Et nytt år med hjerte for frivilligheten

Norge er bygd på dugnad, sies det, og frivilligheten har stått sterkt i hele vår moderne tidsalder. I sin nyttårstale trakk kong Harald frem nettopp betydningen frivillig innsats har for vårt samfunn.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Gadiel Lazcano 

«Kjernen i frivilligheten er nettopp at vi gjør noe fordi vi synes det er riktig og viktig, ikke for personlig økonomisk vinning. Med dugnadsånd har vi gjennom generasjoner skapt det fundamentet vi står på sammen i dag» uttalte kongen i sin tale til folket den siste dagen i 2017.

Se hele Hans Majestet Kong Haralds nyttårstale for 2018 her

Frivillig innsats som grunnpilar

Virksomheten i vår menighet er bygd opp av ildsjeler, som gjennom vår nesten 120-årige historie har lagt sten på sten i den organisasjonen som i dag utgjør BCC og våre lokalmenigheter. Uten de mange hundre frivillige som hver uke deltar i virksomhet og aktiviteter for barn og ungdom, både i Norge og i alle verdensdeler, ville vi ikke opplevd på langt nær et så blomstrende foreningsliv.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skrev nylig i sin avslutningsrapport at «Frivillig innsats er en grunnpilar i barns og ungdoms organiserte fritid, det utgjør et viktig supplement til offentlig tjenesteyting på velferdsfeltet, det er en forutsetning for mye politisk rettet og religiøst arbeid.»

BCC er stolt av å være en del av denne innsatsen, og vi er stolt av de mange ungdommene som selv engasjerer seg i frivillig arbeid når de vokser opp.


Barne – og ungdomsgruppe fra Bergen på tur høsten 2017. Foto: AK Bergen 

Nulltoleranse for mobbing

I sin nyttårstale ytret kong Harald også et sterkt ønske om at ungdom og barn skal ha det godt, trygt og mobbefritt i Norge. Vår organisasjon stiller seg bak dette ønsket, og vil fortsette å jobbe aktivt, nettopp ved hjelp av våre frivillige, med å skape trygge rammer og et miljø hvor barn og unge kan trives og utvikle seg til gode voksenpersoner.

Det å skape et godt oppvekstmiljø tas svært alvorlig i BCC, og barne- og ungdomsarbeidere legger ned tusenvis av timer året rundt i våre lokale foreninger for å gi unge et godt fritidstilbud. Samtidig jobbes det aktivt med planer og forebyggende rutiner som skal sikre trygghet, tilhørighet og nulltoleranse for mobbing.

Les mer om forebyggende arbeid her: Alle barn skal oppleve mestring

Innsats som oppleves menighetsfull

I den ferske «Frivillighetsbarometeret», utgitt i november, oppgis det at 2 av 3 nordmenn over 15 år jobber som frivillige, og antallet som har deltatt i frivillig arbeid i Norge har også økt noe fra 2016 til 2017. Det er Frivillighet Norge som står bak rapporten, som på mange måter er svært godt nytt for organisasjoner som baserer seg på frivillig innsats. BCC en forening med et aktivt og variert organisasjonsliv, og gleder seg derfor over disse tallene.

I tillegg avdekker rapporten fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor at selv om nordmenn deltar relativt mye i frivillig arbeid, uttrykker en betydelig del (74%) av de som ikke deltar et ønske om å nettopp starte med dette. Av de som allerede er deltakende sier 61 % at de kunne tenke seg å bidra med mer frivillig arbeid.

Det ser dermed ut som frivillig arbeid er noe som gir mersmak, og dette er i høyeste grad positivt for samfunnet, for organisasjonene, men også for enkeltmennesket som deltar. De fleste av de som deltar i frivillig arbeid gjør dette fordi de erfarer at dette føles meningsfylt, samtidig som det gir mange sosiale opplevelser og en følelse av samhold.

Å handle i tråd med sine verdier gir motivasjon

I samme rapport pekes det også på at «frivillige blir i særlig grad motivert til frivillig innsats av å kunne lære noe, samt av å kunne handle i tråd med sine verdier.» Dette er nok en sterk drivkraft hos våre medlemmer, hvor verdigrunnlaget i menigheten virker samlende og representerer en betydelig motivasjonsfaktor for den enkelte bidragsyter.

Menighetsmiljøet i BCC er for våre medlemmer et naturlig rekrutteringsnettverk for frivillig arbeid. De aller fleste av bidrar på ulik måte og i ulik grad, men all deltakelse er frivillig. Og svært mange av våre medlemmer opplever nok at de er minst like mye berørt av frivillig innsats som de selv bidrar. Ikke minst er vi som er foreldre privilegerte, fordi mange av oss opplever stor innsats fra unge mennesker for nettopp våre barns ve og vel.

BCC ønsker det kommende året å fortsette med å legge til rette for at alle aldre kan få delta i vårt foreningsarbeid, som er så mangfoldig at innsatsen kan tilpasses både ung og gammel.

Åpenhet om økonomi som satsningsområde

Selv om frivilligheten står støtt i Norge, og flere kan tenke seg å bidra med frivillig arbeid, er nordmenns tillit til at økonomiske bidrag til frivillige organisasjoner brukes som de skal ikke helt i toppsjiktet, ifølge Frivillighet Norge. Dette bør alle i organisasjoner med bidrag fra frivillig innsats, inkludert BCC, ta på alvor.

I tillegg til stor oppslutning rundt frivillig innsats er det stor giverglede blant medlemmene i vår organisasjon. BCC har vært nøye med å fortelle hvordan verdiene blir forvaltet. Vi har i mange år publisert våre årsregnskap sammen med fyldige årsrapporterter, og skriver jevnlig om både budsjettprosesser og prosjekter her på vår nettside. Medlemmene blir oppdatert månedlig via nyhetsmagasinet på menighetens TV-kanal og det arrangeres jevnlig informasjonsmøter både i BCC og i de ulike lokalmenighetene.

Les vår siste årsrapport her.

BCC har i mange år lagt ned et stort arbeid for å innarbeide systemer og rutiner for compliance, og vi vil i 2018 fortsette dette arbeidet slik at medlemmene alltid skal kunne ha trygghet for at pengene anvendes i tråd med de tiltenkte formål.

Å bruke egen erfaring og kompetanse gir mening

I vårt tilfelle er nok foreningslivet i og rundt BCC mer aktivt og mangfoldig enn før, og inneholder i tillegg til trosforkynnelsen også mange elementer av kultur, musikk, medieproduksjon, sport- og friluftsaktiviteter. I tillegg kommer planlegging og gjennomføring av mange årlige konferanser og ulike arrangementer, som er helt avhengig av et stort antall frivillige. Denne bredden gjør at det er behov for mange ulike talenter og ferdigheter, og at flere blir involvert og får brukt sin egen kompetanse i det felleskapet som menighetslivet utgjør.


Medaljeutdeling etter det populære «Barneløpet» på BCCs sommerkonferanse i 2017. Foto: BCC

Frivillighet Norge trekker i sitt frivillghetsbarometer frem muligheten til å bruke egen kompetanse som en av flere faktorer som får frivillige til å engasjere seg. De konkluderer med at å stille opp i frivillig arbeid gir følelsen av å gjøre noe viktig, som gir en selv gode opplevelser, og som kong Harald uttrykte det: «styrken ligger nettopp i at vi har skapt det sammen – med våre egne hender, at vi har gitt av vår tid, delt av vår kunnskap og vårt engasjement.»

Det kan absolutt se ut som frivilligheten i Norge går gode tider i møte, og BCC er optimistiske til at den stor frivillige innsatsen vi opplever blant våre medlemmer vil fortsette videre inn i 2018.