Dette ble vedtatt i representantskapet

Lørdag 2. desember var det ekstraordinært representantskapsmøte i BCC-forbundet. Her får du oversikt over vedtakene.


Både sentralorganisasjonen for BCC-forbundet og seks fellestiltak hadde ekstraordinært representantskapsmøte på Oslofjord Convention Center. 182 valgte representanter deltok, og det var mer enn 400 observatører fra ulike land. BCC Norge hadde landsmøte og Samvirk årsmøte samme dag.

BCC Fund

I helgens møte ble det lagt fram og vedtatt revidert virksomhetsplan og budsjett for 2024.

BCC A-team

Virksomhetsplan og budsjett for 2024 ble lagt frem og vedtatt, og styret ble endret. Til nytt styre ble Esther Huemer-Nilsen og Tore Aslaksen valgt.

I tillegg ble det orientert om organiseringen av A-team som er sammensatt av jobb, fritid og sparing. Organisasjonen som heter BCC A-team har ansvaret for fritidsdelen av programmet, med blant annet bibelundervisning og kulturutveksling

BCC Facilities

Endring i styret: Et styremedlem trådte av, og Jan Oscar Kvitberg ble valgt inn som styrets leder.

BCC Event

Budsjett og virksomhetsplan for 2024 ble vedtatt, og strategiplan frem til 2026 ble lagt frem til orientering.

BCC Music

Aktivitet på musikkfronten samles nå i fellestiltaket BCC Music. Budsjett og virksomhetsplan for 2024 ble vedtatt, men det skal videre gjøres en helhetlig utredning av musikkområdet. Rune Stadven ble valgt inn som styrets leder.

BCC Connect

Et nytt fellestiltak er under etablering i USA, og skal ha ansvar for livestream fra stevnene på Brunstad. Tidligere har dette vært en del av BCC Medias virksomhet. Virksomhetsplan og budsjett for BCC Connect 2024 ble vedtatt.

BCC-forbundet

Økonomisk langtidsplan

Den mest omfattende saken på møtet handlet om økonomi. Flere vedtak i de tre forgående representantskapsmøter har lagt grunnen for at planen kunne vedtas. God økonomistyring er helt avgjørende for å kunne drive et sunt trossamfunn og lykkes med visjonene for å spre evangeliet til alle som ønsker å lære å leve etter Jesu lære.

Representantskapet vedtok økonomisk langtidsplan for BCC-forbundet og flere av fellestiltakene i forbundet for perioden 2024-27. Økonomiske langtidsplaner for Samvirk og Oslofjord-konsernet ble også fremlagt til orientering. Nedenfor gjengis noen punkter som det ble informert om i forbindelse med fremleggelse av saken:

 • Hver organisasjon har sin egen økonomiske langtidsplan, og er ansvarlig for å overholde den
 • Det legges opp til kvartalsvis avviksrapportering fra og med 2024. Rapportene tilgjengeliggjøres for representantskapet.
 • Sikringsordningen avvikles, men lokalmenighetene har fortsatt ansvaret for risikoene i de økonomiske langtidsplanene
 • Krav til lokal forvaltning: Mange lokalmenigheter får i løpet av perioden tilbakebetalt sine lån til Brunstadstiftelsen. I påvente av vedtatte rammer for lokal forvaltning, setter representantskapet noen begrensninger på hvordan midlene kan benyttes.
 • Det anbefales å utarbeide økonomiplaner i lokalmenighetene som tar høyde for både lokal og sentral risiko

Revidert budsjett og virksomhetsplan for 2024

For det sammenfattede aktivitetsbudsjettet for 2024 vedtok representantskapet følgende:

 • Sum anskaffede midler til formålet: cirka 586 MNOK
 • Aktivitetsoverskudd: cirka 61 MNOK
 • Netto kontantstrøm, positiv: cirka 59,7 MNOK

For BCC-forbundet, sentralforeningen, ble følgende budsjett vedtatt:

 • Sum anskaffede midler til formålet: cirka 330 MNOK
 • Aktivitetsoverskudd: cirka 9 MNOK

Opptak av Brunstadstiftelsen i BCC-forbundet

Det ble fattet vedtak om å ta opp Brunstadstiftelsen i forbundet med et forbehold om at delingen som er søkt om først blir godkjent av Stiftelsestilsynet. Hensikten er da at BCC Fund og Brunstadstiftelsen blir slått sammen til én kapitalforvaltende stiftelse.

Disse komiteene og arbeidsgruppene er operative:

 • Valgkomite
 • Kontrollkomite
 • Justiskomite
 • Finanskomite
 • Ungdomskomite
 • Barnekomite
 • 60+ komite
 • IT-komite
 • Arbeidsgruppe for givertjeneste
 • Arbeidsgruppe for aksjon