Hvordan BCCs økonomi blir sterk og bærekraftig

Takket være noen få tusen mennesker er det reist betydelig kapital for å ha et sted å samles til kristne stevner. Nå er spørsmålet: Hvordan sikre en sterk økonomi videre? Denne utfordringen skal løses i økonomiske langtidsplaner.


Forrige økonomiske langtidsplan ble vedtatt av representantskapet i 2019, og har vært styrende for BCC-forbundets økonomi siden. På representantskapsmøtet 2. desember 2023, ble det vedtatt nye langtidsplaner for perioden 2024 til 2027. Det kommer vi tilbake til.

BCCs økonomi har nemlig ikke alltid vært stor.

Historiske tall viser hvordan innsatsen fra medlemmene, år for år, har bidratt til å styrke egenkapitalen i BCC-forbundets sentrale organisasjoner.

Historiske tall viser hvordan innsatsen fra medlemmene, år for år, har bidratt til å styrke egenkapitalen i BCC-forbundets sentrale organisasjoner.

Et sted å samles

Motivasjonen for å bygge finansielle muskler har vært at vi også i fremtiden skal være i stand til å gjennomføre misjonsbefalingen slik den er nedfelt i BCC-forbundets konstitusjon.

En viktig del av dette har blant annet vært å ha et sted å samles om det kristne budskapet, som et senter for våre misjonssatsninger. Et sted der barn og ungdom fra mange land og alle verdensdeler kan utfolde seg, og der menigheten kan holde helliggjørelsesstevner og oppfylle formålet om å forkynne evangeliet.

Mesteparten av egenkapitalen i sentralvirksomheten forvaltes i BCC Fund STI, en stiftelse i BCC-forbundet. Godt over 500 millioner av denne var ved utgangen av 2023 lånt inn til investeringer på Oslofjord Convention Center.

Grafikk fa BCC-forbundets årsrapport 2023
Grafikk fa BCC-forbundets årsrapport 2023
Grafikk fra BCC-forbundets årsrapport 2023

En sterk og uavhengig økonomi

Å organisere BCC som et internasjonalt forbund med virksomhetsplaner og tydelige mål for hver organisasjon skal ruste trossamfunnet, ikke bare til å oppfylle det kristne formålet, men også sikre økonomisk og organisatorisk bærekraft.

Til sammen viser de økonomiske langtidsplanene hvordan BCCs økonomi blir sterk og uavhengig. En sentral del av dette, er at nye planer tar høyde for at Oslofjord Convention Center, hvor BCC har alle sine internasjonale stevner, skal kunne ha en bærekraftig økonomi ved inntektene de får fra BCCs organisasjoner og Samvirk, uavhengig av stedets øvrige kommersielle inntekter.

Tore Aslaksen har ansvar for økonomi og strategi i sekretariatet. Han uttrykker at enhet i liv og lære gir den nødvendige gjennomføringsevne, og er nøkkelen til å lykkes:

Vi opplever stadig at den enheten som er i menigheten gir en enorm løftekraft.

Han peker også på at det å være økonomisk uavhengig av andre er viktig, skal BCC som forbund være sikret fremtidig drift i uforutsigbare perioder.

I sum har BCC-forbundet minimalt med gjeld til tredjeparter. Ved å bygge kapital i BCC Fund og planlegge for god likviditet, har vi lagt grunnlaget for en uavhengig, bærekraftig drift, mener Aslaksen.

Tore Aslaksen har ansvar for BCC-forbundets økonomi
Tore Aslaksen har ansvar for økonomi og strategi i BCC-forbundets sekretariat.

Det er en direkte sammenheng mellom tilgangen på ressurser og muligheten til å realisere formålet. Derfor har BCC-forbundet som et av sine strategiske mål å ha en sterk og bærekraftig ressurstilgang. Ressursene det er snakk om er både penger og frivillig innsats.

Givertjeneste

De senere årene har BCC-forbundet innført en givertjeneste som er en prosentdel av inntekten for alle som er medlemmer i BCC. Det er representantskapet som samlet har besluttet dette, og hver lokalmenighet har fulgt opp med egne vedtak og budsjettert størrelsen på prosentsatsen på sine årsmøter. Prosentsatsen skal aldri overstige 10%.

Overnatting på stevner

For å kunne holde internasjonale stevner som går over flere dager, er det også behov for overnatting. En betydelig del av investeringen på Oslofjord har vært knyttet til overnattingsfasiliteter.

Sommerstevne på 1980-tallet
Sommerstevne på 1980-tallet
Sommerstevne 2019
Sommerstevne 2019

Sammenlignet med standarden tidligere, hvor en sov i egne telt og campingvogner, har oppgraderingen til hotellovernatting gitt BCC mulighet for å arrangere internasjonale konferanser hele året, også på vinteren. Når samme hotellrom kan brukes av ulike personer, kan BCC ha ubegrenset med deltakere ved å repetere stevnene flere ganger.

Peter Tischhauser, daglig leder for BCC Event.
Peter Tischhauser, daglig leder for BCC Event.

– Vi har en lang historikk på stedet, sier Peter Tischhauser, og viser til tiden med telt og campingvogner.

– Når Oslofjord har bygget ut en fantastisk hotellandsby, har vi tilsvarende utviklet stevnemodellen vår til det overnattingskonseptet som stedet er bygget for og som gir den aller beste opplevelsen. I BCC Event har vi derfor besluttet at alle som deltar fysisk på stevne må ha overnatting på stedet.

Forutsetningen om overnatting inngår i virksomhetsplanen til BCC Event, som representantskapet stiller seg bak.

Det er her Samvirk kommer inn i bildet.

Samvirk

Samvirkeforetaket er ikke en del av selve trossamfunnet BCC, men sørger for at medlemmene har overnatting på stevnene. Samvirk kjøper 100% av hotellkapasiteten under stevnene av Oslofjord, den kommersielle aktøren som forvalter eiendommen. Denne overnattingen videreselger Samvirk til sine medlemmer, som er trosfeller med tradisjon for å delta på stevnene. De fleste inngår en 20-årig hotellavtale som for en stor del betales på forskudd.

Dette er ikke noe nytt.

Helt siden 1990-tallet har familier kjøpt bruksrett til hytter og leiligheter.

Jo flere som er med, jo lavere kostnad

Det som er tydeliggjort i planen fra desember 2023, er at alle som er faste brukere av Brunstad under stevnene, er med og bærer sin del av kostnadene for dette gjennom en hotellavtale med Samvirk. Av de som deltar på de årlige stevnene i dag, har 80% allerede slike avtaler.

– Regnestykket er ganske enkelt. Jo flere som er med å betale, jo lavere blir kostnaden per deltaker, sier Tore Aslaksen.

BCC har videre et eget misjonsprogram for deltakere som kommer fra land med lav kjøpekraft, slik at disse får økonomisk støtte til å kjøpe overnatting under stevnene.

Det jobbes også med en løsning for hvordan særlig økonomisk vanskeligstilte i vestlige land kan søke om støtte. Ønsker man ikke å delta på stevnene fysisk, kan man som medlem i lokalmenigheten følge stevnene digitalt.

Samvirk UNG

For ungdommer har Samvirk et eget program kalt Samvirk UNG, der man kan begynne å betale inn på en avtale fra fylte 18 år.

– Når ungdommene er med på Samvirk UNG, og de voksne er med på givertjenesten og har en avtale i Samvirk og vi alle tar vår del av den frivillige innsatsen, så går dette veldig bra, sier Tore Aslaksen.

Oppsummert, har BCC store visjoner for hva vi skal oppnå i årene som kommer. De organisatoriske, fysiske og digitale rammene rundt kjernevirksomheten tar mer og mer form. Og for at det kan la seg gjøre er det helt avgjørende å ha en solid økonomi. Derfor tar alle som er medlemmer i BCC sin del, og vi ser at det gir stor løftekraft for å kunne oppfylle formålet.

Fakta om økonomiplaner

  • Økonomiske langtidsplaner gjelder for 2024-2027
  • Planene revideres senest nest siste året i planperioden
  • Representantskapet får kvartalsrapporter hvor virksomhetene rapporterer regnskap mot budsjett og faktiske aktiviteter mot planer
  • Representantskapet har vedtatt at alle menighetene skal stå samlet bak forutsetningene og risikoene i de økonomiske langtidsplanene

BCC-forbundets formål

  • Fremme den kristne tro slik den framkommer i vårt trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt
  • Fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet
  • Tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling