Hva gjør menighetene for å forberede seg på framtiden?

20 år fram i tid er vanskelig å forutse, så overskriften «2038 – Kirkens framtid i samfunnets framtid» fanget umiddelbart interessen da et tips om konferansen dukket opp på PC-skjermen. Dette var hovedtema da Norges Kristne Råd og Naturlig menighetsutvikling (NaMu) inviterte til Jubileumskonferanse.


Av: Berit H. Nilsen

Konferansen var arrangert i anledning 20-års jubileum for NaMu, og cirka 40 personer fra flere ulike kristne trossamfunn i Norge var representert, deriblant Brunstad Christian Church (BCC).

Kjetil Sigerseth, daglig leder i NaMu, organisasjonen som i 2013 fikk økumenikkprisen tildelt fra Norges Kristne Råd, fortalte om de ulike sidene ved kirkens og menighetenes utvikling i et historisk perspektiv. Foredraget fikk fram hvordan ulike historiske begivenheter og strømninger preger kristen-Norge også i dag, og han stilte spørsmål ved om dagens kirke er i ubalanse eller følger en sunn menighetsutvikling.

En av slidene fra Kjetil Sigerseths innlegg om den historiske kirken i balanse og ubalanse. 

Ulike framtidsscenarioer for menighetene

For å kunne se 20 år fram i tid og antyde et bilde av hva som er kirkens framtid i samfunnets framtid baserte Pål Repstad fra Universitetet i Agder sitt innlegg på det samfunnsfaglige grunnlaget. Ronald Mayora Synnes utfylte bildet med betraktninger om barn og unges situasjon, og etnisitet i samfunn og kirke i 2038. Et poeng å bite seg merke i er at mange trossamfunn har utfordringer med å rekruttere unge ledere i dag, noe som sannsynligvis også vil være en utfordring i framtiden dersom det ikke settes inn riktige tiltak.

Repstad skisserte opp tre ulike framtidsscenarioer. Det ene alternativet var «Business as usual», at menighetene fortsetter omtrent som i dag. Et annet scenario var «minoritetskirken», med større individualisme og særpreg på kirkesamfunnene, ofte som en motvekt til etisk liberalisering i samfunnet. Det tredje som ble presentert var «Nasjonalistkirken», der kristendommen er vevd sammen med en antimuslimsk profil, og et ønske om å verne om «de norske verdier» i møte med nye kulturer og religioner.

Som Repstad selv poengterte, kan uforutsette hendelser i samfunnet gjøre at framtiden blir helt annerledes enn det en kan beregne eller tenke seg til per i dag.

Kveldens siste innlegg gikk langt i retning av å si at «minoritetskirken» er det mest sannsynlige scenario i 2038. Foredragsholder Björn Gusmark uttrykte bekymring for at sekulariseringen de ser i Sverige også vil bli verre i Norge, noe som kan true retten til kristen virksomhet i framtiden. De pekte også på at de tror «minoritetskirken» med større fokus på individets frihet og særpreg sannsynligvis er den som vil overleve, på bekostning av «folkekirken».

Endre budskapet, eller endre formen?

Tin Mörk, som er prest i Svenska kyrkan, fortalte inspirerende om hvordan enkle grep i formen på gudstjenestene gjorde at flere familier og barn kom for å delta, og hvor viktig det er å holde fast på forbindelsene som gjør det mulig å bygge menighet.

For å nå ut med evangeliet og gjøre det relevant for de som lytter, er det nødvendig å åpne opp for nye ideer og nye måter å gjøre ting på. En må kanskje utfordre de kjente rammene og formene som har utviklet seg gjennom mange år, uten å endre på innholdet, som er essensen i forkynnelsen i menighetene.

Det ble tid til erfaringsutveksling og fine samtaler mellom de interessante foredragene i løpet av kvelden. Vi gratulerer Naturlig Menighetsutvikling med jubileet, og ønsker lykke til med det videre arbeidet for sunn menighetsvirksomhet.


Pål Repstad fra Universitetet i Agder holdt et interessant innlegg der han skisserte tre scenarioer for hvordan kirken vil  kunne se ut om 20 år. Foto: BCC