Vedtak i representantskapsmøte

Dette ble vedtatt i representantskapet

Fredag 7. april 2023 ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i BCC-forbundet. Her får du oversikt over vedtakene.


Innkalling og agenda ble godkjent, med Berit Hustad Nilsen som møteleder, og Trond Eivind Johnsen som referent. Tre deltakere ble valgt til å signere protokoll.

Møtet ble avholdt på Oslofjord Convention Center. Av de 188 valgte representantene var det seks personer som meldte forfall. I tillegg deltok over 300 observatører fra ulike land.

Tore Aslaksen fra sekretariatet
Tore Aslaksen fra sekretariatet

Økonomisk langtidsplan

Arbeidet med å utarbeide oppdatert økonomisk langtidsplan vil ta lengere tid enn først antatt. Representantskapet støtter at det jobbes videre med denne, og at den legges fram i løpet av 2023.

Foreløpig prognose for 2023-2032 ble framlagt i møtet. Den viser status dersom det ikke gjøres andre tiltak enn de kostnadskutt som allerede er planlagt. Samtidig ble det fattet en del vedtak for de ambisjoner og tiltak som er ønsket for å styrke økonomien fremover. Blant de viktigste vedtakene var:

  • Økt satsning på frivillighet, herunder gjennomføring av frivillighetshelger
  • Målsetning om at BCC Event sitt tilskuddsbehov reduseres år for år, slik at BCC-forbundet får større økonomisk handlingsrom til andre misjonstiltak
  • Satsning på BCCs stevner på Oslofjord i det omfanget som er ønskelig fra BCCs side og nødvendig for å sikre en bærekraftig drift av stedet
  • Nedsettelse av arbeidsgrupper med frivillige som jobber med ulike tiltak for å realisere ambisjonene over, og som presenteres i forbindelse med fremleggelse av økonomisk langtidsplan. Herunder arbeidsgruppe som bistår Samvirk med å utarbeide en samlet produkttenkning for overnatting under BCCs stevner, både for eksisterende og nye avtaleparter

Reviderte budsjetter for 2023

Et av det foreslåtte punktene i saken om revidert budsjett ble fjernet som følge av utsettelse av punkt i vedtak forrige sak, og et punkt ble endret før fremlegges. Basert på reviderte planer og budsjetter ble det vedtatt å:

  • Redusere BCC-forbundets (sentralforeningens) kostnadsbudsjett med 5,5 MNOK
  • Redusere ordinært tilskudd til BCC Media med 17,6 MNOK
  • Redusere ordinært tilskudd til misjonsorganisasjonen BMS International med 2,4 MNOK
  • Yte tilskudd til BCC Event på 36,6 MNOK, særlig i forbindelse med frivillighetshelger

Retningslinjer for kommunikasjon i medlemsorganisasjoner

For å sikre helhetlig og god kommunikasjon i medlemsorganisasjoner i BCC-forbundet, ble andre trinn i retningslinjer for dette vedtatt.