Faglig utvikling og felles visjon for foreningsarbeidet

BCC er en organisasjon i stor utvikling. De siste tiårene har bredden på menighetsliv og aktiviteter økt, og det arbeides kontinuerlig med forbedringer i alle deler av foreningslivet. En lørdag i november var representanter fra alle de 19 norske lokalmenighetene invitert til fagseminar på Gardermoen.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Både BCC som sentralforening og lokalmenighetene har lenge hatt fokus på både utvikling og kvalitetssikring i foreningsarbeidet. Ønsket er å tenke langsiktig og sørge for en velfungerende organisasjon som kan fortsette det ideelle og kristne arbeidet for neste generasjon videre inn i framtiden.

For å få til dette har BCC jevnlig arrangert seminarer, som sikrer god dialog med alle lokalmenighetene gjennom undervisning i foreningsarbeid, rutiner og faglige anbefalinger.


På kurset var blant annet styremedlemmer, økonomiansvarlige og ledere for ungdomsarbeidet representert. Foto: BCC

Faglig fokus skal skape gode rammer for det ideelle, kristne formålet

Det er BCCs kristne formål som er kjernen i alt arbeidet, og det jobbes på mange fagområder slik at foreningene kan ruste seg for framtiden og følge opp ansvaret for både økonomi og menighetsliv på en god måte.

Økt aktivitet gjør det viktig å planlegge for framtiden

BCCs organisasjon har de siste årene økt i takt med både menighetsvirksomheten og en voksende foreningsøkonomi.

Spesielt de siste ti årene har vi sett en sjelden giverglede og innsats fra medlemmene, som har bidratt med gaver og dugnadsinnsats for å finansiere menighetens aktiviteter og styrke BCCs fond for fremtiden. Disse gavene ligger som en bærebjelke i BCCs økonomiske plattform, og skal forvaltes på beste vis i henhold til foreningens formål.


Regnskapspraksis, organisasjonsmodell og felles visjoner for menighetsarbeidet var blant flere tema på agendaen. Foto: BCC

Felles satsning på kristent ungdomsarbeid

For BCC er det viktig å bidra til samfunnet. Med et stort omfang av barne- og ungdomsarbeid ønsker vi å lære neste generasjon gode verdier og det å bli gode samfunnsborgere.

Nesten 50 % av BCCs medlemmer er i dag under 20 år, og hver uke hele året drives det et omfattende og samfunnsnyttig arbeid for denne aldersgruppen. Dett skjer i form av et stort antall aktiviteter, trosforkynnelse og opplæring for ulike målgrupper.

Lokalmenighetene står sammen i dette arbeidet, og ønsker å legge til rette for ideelt ungdomsarbeid som styrker det internasjonale fellesskapet med BCC-ungdommer i alle verdensdeler.

På seminaret presenterte også Brunstad Ungdomsklubb planene for 2019. Blant annet skal de arrangere fire ungdomscamper i løpet av året, hvor de legger vekt på både trosopplæring, aktivitet, personlig utvikling og opplæring i mentor- og omsorgsarbeid.

Inspirert til å bidra for framtidige generasjoner

En av de som var tilstede på Gardermoen, var Øyvind Sandersen fra lokalmenigheten i Molde. Han er glad for at det tenkes langsiktig i organisasjonen.

–  Jeg er glad for at satsningen på kristent barne- og ungdomsarbeid fortsetter i tiden som kommer. Mange av oss som er over ungdomsalderen ønsker å bidra til de yngre generasjonene.

Denne tankegangen er vi jo vant med i Norge fra velferdsstatens omfordeling, og det er noe menigheten også har praktisert lenge, poengterer han.

Ny regnskapsstandard gir økt åpenhet om økonomien i foreningene

BCC har fokus på å forvalte gaver fra medlemmene på en åpen og forsvarlig måte. Åpenhet om foreningsøkonomien settes nå ytterligere på dagsordenen ved at BCC tar i bruk i den frivillige regnskapsstandarden «God regnskapsskikk for frivillige organisasjoner», som blant annet innebærer utarbeidelse av det man på fagspråk kaller et aktivitetsregnskap.

Dette viser tydeligere hvilke aktivitetskostnader som er knyttet direkte til realisering av foreningens formål og hvor stor andel av midlene som er gått med til administrasjonskostnader. BCC anbefaler derfor alle sine lokalmenigheter og samarbeidende barne- og ungdomsforeninger å innføre denne standarden fra 2019.

Målet er at både medlemmer, givere og offentlighet skal kunne se hvordan gavene brukes til å realisere formålet. Det skal bli enkelt å følge gavene fra budsjettering til ferdig regnskap. Modellen gjør det også lettere for de som jobber med økonomi å synliggjøre bruken og å skille på gaver til foreningsdriften og gaver til formålsbundne fond.


Mange ungdommer er aktive med i det lokale menighetsarbeidet, som disse deltakerne fra lokalmenigheten i Eiker. Foto: BCC

Reiser hjem med nye tanker

Øyvind Sandersen forteller at dagen har gitt flere nye tanker og perspektiver for foreningslivet, som de vil ta med hjem og jobbe videre med.

– Vi er heldige og har mange flinke folk med på laget i lokalmenigheten i Molde, og vi har et godt økonomisk fundament allerede. Hele menigheten er bygd på frivillig innsats og ildsjeler, og det arbeidet har vi lyst til å fortsette, smiler han.


Øyvind Sandersen og de andre deltakere fra Molde reiste hjem med nye tanker og inspirasjon i det kristne foreningsarbeidet. Foto: BCC