Juridisk organisering

Navnet Brunstad Christian Church brukes både om det som er et internasjonalt, kristent trossamfunn, og om en norsk organisasjon.

Trossamfunnet BCC

I dag benyttes navnet Brunstad Christian Church om det verdensomspennende kristne trossamfunnet som oppsto i årene etter Johan Oscar Smiths omvendelse i mai 1898. Trossamfunnet Brunstad Christian Church – det vil si de mennesker og organisasjoner som bekjenner seg til den bibelske lære som Johan Oscar Smith omvendte seg til, og som er knyttet sammen ved de internasjonale stevner som avholdes på Brunstad – er i dag spredt over mer enn 50 land og alle kontinenter.

I Norge består BCC av 19 lokalmenigheter som også er organisert som selvstendige foreninger med egen økonomi og ledelse. Disse lokalmenighetene har tilknytning til organisasjonen BCC gjennom formålsbestemmelsen i egne vedtekter.

Trossamfunnets virksomhet er noe ulikt organisert i andre land, men er normalt formalisert i selvstendige organisasjoner. Foruten at organisasjonene er knyttet opp til samme tro og lære, er den praktiske og økonomiske ledelsen uavhengig av hverandre.

Organisasjonen BCC

I Norge er BCC organisert som en allmennyttig forening som er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, org. nr. 979 961 073. BCC er videre et offentlig registrert trossamfunn etter trossamfunnsloven § 4 og 23 med godkjente vigslere etter ekteskapsloven § 12 (1) bokstav a.

Foreningen er blant annet ansvarlig for trossamfunnets internasjonale konferanser og arrangementer, en rekke administrative og økonomiske funksjoner.

Denne nettsiden drives av den norske organisasjonen, men publiserer også innhold om det internasjonale trossamfunnet vi er en del av, når det er av interesse.

 

Les mer om økonomi og compliance

 

Tre sentrale organer

Styret

Innenfor budsjett og rammer fastsatt av representantskapet, skal styret har ansvar for forvaltning av BCCs midler til fremme av BCCs virksomhet. Videre skal de sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten, og forvalte menighetens økonomiske verdier. Det kreves enstemmighet for beslutninger i styret.

Forstanderskapet

Forstanderskapet i BCC har ansvar for forvaltningen av menighetens lære og har ansvaret for menighetens arrangementer og kristelige innhold. Hvert år holdes forstandersamling med forstandere i BCC, samt lokale forstandere fra både Norge og andre land. 

Representantskapet

Representantskapet er BCCs øverste myndighet i spørsmål som ikke faller innunder forstanderskapets myndighet. Representantskapet skal behandle og godkjenne budsjett, herunder fatte vedtak om bevilgninger til organisasjoner i BCCs forbund eller tiltak som er egnet til å realisere BCCs formål. Videre skal representantskapet godkjenne årsregnskap, beslutte vedtektsendringer, og fremme forslag til behandling av styret. Representantskapet består av to representanter fra hver av de 19 norske lokalmenighetene samt et varierende antall utenlandske representanter som velges av representantskapet for en periode av gangen.

 

Styret

Berit H. Nilsen

Styreleder

Finn Åge Ødegård

Styremedlem

Trond Eivind Johnsen

Styremedlem

Steinar Riise

Daglig leder

Styrets ansvar

Innenfor budsjett og rammer fastsatt av representantskapet, skal styret ha ansvar for forvaltning av foreningens midler til fremme av foreningens virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Foreningen representeres utad av et samlet styre.

Eiendommer og verdier

Innenfor budsjett og rammer fastsatt av representantskapet, skal styret forvalte foreningens eiendommer og verdier, herunder ha fullmakt til å disponere over eiendommene som eier, også ved salg eller pantsettelse. Styret skal ha minst 3 – tre -, men ikke flere enn 5 – fem – medlemmer, og minst 3 – tre – varamedlemmer.

Styremedlemmer

Styremedlemmer velges av BCCs representanstskap. BCC skal også ha en valgkomite som blant annet foreslår for representantskapet medlemmer til styret. Styremedlem og varamedlem tjenestegjør til vedkommende selv velger å trekke seg. Styrets leder velges av styret.

Styrets vedtak

Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med enstemmighet.

Organisering av virksomheten