Bruker BCC advokat for å begrense medias ytringsfrihet?

NRK hevder i dag at BCC bruker advokat for å fremsette trusler når de får spørsmål fra norsk presse. Påstanden er usann. Så hvorfor har BCC ved visse anledninger valgt å bruke advokat i dialog med journalister?


Av: Styret i Brunstad Christian Church – Berit Hustad Nilsen, Finn Åge Ødegård og Trond Eivind Johnsen 

BCC svarer på alle henvendelser fra mediene

BCC mottar jevnlig henvendelser fra journalister i både riksdekkende og lokale mediehus. BCC ønsker åpenhet og bestreber seg derfor alltid på å gi grundige og gode svar. BCC svarer nær sagt alltid på disse henvendelsene selv. Det samme gjelder alle henvendelser vi har fått fra NRK Brennpunkt det siste halvannet året.

Totalt har BCC besvart over 50 mediehenvendelser det siste året med betydelig informasjon; av disse er kun tre besvart via advokat. Årsaken til at disse tre ble håndtert slik, forklarer vi her.

BCC bruker advokat for å forsøke å stoppe faktafeil og påstander om straffbare handlinger

Forklaringen er at media ved tre anledninger planla å publisere usanne anklager om at BCC har vært involvert i alvorlige straffbare handlinger. Mediet fulgte heller ikke vanlige presseetiske regler. Det hviler et rettslig ansvar på både mediehus og journalist hvis mediet publiserer slik informasjon eller formidler slike påstander fra anonyme.

Alle norske borgere og organisasjoner har et personvern som innebærer at man ikke trenger å finne seg i at grove, usanne anklager spres for eksempel i massemedia, der de kan gjøre stor skade mot de som rammes. I disse sakene har vi derfor valgt å bruke en advokat med lang erfaring fra saker hvor pressen ikke følger reglene. Dette henger også sammen med vår erfaring fra NRK Brennpunkt.

Høsten 2020, i forkant av Brennpunkt-dokumentaren, avdekket BCC kritikkverdige og presseetisk svært betenkelige forhold knyttet til NRKs kildebruk. BCC hadde i denne prosessen også behov for bistand og råd fra advokat for å få klarhet i hvor grensene går både i lovverket og presseetikken. BCC har i etterkant klaget inn NRK for PFU for det vi mener er flere grove brudd på de presseetiske reglene

Nedenfor forteller vi kort om de tre situasjonene, som alle har skjedd i etterkant av NRK Brennpunkts dokumentar høsten 2020.

1. NRKs artikkel juni 2021

I tråd med linjen om åpenhet, hadde BCC i forkant av artikkelen som nå ble publisert betydelig dialog med NRK. Dialogen gikk dels gjennom Berit Hustad Nilsen (informasjonsansvarlig og styreleder) og dels Trond Eivind Johnsen (styremedlem). I denne dialogen fikk NRK og deres kilder svar på alle sine spørsmål frem til det tidspunktet BCC engasjerte advokat. Tilsvarende har NRK hatt betydelig dialog med lokalmenigheten BKM Sørlandet, som også har svart på deres spørsmål.

Dialogen endret seg den 22. april 2021.

Da BCC fikk oversendt NRKs planlagte artikkel til sitatsjekk og eventuell siste imøtegåelse. Oversendelse til sitatsjekk er noe som typisk skjer like før artikkelen skal publiseres, for å gi de involverte partene en siste mulighet til å sjekke at de ikke er feilsitert. NRK var altså på dette tidspunktet mer eller mindre ferdig med sin artikkel.

I oversendelsen fra NRK inngikk påstander som i realiteten går på at styret i BCC skal ha vært involvert i grov økonomisk kriminalitet. Dette er påstander BCC mener det ikke finnes noe grunnlag for, og som NRK dessuten ikke hadde synliggjort i tidligere kontakt.

Det er på dette tidspunktet BCC velger å la advokat overta dialogen med NRK. Dette for å klargjøre hva det er lov og ikke lov å publisere, og presisere at vi motsetter oss publisering av usanne og udokumenterte påstander om kriminalitet.

Resultatet av vår advokats svar til NRK er at NRK valgte å ikke publisere flere av de usanne påstandene som opprinnelig var med i sitatsjekken. NRK valgte imidlertid likevel å publisere spekulasjoner fra anonyme kilder om 611 millioner kroner av lokalmenighetens sparepenger ikke er blitt tilbakebetalt, til tross for at de har fått tydelige svar fra BCC om at alt er tilbakebetalt. BCC tar sterk avstand fra NRKs spekulasjoner om at BCC skal være involvert i handlinger som gjør at store pengesummer innsamlet fra lokalmenighetene ikke er i behold.

Les mer her om hva BCCs penger har blitt brukt til.

2. NRKs kilde med påstander om involvering i kriminalitet påsken 2021

I påsken 2021 ble BCC kontaktet for å gi tilsvar til påstander om at BCC skulle ha vært involvert i straffbare handlinger i utlandet. NRK kunne ikke vise til noen form for dokumentasjon for påstandene.

På spørsmål fra BCC om NRK mente at de hadde faktagrunnlag for å publisere påstandene, mente journalisten at disse kunne publiseres så lenge BCC hadde blitt invitert til å kommentere dem (tilsvar).

Igjen så BCC seg nødt til å la advokat overta dialogen med NRK. Dette for å klargjøre grensen for hva media har lov å publisere og presisere at BCC motsetter seg publisering av usanne og udokumenterte påstander om involvering i korrupsjon, mv.

NRK valgte etter dette å ikke publisere påstandene. Hvordan BCC fikk stoppet denne omtalen ble senere omtalt på journalisten.no.

3. Annet mediehus med påstander om datakriminalitet – våren 2021

Tilsvarende ble BCC denne våren kontaktet av et annet mediehus som på udokumentert grunnlag ønsket å omtale BCC i tilknytning til en sak om kriminalitet, en sak BCC ikke har noen tilknytning til. Også i denne saken valgte BCC å bruke advokat for å klargjøre for mediehuset hva det er lov og ikke lov å publisere.

BCC ble senere ikke omtalt i artikkelen.

Kritisk journalistikk er viktig – det samme er presseetikken

BCC anerkjenner og respekterer NRK og andre mediers rett til å bedrive kritisk journalistikk på institusjoner i samfunnet, også kristne trossamfunn. Pressen har et viktig samfunnsoppdrag i vårt demokrati.

Derfor er det også svært viktig at pressen selv følger de presseetiske standarder som kreves, slik at ingen, og heller ikke religiøse minoriteter, opplever det BCC har opplevd fra NRK Brennpunkt og andre det siste halvannet året.