Magasinet: nytt om arrangementer og givertjeneste

I informasjonsprogrammet Magasinet, som nå runder over 100 sendinger, fikk seerne med seg siste nytt, planer for arrangementene i 2022 og informasjon om et testprosjekt for lokal givertjeneste.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Andreas Lehmann

Månedens informasjonssending fra BCC var en del av de tre nyttårssendingene og ble sendt 30. desember. Den siste utviklingen i verdenssituasjonen, med koronapandemi og ny nedstenging i mange land, preget selvsagt innholdet i sendingen.

Dette er Magasinet

Månedlig informasjons- og inspirasjonssending til trossamfunnet. TV-programmet skal være på pulsen av menighetslivet, og formidle siste nytt om sentrale prosjekter, økonomi og organisering til seere i alle verdensdeler. Fra nyttår 2021/22 er Magasinet fornyet med nytt navn, ny profil og noe kortere sendetid.

Slik skal neste års arrangementer bli mer forutsigbare

Johannes Schmechel fra BCC Media og Peter Tischhauser fra BCC Event deltok i studio.

  • Tross en svært uoversiktlig verdenssituasjon, ønsker BCC-forbundet å være på forskudd og ha forutsigbarhet for deltakerne og organisasjonene sine når det planlegges for arrangementene det neste halve året.
  • BCC Event og BCC Media holder mulighetene for både online gjennomføring og fysisk gjennomføring åpne inntil videre, men har klare frister for når en avgjørelse skal tas.
  • BCC Media har et tydelig oppdrag om å formidle evangeliet og budskapet uansett omstendigheter, men leder Johannes Schmechel oppfordrer lokalmenighetene til å ta ansvar for å planlegge godt fremover, og skape gode opplevelser for deltakerne lokalt dersom arrangementene må avlyses.
BCC Event har satt klare frister for å planlegge hvordan vårens arrangementer blir.

Pilotprosjekt økonomi: frivillighet og givertjeneste

Tore E. Aslaksen fra BCC-forbundets sekretariat og Vegar Kronstad, styremedlem i lokalmenigheten i Drammen, deltok i studio. 

  • Sommeren 2021 besluttet representantskapet å utarbeide en ny inntektsmodell for dekning av kostnader i lokalmenighetene og BCC-forbundet. Målet er å sikre en rettferdig fordeling av de økonomiske byrdene, både lokalt og mellom menighetene i forbundet, fortalte Tore Aslaksen.
  • Her anbefales medlemmer i lokalmenighetene å bidra med en lik prosentandel av sin inntekt for å dekke basiskostnadene, istedenfor en fordeling ut fra anbefalte beløp. Prosentsatsen skal være en pekepinn for å sikre at budsjettene balanserer, men det skal fortsatt være frivillig hva det enkelte medlem vil bidra med.
  • Den nye modellen testes nå ut i tre norske lokalmenigheter, i henholdsvis Oslo Follo, Molde og Drammen. Disse menighetene har gjort en grundig budsjettprosess denne høsten. Her har de blant annet beregnet hvilken prosentsats de bør anbefale sine medlemmer å bidra med for å dekke kostnadene, etter en anonym kartlegging av inntektsnivået blant medlemmene. Prosenten varierer ut fra menighetenes aktivitetsnivå og lokale budsjetter, men ligger mellom 8-10% av inntekten.
  • Basert på erfaringene fra pilotmenighetene, vil det utarbeides en endelig modell som skal behandles av representantskapet i sommer, slik at øvrige menigheter kan ta i bruk modellen fra og med 2023.
Tore E. Aslaksen fra BCC-forbundets sekretariat (til venstre) og Vegar Kronstad fra lokalmenigheten i Drammen. Foto: BCC