Sterke beskyldninger fra DN mot BCC

Dagens Næringsliv har i dag, 04.11.2016, publisert en artikkel med tittelen «Venner i hardt vær». Brunstad Christian Church vil med dette presisere et par forhold.


Av: Berit H. Nilsen

Påstandene som fremkommer i artikkelen er i stor grad samsvarende med beskyldninger framsatt av advokat John Peters i forbindelse med en straffesak i Nederland. Avisen bygger sin artikkel på informasjon fra den tiltalte i saken, som etter fem måneders varetekt ble siktet for grovt bedrageri, dokumentforfalskning og flere andre kriminelle forhold.

Dagens Næringsliv har tidligere rapportert at den tiltaltes advokat har stevnet BCCs forstander, Kåre J. Smith inn som vitne i saken sammen med tidligere styremedlem i BCC, Bernt Aksel Larsen. Den tiltalte er av nederlandsk rett ilagt strengt forbud mot å ha direkte eller indirekte kontakt med BCCs styre samt med en rekke navngitte personer inkludert disse to.

BCC er av den oppfatning at Dagens Næringsliv utviser liten varsomhet i denne saken, og setter styret for BCC i et dilemma. Beskyldningene kan etter styrets oppfatning tilbakevises med utgangspunkt i regnskaper, revisjonsrapporter og annen autentisk dokumentasjon. På den annen side vil det være i den tiltaltes sterke interesse å få klarlagt BCCs argumenter og dokumentasjon i forkant av sin rettssak og sine vitneavhør. Styret har på denne bakgrunn valgt å kun gi generelle kommentarer til avisen, og ønsker ikke å gå inn i den enkelte påstand på dette tidspunktet. BCC har også kontaktet statsadvokaten i Nederland for veiledning om hvordan styret skal forholde seg i saken.

Trygg forvaltning av BCC og lokalmenighetenes midler

Siden forvaltning av innsamlede midler synes å være et tema i artikkelen ønsker styret for BCC å gi noen kommentarer knyttet til dette:

De store innsamlingsaktivitetene i BCC må sees i lys av to behov som skal dekkes. Det pågår en utbygging av Oslofjord Convention Center.   Det er en del av BCC sin langsiktige strategi å  benytte dette anlegget som vårt  internasjonale misjonssenter og samlingssted, som kunde av den kommersielle driften. Utbyggingen skjer uten bankfinansiering, og lånebehovet dekkes ved utlån fra BCC og lokalmenighetene.

Et viktig mål for  innsamlingsaksjonene de ulike lokalmenigheter har tatt initiativ til er også at de på denne måten styrker sin egenkapital for framtidige prosjekter. Vi vil også vise til BCCs årsrapport for 2014, der dette var tema.

Artikkelen i Dagens Næringsliv berører også utlånsvirksomhet administrert av selskapet BCC Financial. Dette er et selskap BCC har hatt samarbeid med i forbindelse med midlertidig forvaltning av midler innkommet i lokalmenigheters innsamlingsaksjoner. BCC Financial drev en cashpool for lokalmenighetene der midlene sto plassert i norske banker, men med administrasjon fra Kypros. Selskapet ble besluttet avviklet sommeren 2014. BCC er blitt forelagt revisorattestert avviklingsregnskap der det framgår at alle innsamlede midler før avviklingen ble returnert til lokalmenighetene med tillegg av påløpte renter. I tillegg framgår det av regnskapet at forvaltningen av midlene gav € 2,6 millioner i overskudd som ble delt ut til ideelle formål ved avviklingen. BCC har hatt tilgang til utlånsoversikter fra selskapet, og er kjent med at lokalmenigheter som har ønsket innsyn også har fått tilsendt slike. Regnskapene viser også at ingen utlån er gått tapt.

BCC ønsker å presisere at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen sluttet som ansatte i BCC i 2011, og knapt har noen arbeidet så billig for organisasjonen noen gang som det disse to gjorde i hele sin tjenesteperiode. Smith har fortsatt svært omfattende reisevirksomhet som forstander, og har aldri noen gang blitt godtgjort for dette, heller ikke i dag. BCC er klar over at Bernt Aksel Larsen og Kristian Smith, Kåre J. Smiths sønn, driver et privat selskap sammen. Det oppleves svært merkelig at dette blandes inn i menighetens økonomi. Styret for BCC opplever påstandene om at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har beriket seg selv på bekostning av fellesskapet som dypt urettferdige. Litt innsikt i BCCs regnskaper viser en diametralt motsatt virkelighet.