En hektisk høst

«Det skal gjøres mange ting på liten tid» synger vi i en sang av Elihu Pedersen som handler om å gjøre noe for Herrens sak og utbre Guds rike på jorden. Det vil vi oppleve denne høsten, les hvorfor her.


Det er flere viktige prosjekter som nå skyter fart, og all vår virksomhet dreier seg om å oppfylle vårt formål. Når vi har gjort beslutninger ønsker vi å gjennomføre, og nettopp handlekraft er et av kjennetegnene på BCC som trossamfunn.

Derfor går særlig ansvarspersoner i lokalmenighetene en hektisk høst i møte, nå som beslutningene som ble fattet på representantskapsmøtet skal gjennomføres.

Til deg som er medlem sørger vi for god informasjon via TV-sendinger, podcast, webinarer og medlemsmøter i lokalmenighetene. For andre som er interessert i vår virksomhet vil vi oppdatere jevnlig med nyheter her på nettsiden.

Her følger en kort oversikt over de sentrale prosjektene som pågår denne høsten.

Ungdom som sparer til framtiden

Høsten ble sparket i gang med lansering av Samvirk, med et tilbud til ungdom mellom 18 og 26 år. I god tradisjon oppfordres ungdommen til å starte sparing til å delta på fremtidens camper og stevner som skal avholdes på Oslofjord, allerede nå. Mange av ungdommene har foreldre og besteforeldre som har investert i langsiktige avtaler for overnatting under BCCs stevner, men når en trer inn i de voksnes rekker så er det mer aktuelt å sikre seg mulighet for egen overnatting. De som melder seg på dette har altså planer om å være med på våre kristne stevner og camper videre inn i framtiden.

Les mer om hva Samvirk er på deres nettside.

Misjonskollekt for å gi flere muligheten til å samles om evangeliet

Lokalmenigheten BCC Tønsberg arrangerer misjonsfest i oktober og er motivatorer til høstens misjonskollekt. Tema for misjonsfesten er «Løft dine øyne og se deg omkring». Og nettopp det gjenspeiler formålet for kollekten, som i sin helhet går til å gi økonomisk støtte til menigheter i lavinntektsland, slik at de også kan delta på kristne stevner og ungdomscamper i trossamfunnet.
Kollekten er åpen i tidsperioden 26. august til 9. oktober.

LES OGSÅ: Det er Afrikas tid

Kristian Bekkevold fra BCC Tønsberg fortalte om planene for høstens misjonsdrive under Magasinet i august. Foto: BCC

Medlemskap i Norge

Som et ledd i utviklingen av BCCs organisering, blir alle som til nå har vært aktive deltakere i det norske trossamfunnet BCC Norge bedt om å søke medlemskap etter nye medlemsvilkår gjennom en digital søknad høsten 2022.

Medlemskap er frivillig og åpent for alle som støtter og bekjenner seg til menighetens trosgrunnlag og formål, som bygger på Bibelen. For å søke medlemskap må en være bosatt i Norge, og ved innmelding gis det nærmere veiledning om hva som ligger i medlemsvilkårene.

Dersom en vil ha søknaden behandlet før stevnepåmeldingen for 2023 avsluttes, er frist for å søke medlemskap 9. oktober 2022.

LES OGSÅ: Beskrivelse av BCCs trosgrunnlag

Stevnepåmelding for 2023

Det kommende året arrangerer BCC Event hele ni internasjonale stevner for lokalmenigheter, og i tillegg fire ungdomscamper. Dette har i mange tiår vært svært viktige begivenheter for menigheten, og etter pandemien er det større etterspørsel enn noen gang for å delta. Med mange tusen deltakere kreves det en stor logistikk for å få det hele til å fungere godt. Det gjelder alt fra påmelding, budsjettering og planlegging av programelementer til koordinering av frivillighet, bestilling av måltider og selve gjennomføringen.

Datoer for stevnene det kommende året er nå satt, og lokalmenighetene melder seg for første gang samlet på til alle stevnene i 2023. Dette gjøres ved at medlemmene melder sin interessepåmelding til sin lokalmenighet innen 24. oktober, og lokalmenigheten melder så på menigheten til BCC Event innen utgangen av måneden. 

LES OGSÅ: Fra Ukraina til sommerstevnet

Peter Tischhauser fra BCC Event holdt en engasjert presentasjon om neste års BCC-stevner i Magasinet. Foto: BCC

Givertjeneste i fornyet form

Givertjenesten har alltid vært en ramme om økonomien i BCC, og har sikret at det er en bærekraftig økonomi både i lokalmenighetene og i sentralorganisasjonen. Givertjenesten har blant annet finansiert kristen medieproduksjon og misjonsvirksomhet over hele verden, så vel som arbeid for barn og ungdom, og lokale menighetsaktiviteter.

For å sikre at alle har muligheten til å delta etter evne, oppfordrer lokalmenighetene fra 2023 sine medlemmer til å gi en prosentsats av sin bruttoinntekt i gave. Dette er utredet de siste årene, og testet ut i et pilotprosjekt for tre norske lokalmenigheter. Erfaringen er at et stort flertall opplever dette som positivt og rettferdig, og det letter særlig oppfordringene til de som har lav inntekt.

På denne måten kan alle være med å bidra etter faktisk evne, og lokalmenigheten får forutsigbarhet for dekning av budsjetterte kostnader, som besluttes av medlemmene i årsmøte. Når prosenten er regnet ut, blir medlemmene forelagt budsjettet i årsmøte. Representantskapet har vedtatt at prosenten ikke skal overskride 10% av bruttoinntekt, etter at både lokale kostnader, sentrale kostnader og kostnader til deltakelse på stevner er regnet med.

LES OGSÅ: Nytt om givertjenesten

Tore Aslaksen fra representantskapets sekretariat la frem saken om fornyet givertjeneste da denne ble vedtatt i representantskapsmøtet 25. juli. Foto: BCC

De som er medlemmer i norske lokalmenigheter, leverer gavebrev hvor de gir sin gave til sin lokalmenighet for neste års budsjett. Dette gjør det forutsigbart både for giveren selv, og for styret i lokalmenigheten som har ansvaret for at økonomien går i balanse med det aktivitetsnivået fellesskapet har besluttet for det kommende året.

«Det skal gjøres mange ting på liten tid»

Teksten vi siterte fra innledningsvis ble skrevet av Elihu Pedersen i 1935, da han var en ung mann som skulle ut på misjonsmarken. Sangen er en inspirasjon til å ta i et tak og gjøre noe for Kristus, slik at hans lære og ordet om korset kan forkynnes både i syd og nord. Vi deler teksten her:

(Mel: Mot i brystet, vett i panna, stål i ben og armer)

Nå må hele landet vårt bli fylt med Kristi lære,
korsets ord må såes ut i syd og nord.
By og bygd, i dal, på fjell, ja, hvor det enn skal være;
alle må få høre Herrens sanne ord.
Snart er alt forbi, du må henge i.
Se, vår arbeidsmark er veldig vid.
Gå nå på, ha tro til Gud, og byrder må du bære.
Det skal gjøres mange ting på liten tid.

Mørket hersker, synden tiltar som i Noahs dager,
de som bærer kristennavnet farer vill.
Unge, gamle, små og store frem i vantro jager,
ikke mange mennesker hører Kristus til.
Dog er troens brann ennå i vårt land,
og Guds nåde virker særlig med.
Derfor må nå du som tror i strid for Herren drage.
Satans verk og menneskeverk, du rive ned!

Ikke to, og ikke tre – nei, alle må i striden.
Alle kan vi gjøre noe for Herrens sak.
Gå i vei med det du har, og vent nå ei til siden,
det er ikke lenger tid til ro og mak.
Ingen nølen der!
Tiden kostbar er!
Husk du skyldig er å gi ditt alt.
Satan sier: «Spar deg selv», men det er mot din viten.
Vær nå tro mot Kristus, han som har deg kalt.

Tekst: Elihu Pedersen. Melodi: David Roth. Copyright: Stiftelsen Skjulte Skatters forlag

BCC-forbundets formål er å

  • fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt
  • fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet
  • tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling