Representantskapsmøte i BCC

Denne helgen ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i BCC. Saker på agendaen var blant annet revidert budsjett for inneværende år, opprettelse av egen stiftelse for arrangementsvirksomheten, og oppdatering av prosessregler i lokalmenighetenes vedtekter.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Totalt deltok 61 stemmeberettigede representanter fra til sammen 21 land. Forstanderskapet, styret og sekretariatet for BCC var også representert i møtet, i tillegg deltok virksomhetsledere i BCC-forbundet og andre inviterte som  observatører. Møtet ble ledet fra BCCs hovedkontor i Moss, mens flesteparten deltok digitalt på grunn av begrensninger som følge av koronapandemien.

Finn Åge Ødegård ble valgt til å lede møtet, og Berit Hustad Nilsen til å føre protokoll. Begge er en del av representantskapets sekretariat. Leder av forstanderskapet, Kåre J. Smith, hilste møtet og åpnet med å takke alle representantene for at de er engasjerte og jobber for at BCC skal lykkes. Han fortsatte med å presisere at det er det åndelige fellesskapet som knytter menigheten sammen, men at en god og robust organisasjon også er vesentlig for å bygge videre inn i framtiden.

– La oss være stående i Jesus Kristus og være brennende i vår ånd, slik at barn og ungdom også kan komme til en levende tro på Jesus – han som er hode for menigheten, formante Smith de nesten 100 deltakerne i møtet.

– Det åndelige fellesskapet knytter menigheten sammen, men en god og robust organisasjon er også vesentlig for å bygge videre inn i framtiden.

Pågående omorganisering av BCC preget sakslisten

Til møtet 5. juni hadde sekretariatet forberedt og fått inn seks saker, i tillegg var det én sak under eventuelt. Flere av sakene er oppfølging som en konsekvens av den pågående omorganiseringen av BCC til et internasjonalt forbund.

Disse sakene ble behandlet i møtet:

  • Opprettelse av ny arrangementsorganisasjon i BCC-forbundet
  • Revidert budsjett for BCC 2021
  • Prosess i forbindelse med opptak av nye organisasjoner i BCC-forbundet
  • Oppdatering av standardvedtekter i norske lokalmenigheter
  • Orientering om spareprogram for ungdom som ønsker å delta på BCCs arrangementer
  • Orientering om overordnet økonomiplan fra Brunstadstiftelsen
Møtet ble ledet fra BCCs hovedkontor i Moss, mens flesteparten deltok digitalt på grunn av begrensninger som følge av pandemien. Foto: BCC

Ny organisering av arrangementsvirksomheten i BCC

Internasjonale stevner og arrangementer er en sentral og populær del av BCCs virksomhet. Helt siden tidlig på 1900-tallet har det vært arrangert bibelkonferanser der venner og medlemmer har vært samlet om den kristne tro. Over noen dager samles en om trosoppbyggelse, felles måltider og aktiviteter for ulike målgrupper. Siden 1956 har BCC vært samlet på Brunstad til internasjonale konferanser flere ganger per år.

I tråd med utviklingen av BCC-forbundet foreslås nå opprettet en arrangementsstiftelse som opptas i forbundet på lik linje med organisasjonene som driver medie- og misjonsvirksomhet. Representantskapet besluttet at BCCs arrangementsavdeling kan overføres til den nye stiftelsen når den er etablert.

Vedtak av revidert budsjett for 2021

Daglig leder Steinar Riise la frem revidert budsjett for inneværende år i BCC. Endringene går i hovedsak på noen få omdisponeringer, samt prioritering av misjon via medieproduksjon og støtte til utenlandske misjonssteder. Endringen vil redusere forventet aktivitetsresultat for 2021 fra MNOK 41,9 til MNOK 26,6.

Nye organisasjoner som ønsker søke opptak i BCC-forbundet

I møtet orienterte Trond Eivind Johnsen om at det vil fremmes en sak for representantskapsmøtet i juli om hva slags prosess lokale menigheter og organisasjoner bør gjennomføre før søknad om opptak i forbundet.

Trond Eivind Johnsen orienterer om prosessene før søknad om opptak i forbundet. Foto: BCC

Prosessregler for årsmøter i norske lokalmenigheter

Representantskapet vedtok forslag til første trinn i vedtektsoppdateringer for norske lokalmenigheter. I første ordinære årsmøte i 2021, det vil si i løpet av juni, skal årsmøtene i lokalmenighetene behandle og stemme over disse. Morten Kristoffersen presenterte hovedpunktene i oppdateringen som foreslås gjennomført første halvår 2021:

  • Beskriver formelle rammer for årsmøtet, hvem som kan ta initiativ til å avholde årsmøte, og frister for utsending av innkalling og saksdokumenter
  • Deltakere som er 18 år eller eldre og som er med i grunnlaget for tilskudd fra staten har møte-, forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet
  • Årsmøtet fatter vedtak ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene, med unntak for saker som gjelder vedtektsendringer, som krever to tredelers flertall.

Neste trinn i oppdatering av de norske lokalmenighetenes standardvedtekter vil gjennomføres i lokale årsmøter i løpet av høsten.

Spareprogram for ungdom som ønsker å delta på BCCs stevner og arrangementer

Styreleder i Samvirk SA, Robin Fuglset, orienterte representantskapsmøtet om etableringen av samvirkeforetaket og deres planer for de kommende årene. Det første produktet som lanseres, er et spareprodukt for ungdom. Målgruppen er BCC-ungdom i alderen 18 –26 år som ønsker å delta på BCCs stevner og arrangementer på Brunstad i fremtiden.

Visjonen for samvirkeforetaket er at alle BCC-medlemmer som har et ønske om å komme til menighetens sommerstevner og andre målgruppe-arrangementer, skal få muligheten til å få overnatting på disse. Ved god planlegging og organisering vil det også bli plass for nye generasjoner som vokser til, i tillegg til at alle som har eksisterende leieavtaler på henholdsvis 20 eller 50 år videreføres.

Orientering fra Brunstadstiftelsen

Under eventuelt orienterte daglig leder, Alf Aadalen, om status for økonomiplan og likviditetsprognose for Brunstadstiftelsen i perioden 2021-2025.  BCC og lokalmenighetene har i all hovedsak finansiert utbyggingen og holdes derfor godt orientert om økonomien i stiftelsen.

Vedtak i tråd med innstilling

Alle saker ble vedtatt av representantskapet i tråd med innstillingen.

Neste representantskapsmøte i BCC er det ordinære møtet som avholdes innen utgangen av juli.