Hvor flinke er BCC til å informere?

Dette spurte BCC alle norske medlemmer over 16 år om i en spørreundersøkelse som ble gjennomført i september. Over 1700 medlemmer har deltatt, og svarene hjelper oss til å gjøre en bedre jobb. Se mer om hva de synes i artikkelen under.


Tekst: Anne Lea Nielsen – Foto: BCC

Totalt responderte 1781 personer, tilsvarende 31% av målgruppen. Undersøkelsen var anonym, og deltakelsen per aldersgruppe representerte fint den totale aldersfordeling av medlemmer.


Deltakelsen fra de 1781 respondentene viste en aldersfordeling som omtrent tilsvarer aldersfordelingen hos BCCs medlemmer i Norge.

Engasjement og medvirkning

Tendensen i svarene er at den yngste aldersgruppen foreslår mer kortfattet og målrettet informasjon i et enklere språk, mens de eldre aldersgrupper i stor grad er fornøyde med dagens informasjon. Allikevel spiller de inn konstruktiv kritikk om å gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig og gjerne samlet på ett sted. Noen ønsker også mer nyansert informasjon med bedre forklaring om menighetens virksomhet.

Hvor god kvalitet er det på interninformasjonen?

Flere av spørsmålene i undersøkelsen dreide seg om kvaliteten på interninformasjonen, og selv om de aller fleste var fornøyd med denne, svarte 15 % at «informasjonen er noen ganger litt utydelig». Her har vi altså litt å jobbe med.


Mange var fornøyde med informasjonen, men svarene viser også at det fortsatt er et forbedringspotensiale. Fritekstsvarene i undersøkelsen ga mange gode innspill til det videre arbeidet. 

Samfunnsnyttig organisasjon

Medlemmene ble spurt i fri tekst om hvordan de oppfatter BCC som en samfunnsnyttig organisasjon. 61% av respondentene fylte inn et personlig svar, og her var de dominerende holdningene at samfunnsnytten kommer til uttrykk gjennom et omfattende arbeid for at barn og ungdom skal ha en god oppvekst og bli gode samfunnsborgere (16,5%), samt at det kristne budskapet og våre verdier bør gagne både samfunnet i sin helhet og de lokalmiljøene hvor medlemmer ferdes (14,7%). Allikevel poengterer 3,7% at vi ikke er flinke nok til å synliggjøre samfunnsnytten.

Dette er svært nyttige tilbakemeldinger som vi tar med oss videre.

Resultater som inspirerer til videre innsats

Kommunikasjonsansvarlig i BCC, Berit Hustad Nilsen, er svært førnøyd med responsen på undersøkelsen, og sier at de mange tilbakemeldingene blir tatt videre og brukt i det videre arbeidet i foreningen.

– Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, og det jeg legger merke til i svarene, er at våre medlemmer er veldig engasjerte. De tar seg tid til å svare ordentlig, og har gitt oss mange gode og ærlige tips. Mange av innspillene er på områder som vi allerede jobber med og det er jo et veldig godt tegn på at vi er på riktig spor.

– Jeg håper at arbeidet som gjøres med informasjon kan være med på å skape enda større grad av gjensidig respekt og forståelse mellom BCC og omverdenen. Vi ønsker også å øke den generelle kunnskapen om BCC; hvem vi er, og hvordan og hvorfor vi driver vår virksomhet, avslutter Berit Hustad Nilsen.


I undersøkelsen viste svarene at nesten 83 % av respondentene er stolte av å være medlem i BCC.