Juridisk organisering

Navnet Brunstad Christian Church brukes både om det som er et internasjonalt, kristent trossamfunn, og om en norsk organisasjon.

Trossamfunnet BCC

I dag benyttes navnet Brunstad Christian Church om det verdensomspennende kristne trossamfunnet som oppsto i årene etter Johan Oscar Smiths omvendelse i mai 1898. Trossamfunnet Brunstad Christian Church – det vil si de mennesker og organisasjoner som bekjenner seg til den bibelske lære som Johan Oscar Smith omvendte seg til, og som er knyttet sammen ved de internasjonale stevner som avholdes på Brunstad – er i dag spredt over mer enn 50 land og alle kontinenter.

I Norge består BCC av 19 lokalmenigheter som også er organisert som selvstendige foreninger med egen økonomi og ledelse. Disse lokalmenighetene har tilknytning til organisasjonen BCC gjennom formålsbestemmelsen i egne vedtekter.

Trossamfunnets virksomhet er noe ulikt organisert i andre land, men er normalt formalisert i selvstendige organisasjoner. Foruten at organisasjonene er knyttet opp til samme tro og lære, er den praktiske og økonomiske ledelsen uavhengig av hverandre.

Organisasjonen BCC

I Norge er BCC organisert som en allmennyttig forening som er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, org. nr. 979 961 073. BCC er videre et offentlig registrert trossamfunn etter trossamfunnsloven §§ 13 og 14, med godkjente vigslere etter ekteskapsloven § 12 (1) bokstav a.

Foreningen er blant annet ansvarlig for trossamfunnets internasjonale konferanser og andre arrangementer, en rekke administrative og økonomiske funksjoner, og har blant annet avdelingene BrunstadTV, BCC Arrangement, BCC Servicesenter, og ungdomsprogrammet Youth Exchange Program.

Denne nettsiden drives av den norske organisasjonen men publiserer også innhold om det internasjonale trossamfunnet vi er en del av, når det er av interesse.

 

Les mer om økonomi og compliance

 

Tre sentrale organer

Styret

Styret har ansvar for forvaltning av BCCs midler til fremme av BCCs virksomhet. Videre skal de sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten, og forvalte menighetens økonomiske verdier. Det kreves enstemmighet for beslutninger i styret.

Forstanderskapet

Forstanderskapet i BCC har ansvar for forvaltningen av menighetens lære og har ansvaret for menighetens arrangementer og kristelige innhold. 

Representantskapet

Representantskapet er BCCs øverste myndighet i spørsmål som ikke faller innunder forstanderskapets eller styrets myndighet. Representantskapet beslutter blant annet vedtektsendringer, godkjenner årsregnskap og fremmer forslag til behandling av styret. Representantskapet består av to representanter fra hver av de 19 norske lokalmenighetene samt et varierende antall utenlandske representanter som velges av representantskapet for en periode av gangen.

 

Styret

Berit H. Nilsen

Styreleder

Finn Åge Ødegård

Styremedlem

Trond Eivind Johnsen

Styremedlem

Vegar Kronstad

Daglig leder

Styrets ansvar

Styret har ansvar for forvaltning av foreningens midler til fremme av foreningens virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Foreningen representeres utad av et samlet styre.

Eiendommer og verdier

Styret forvalter foreningens eiendommer og verdier. Styret har fullmakt til å disponere over eiendommene som eier, også ved salg eller pantsettelse. Styret skal ha minst 3 – tre -, men ikke flere enn 5 – fem – medlemmer, og minst 3 – tre – varamedlemmer.

Styremedlemmer

Styremedlem og varamedlem tjenestegjør til vedkommende selv velger å trekke seg. Nye styremedlemmer velges av de gjenværende styremedlemmer etter forslag fra repre­sentantskapet. Styret står fritt til å velge også andre enn slike som er foreslått av representantskapet.

Styrets formann velges av styret for en periode på 3 år av gangen.

Styrets vedtak

Styret gjør vedtak i møte. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med enstemmighet.

Organisering

Meny