BCC overtar eierskap til utenlandske regionale konferansesentre

BCC har vært en pådriver og støttespiller knyttet til etablering og drift av mer enn 20 regionale konferansesentre rundt om i verden.


Eiendommene har blitt kjøpt, utviklet og driftet av stiftelser eller selskaper utenfor BCC, men BCC har vært en viktig økonomisk og finansiell samarbeidspartner på mange av stedene. Det ble etter hvert en hel del å hente både økonomisk og administrativt på å samle eierskap og forvaltning til mange av konferansesentrene i et felles organisasjonsledd.

BCC har opplevd en enorm utvikling i hele verden over kort tid. I dag har BCC virksomhet i over 50 land på alle kontinenter. Som hovedregel eier lokalmenighetene rundt omkring i verden sine egne lokale fasiliteter, enten direkte i foreningen eller gjennom stiftelser eller andre organisasjoner, alt etter hva som passer de lokale forholdene best. Slik vil det sannsynligvis også fortsette i overskuelig framtid.

For regionale konferansesentre er bildet litt annerledes. De benyttes gjerne av mange lokalmenigheter fra flere land der de hverken har økonomi eller ressurser til å drifte stedet på egenhånd, eller til å finansiere kostnadene ved behov for reinvestering eller utvikling. De ulike regionale konferansesentrene, de fleste av dem i utviklingsland, har frem til nå blitt eid og organisert på ulike måter og av forskjellige europeiske organisasjoner. I 2014 ble BCC, lokalmenighetene og de involverte stiftelsene og selskapene på eiersiden enige om å samle eierskapet til disse i en organisasjon. Nå er arbeidet med dette nesten fullført.

Hovedgrunnen til endringen i organiseringen er at vi mener en enhetlig eierstruktur, med en felles administrasjon, vil kunne gi stordriftsfordeler, med effektiviseringsgevinst som resultat.