Nytt om givertjenesten

«Gud elsker en glad giver.» «Gi, så skal dere gis.» Det er mange ord som inspirerer til giverglede i Bibelen. Hva motiverer oss til å gi, og kan givertjenesten organiseres bedre og mer rettferdig?


I likhet med mange andre trossamfunn og frivillige organisasjoner, har virksomheten i BCC alltid vært finansiert ved frivillig givertjeneste. «Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver», skriver Paulus til Korinterne.

Menigheter tilknyttet BCC har de siste tiårene løftet i flokk, og innsamlingsaksjoner har sikret at vi har kanaler og møteplasser til å samles om evangeliet, og videre teknologi for å dele dette videre ut til hele verden. Men neste generasjon skal ha samme muligheter, derfor trengs det en bærekraftig økonomi for menigheten både sentralt og lokalt.

Dette er saken

BCC står nå i en spennende periode, der vi er i gang med å organisere oss som et internasjonalt forbund. Vi trenger midler til å utføre vårt oppdrag og misjonsbefalingen Jesus ga oss. Derfor er det naturlig å se på fornyelse av hvordan vi kan organisere innsamlingen på best og mest rettferdig måte for fremtiden.

I arbeidet med dette har blant annet Paulus ord til Romerne vært en inspirasjon:

«Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp.»

Romerne 15, 1-2

Slik har det fungert fram til i dag

Frivillighet har alltid vært et grunnleggende prinsipp i givertjenesten. For at lokalmenigheten skulle kunne budsjettere og planlegge sine aktiviteter, har man anbefalt noen faste månedlige beløp per husstand.

Det er hovedsakelig tre typer kostnader:

Frem til i dag har de to første punkt vært dekket av givertjeneste med anbefalte faste beløp som stort sett har vært like for alle.

Giverne har imidlertid ulikt økonomisk utgangspunkt, og har naturlig nok opplevd nivået på anbefalte beløp forskjellig. Det har derfor alltid vært viktig for BCC å fokusere på at bidraget skal være frivillig, og at man kan velge å gi mer eller mindre, etter hva man har evne til. 

Men hva er egentlig en rettferdig givertjeneste?

I 2021 ble det satt i gang et grundig arbeid med analyser og utredninger for en mer bærekraftig modell for givertjeneste. Modellen har i større grad tatt hensyn til at medlemmene har ulike økonomiske utgangspunkt. Ikke for å skaffe større inntekter til menigheten, men for å fordele dagens nivå bedre etter bæreevne.

Bibelen sier mye om det å gi, og at vi skal være rettferdige i alle ting. Det kan imidlertid være ulik oppfatning om hva rettferdighet er:
Er det at jeg bør gi samme kronebeløp som det de andre gir, eller tilpasse hvor mye jeg gir til hvor stor glede jeg selv har av menighetens virksomhet? Eller er det å gi ut ifra evne?

I et prosjekt som nå testes ut i tre norske menigheter, er det forsøkt å innrette ordningen tydeligere i sistnevnte retning, nemlig at man oppfordres til å gi etter evne.

Slik testes ny modell ut

Før modellen skal besluttes og innføres i hele forbundet, testes den ut i tre norske lokalmenigheter i 2022.

Lokalmenighetene oppfordrer sine medlemmer til å gi en gave som de selv beregner ut fra en anbefalt prosentsats av sin bruttoinntekt. På denne måten kan alle være med å bidra etter faktisk evne, og lokalmenigheten får forutsigbarhet for dekning av budsjetterte kostnader, som besluttes av medlemmene i årsmøte.


Slik har pilotmenighetene jobbet med prosjektet:

 • god planlegging, god informasjon og grundig budsjettprosess i lokalmenigheten
 • anonym kartlegging av inntektsnivået blant medlemmene, for å kunne regne ut en anbefalt prosent som sammenfaller med budsjettet
 • gavebrev fra de faste giverne som signeres i forbindelse med årsmøtet, som gir forutsigbare inntekter gjennom hele året

Når prosenten er regnet ut, blir medlemmene forelagt budsjettet i årsmøte. Måten man bidrar på, er ved å tegne et gavebrev med det beløpet man vil gi, for et år om gangen. Istedenfor å anbefale et fast beløp, gir menigheten en veiledende sats i prosent.

Deltakelse på BCC-stevner

Som nevnt har givertjenesten tidligere omfattet lokale og sentrale kostnader. Hos de tre lokalmenighetene i pilotprosjektet har de også valgt å ta med utgifter til stevnedeltakelse for medlemmene i menighetens budsjett.

Ved å bidra med sin prosentandel sikrer man dermed at alle har råd til å komme på stevnene, og hele stevneprogrammet med fullpensjon blir en felles opplevelse for lokalmenigheten. 

Hele stevneprogrammet blir en felles opplevelse for lokalmenigheten. Foto: BCC

Testperiode på ett år

Da pilotmenighetene hadde regnet med alle lokale kostnader, dekning av sentrale kostnader pluss deltakelsen på stevner, endte anbefalt prosentandel på følgende satser:

BCC Drammen Sande: 10%
BCC Oslo og Follo: 9%
BCC Molde: 8% (sparing til framtidig behov for utvidelse av fasiliteter ikke medregnet)

Eksempel: Oslo Follo

Denne appen gir medlemmene innsyn i budsjettprosessen. Budsjetterte kostnader vises i den røde søylen, mens den grønne søylen viser hvor mye medlemmene faktisk har meldt inn i gavebrev. På den måten kan medlemmene følge med om budsjettet kom i mål og selv påvirke resultatet.

Klikk for å se hva de ulike deler av budsjettet skal brukes på.

Hva skjer framover?

Erfaringene fra testprosjektet danner grunnlaget for endelig modell som skal besluttes i sommerens representantskapsmøte. Når endelig modell er besluttet, anbefales den til alle menigheter fra 2023. Slik er prosessen planlagt: 

Under har vi samlet noen spørsmål og svar som har kommet inn i prosessen:

Blir det dyrere å delta i menighetens aktiviteter og arrangementer med denne modellen?

 • I utgangspunktet ikke. Grunnen til endringen er ikke å øke kostnader eller inntekter, men å omfordele dem mer rettferdig og bærekraftig.
 • Mange europeiske menigheter vil sannsynligvis legge inn stevnekostnader i prosenten, og reise til stevner som en felles opplevelse. De menigheter som gjør dette vil betale mer lokalt enn de har gjort tidligere.
 • Modellen legger også opp til at ungdom under 26 år ikke bidrar med gaver til lokalmenigheten for å dekke lokale og sentrale kostnader. De oppfordres heller til å være med på ungdomsarbeidet og prosjekter som er aktuelle for deles aldersgruppe. Medlemmer over 26 år dekker dermed kostnader for barn og ungdom ved å bidra med sin prosentsats.

Hva telles med i modellen, og hva telles ikke med?

 • I pilotmenighetene har de dette inkludert:
  • Møter, søndagsskole, ungdomsmøter og andre samlinger, samt øvrig drift i lokalmenigheten
  • Sparing eller byggefond i lokalmenigheten (hos menighetene i Oslo Follo og Drammen Sande er dette medregnet, mens det i Molde ikke ble medregnet for 2022)
  • Bidrag til BCCs sentrale virksomhet og tilgang til tjenester som medlemsapplikasjoner, BrunstadTV, litteraturportal m.m.
  • Deltakelse på alle BCC-stevner inklusiv fullpensjon
 • Ikke inkludert:
  • Kollekter som opptas på stevnene, samt to årlige misjonskollekter
  • Overnatting i forbindelse med stevner
  • Deltakelse og aktiviteter i barne- og ungdomsforeninger

Påvirkes min gave dersom jeg ikke kan delta på alle stevner?

 • Man melder seg kun på det antall stevner man tenker å delta på for året som kommer, og det påvirker lokalmenighetens totale kostnader.
 • I utgangspunktet påvirker det ikke min anbefalte prosentandel av felleskostnadene.

Er gaven bindende?

Ja, gaven er bindende når man signerer og leverer sitt gavebrev, og gaven er dermed en del av lokalmenighetens inntektsgrunnlag for det kommende året.

Må alle bidra?

Alle medlemmer oppfordres til å bidra etter evne, for å utvise rettferdighet ved å være med å dekke de felles kostnadene der en er deltaker.

Hvordan kan jeg vite at opplysningene om min inntekt forblir anonyme når jeg deltar i inntektskartleggingen?

 • Systemet som kartlegger inntekter er 100% anonymt, og heller ikke de som arbeider med økonomi i lokalmenigheten får vite hva den enkelte har oppgitt som inntekt.

Dette er Magasinet

Magasinet inneholder månedlig informasjon til trosfeller i alle verdensdeler. Her formidles siste nytt om sentrale prosjekter i BCC via ulike kanaler:

 • TV-programmet formidler nyheter, visjon og informasjon om sentrale prosjekter, økonomi og organisering. Programmet skal både opplyse og begeistre seerne.
 • Podcasten fordyper seg i viktige temaer, og har gjester som er aktive og tar ansvar i menighetsarbeidet. Navnet «Driverpodden» henstiller til at alle lytterne som er drevet av Den Hellige Ånd, skal bli inspirert til å være med å bygge menigheten videre inn i framtiden.
 • Nettartiklene forklarer temaene grundigere, og skal gi leserne svar på spørsmål de har om de ulike sakene.