ga styret i BCC fullmakt til å opprette stiftelsen BCC Fund STI, med en grunnkapital tilført fra BCC på inntil 1 MNOK. Ytterligere tilførsel av kapital behandles i senere representantskapsmøte.

Trond Eivind Johnsen presenterte saken om ny organisasjon for BCC-fondet. Foto: BCC

Alle saker vedtatt

Siste beslutningssak var søknad om ekstra bevilgning til YAOW (Youth Activity Organization Worldwide) for 2021, i henhold til revidert virksomhetsplan. Representantskapet bevilget her et ekstra tilskudd på 5 MNOK til bibelundervisning og aktiviteter for ungdom, i tillegg til de 3,6 MNOK som tidligere er bevilget for året 2021.

Alle saker ble behandlet og vedtatt i samsvar med fremlagte forslag.