Frank Gander og Cecilie Ellingsen NRK Brennpunkt

Hva ble resultatet av NRK Brennpunkt?

Det har vært mange diskusjoner om NRKs fremstilling av BCC. Hva har de påstått, og hva har de ikke påstått? Hva henger i luften, og hvilket inntrykk får de som ser på? Og hva kan egentlig dokumenteres?


Programmet hadde fått 328 klager i forkant av Kringkastingsrådets gjennomgang 25. november. I møtet oppsummerte og konkluderte prosjektleder Cecilie Ellingsen fra NRK med at det er tre punkter de gjennom sitt program har dokumentert. Dette ble gjort i sliden som ble kalt: «Guds Utvalde, Smiths Venner» – hva dokumenteres»:

  1. BCC bedriver negativ sosial kontroll gjennom en ledelse med stor økonomisk makt og påvirkningskraft.
  2. Det fokuseres mye på penger og dugnadsarbeid, noe som mange medlemmer oppfatter som problematisk.
  3. Det er samrøre mellom menighetens penger og ledernes privatøkonomi som gagner lederne, og som er i strid med interne regler.

Det er altså disse punktene NRK mener er dokumentert, og som de vil si er et riktig inntrykk å presentere for seerne. NRK vil oppfylle sitt samfunnsoppdrag, ved å vise frem at dette er sannheten om BCC.

Dette er ikke sannheten om BCC, og vi ønsker igjen å forklare hvorfor NRK tar feil når det gjelder disse tre konkrete punktene.

Oppvasken etter Brennpunkt: NRK felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg behandlet i dag klagen på Brennpunkt-dokumentaren «Smiths Venner», som endte med både fellelse og kritikk. Den omstridte …

Pkt. 1, negativ sosial kontroll

BCC er selvsagt interessert i å vite hva medlemmene mener om dette temaet. Vi ønsker ikke å være et trossamfunn som bedriver negativ sosial kontroll av våre medlemmer.

Da denne påstanden kom på bordet fra NRK under deres arbeid, foreslo BCC for NRK allerede i februar i år, at de kunne spørre et representativt utvalg av medlemmene hva de mener om negativ sosial kontroll i BCC. Undersøkelsen ble tilbudt å gjennomføres helt anonymt, slik at svarene ble så reelle som mulig. NRK sa først ja, men senere ønsket de ikke å høre hva medlemmene mener likevel.

Selv om NRK ikke ville, valgte BCC likevel å gjennomføre en egen anonym undersøkelse gjennom anerkjente systemer online, og resultatet er slående:

(resultat fra medlemsundersøkelse 2020, blant alle BCCs medlemmer over 18 år)

BCC bryr seg om hva medlemmene mener

Undersøkelsen viser dog at et lite mindretall opplever en grad av negativ sosial kontroll, og dette tar vi på alvor. Vi tar dette opp i lederforum, vi snakker om å ha en sunn foreningskultur, for vi bryr oss om alle medlemmers opplevelser.

Er det derimot riktig at NRK har «dokumentert at BCC driver negativ sosial kontroll gjennom ledere med makt»? Ut av 100 personer i BCC vil 4 stk. være delvis enig eller helt enig i at de opplever negativ sosial kontroll. Redaktør Frank Gander hevder i Kringkastingsrådet at NRK har gitt en «balansert fremstilling». Gitt resultatet i spørreundersøkelsen, blir det tydelig for alle at fremstillingen ikke var balansert.

Det er naturlig at det i alle typer samfunnslag vil være mennesker som opplever saken annerledes enn flertallet. Det vil derimot være helt feil å si at man har dokumentert at BCC er et trossamfunn hvor ledere driver negativ sosial kontroll, når det er så bred enighet om at dette ikke stemmer.

NRK takket nei til å teste påstander mot medlemmer

Når NRK Brennpunkt skal portrettere vårt trossamfunn, har BCC ønsket å legge til rette for at alle påstandene i programmet skal kunne undersøkes …

Pkt. 2, penger og dugnad

BCC er kjent for å ha medlemmer som er arbeidsomme, driftige og er en positiv kraft i samfunnet. Det siste tiåret har medlemmene gjennomført et historisk gaveløft, for å ha gode muligheter til å samles og kunne fortsette med kristent arbeid i framtiden. Dette har vi skrevet om både i årsrapporter og på hjemmesiden, og det er noe vi er stolte av å fortelle om.

NRK Brennpunkt hevder at det er mange medlemmer som opplever dette som problematisk, men igjen uten at de ville spørre et representativt utvalg av medlemmene. For BCC er det selvsagt viktig å vite hva medlemmene mener om dette, og resultatet av medlemsundersøkelsen viser tydelig svar på dette:

(resultat fra medlemsundersøkelse 2020, blant alle BCCs medlemmer over 18 år)

Alle dugnads- eller gavebidrag skal være frivillige

Undersøkelsen viser dog at det er et mindretall som opplever et stort press om å gi penger eller bidra med dugnad. Antakeligvis vil enda færre mene at dette presset er problematisk. Vi tar på alvor at noen opplever et press, og jobber med å utruste ledere i lokalmenighetene, så de er nøye på å formidle at alle gave- eller dugnadsbidrag til menighetene skal være 100% frivillig.

Et banalt eksempel på hvorfor NRKs logikk om medlemmers opplevelse er feil kan man ta gjennom et borettslag. Dersom 5 av 100 i borettslaget mener det er et problematisk press til å bidra i dugnaden for borettslaget – ville det da vært fair at noen lagde en historie ut av dette og belyse for Norges befolkning at det er et problematisk press i borettslaget? Er det riktig å si at «veldig mange» i borettslaget opplever et problematisk press? Dersom to av disse ble intervjuet om sin historie, ville det vært en «balansert fremstilling»?

Medlemmene er det viktigste vi har

NRK Brennpunkt sender i dag en times episode der BCC er portrettert ut fra personlige opplevelser. I BCC respekterer vi alle menneskers personlige frihet, …

Pkt. 3, samrøre i økonomien og brudd på utlånsregler

NRK hevder at ledere har fått lån i strid med utlånsregler, Frank Gander hevder også at det heller ikke er dokumentert at lånene er tilbakebetalt.

Virkeligheten er at NRK velger å se bort fra fremlagt dokumentasjon, og fortsetter sitt løp med å hevde at de har dokumentert uregelmessigheter. Dette er beviselig feil.

Ble det gitt lån i strid med interne regler?

Svaret er nei. NRK har fått god dokumentasjon fra BCC og enkeltpersoner på dette, som har brukt mye tid på å imøtekomme NRKs spørsmål. NRK velger likevel å fortsette med sine uriktige påstander. Vi har også forklart dette grundig blant annet i denne artikkelen: Lån til lederne: Her er fakta

Ble lånene tilbakebetalt, og er dette dokumentert for NRK?

Det er direkte uredelig av NRK Brennpunkt å hevde at de ikke har sett dokumentasjon på at lånene ble tilbakebetalt.

BCC har både i møter med NRK, samt offentlig på nettsiden, lagt fram regnskaper fra BCC Financial, som redaksjonen for øvrig enkelt kunne skaffet seg selv via offentlige registre. Fra regnskapene kommer det tydelig fram at alle utlån fra BCC Financial ble tilbakebetalt, med renter. Det eneste unntaket er mindre lån til den nederlandske stiftelsen HMC, som måtte ettergis som en følge av Jonathan van der Lindens bedrageri.

Alle som er interessert i fakta i saken bør studere presentasjonen som ble gjennomgått for NRKs etikkredaktør og Brennpunktredaksjonen 18. september 2020. Legg særlig merke til slide 16 og utover, der det tydelig dokumenteres at alle lån er tilbakebetalt.

NRK Brennpunkt bruker uriktige påstander om disse lånene til å hevde at dette er samrøre mellom menighetens penger og privatøkonomi som gagner lederne, og de vet at dette er direkte feil. Fra de samme regnskapene går det fram at da BCC Financial ble nedlagt, var sparepengene forvaltet med et godt overskudd, som ble donert til ideelle formål. Les mer om temaet her: NRK: Smiths venners finanseventyr

Sannhet og rettferdighet – viktige kristne verdier

Det finnes vel knapt noe trossamfunn i Norge som har fått økonomien så grundig gått etter i sømmene som BCC de siste fem årene. Alt med det resultat at det ikke er noe uryddighet eller urettferdighet i vår økonomistyring.

Derfor har prosessen med NRK vært en særdeles merkelig opplevelse, der de gang på gang hevder at de kan mer om BCC enn det en rekke fagfolk utenfor organisasjonen, og vår egen internkontroll, tilsier.

Vi vet dog at det er sannhet og rettferdighet som står seg i lengden, og vi fortsetter vårt kristne arbeid med stor frimodighet. Selv om NRK i denne omgang ikke vil innse at de har bommet grovt, så vil historien vise hva som er fakta i denne saken.

Slinger i valsen: NRK har bommet grovt

Den polariserte debatten viser at NRK har bommet grovt med «Guds utvalde». Et stort spørsmål er fortsatt ubesvart fra NRKs side og kan potensielt utgjø…