BCC avviser påstander om hemmelighold og selvberikelse

NRK Brennpunkt har denne uken publisert en dokumentar hvor de fremsetter uriktige påstander om at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har beriket seg på BCC og dets medlemmer. I dag følger en nettartikkel opp, og fortsetter spekulasjonene om hemmelighold og økonomisk rot.


Til tross for at vi gang på gang har tilbakevist påstander om at Smith og Larsen har beriket seg på våre gaveinntekter, ved å vise god dokumentasjon, gjentas påstandene både direkte og indirekte. En av de viktigste kildene for påstandene er imidlertid selv siktet for et bedrageri på 80 millioner kroner.

Styret for BCC representerer bortimot 9.000 norske medlemmer. Dette er medlemmer som har vist en historisk giverglede både til BCC og sin egen lokalmenighet de siste 10 årene. I tillegg har BCC mottatt gaver fra trosfeller og kristne organisasjoner i andre land.

BCC har forvaltet våre gaveinntekter og vår økonomi slik:

 • Alle driftskostnader godkjennes av minst to personer
 • Alle utbetalinger av lån styrebehandles og deretter godkjennes utbetalingen av minst to personer
 • Alle regnskaper er revidert av PwC – et anerkjent internasjonalt revisjonsselskap – og de godkjennes av BCC sitt representantskap
 • PwC har, etter medieoppslag, to ganger gjennomført separate granskninger av BCC sin økonomi uten å finne noe kritikkverdig. Granskningen er gjennomført av andre fagpersoner enn de som har revidert vårt regnskap – med fokus på transaksjoner med våre ledere og andre personer med tillitsverv i BCC eller som på andre måter knyttes til BCC
 • Vi har god oversikt over personer og selskaper som av oss eller andre knyttes til BCC og som vi har transaksjoner med, dette inkluderer også Kåre J. Smith, Bernt Aksel Larsen og selskaper eid av dem
 • Økokrim har innhentet, og over lang tid, gransket alle våre banktransaksjoner fra 2010 til desember 2019.

PwC har levert rene revisjonsberetninger i alle år. Økokrim henla sin etterforskning med full renvaskelse fra påstandene om at Smith og Larsen har begått økonomisk utroskap mot BCC.

Lån fra BCC Financial

BCC og lokalmenigheter hadde i en periode plassert innsamlede midler i BCC Financial. Deres virksomhet har gitt lån til Smith og Larsen på markedsmessige vilkår, og med bakgrunn i BCC sine behov for kontorbygg og økonomisk hjelp til en lokalmenighet med økonomiske problemer.

I tillegg stilte Larsen for mange år siden i en periode sitt navn til rådighet som eier i forbindelse med bygging av et stevnesenter i India. Lån til India ble følgelig formelt ført i Larsens navn, men utbetalt direkte til stevnesenteret i India. BCCs revisor var informert om dette. Larsen tjente aldri noe på prosjektet i India. Alle lån er dokumentert tilbakebetalt med fullt oppgjør både av renter og utlånt beløp.

 • BCC Financial sine regnskaper har vært tilgjengelig for lokalmenighetene, inkl. utlånsoversikter
 • BCC Financial sine regnskaper er revidert av Deloitte og PwC
 • Det eneste utlånet BCC Financial tapte på var gitt til HMC i Nederland, som selv ble bedratt for 80 MNOK av kilden NRK Brennpunkt har for sine påstander om økonomisk utroskap i BCC
 • BCC Financial hadde administrasjon på Kypros, men alle midler sto i norske banker
 • Alle andre lån er fullt oppgjort, og BCC Financial ble lagt ned med et overskudd som ble gitt til formål som kom vårt trossamfunn til gode
 • BCC Financial var ikke eid eller styrt av BCC, men var opprettet av internasjonale lokalmenigheter

Gode kontrollrutiner og grundig ettergått i sømmene

BCC har samme kontrollsystem med arbeidsdeling, revisjon, internkontroll osv. som norske banker og børsnoterte selskaper og andre organisasjoner. Dette er kontrollsystemer som samfunnet stoler på i alle andre organisasjoner. I tillegg har høyeste politimyndighet i økonomiske spørsmål gransket alle våre utbetalinger de siste 10 år, uten funn. BCC ser ikke hvordan vi kan dokumentere dette bedre.

Og vi forstår ikke hvorfor NRK Brennpunkt ikke vil forholde seg til disse faktaopplysningene, men heller vil spekulere og mistenkeliggjøre Smith og Larsen ved å se bort ifra viktige faktaopplysninger, og heller feste lit til historiefortellinger fra kilder som er tiltalt for kriminelle handlinger.

Som styre er vi stolte av å representere BCC, våre verdier og resultatet av et uegennyttig arbeid våre mange tusen medlemmer står for. Det gjelder også Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen, som har vår fulle tillit og støtte.

Styret i BCC er stolte av å representere BCC, våre verdier og resultatet av et uegennyttig arbeid våre mange tusen medlemmer står for. Det gjelder også det Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har bidratt med, de har vår fulle tillit og støtte.

Berit Hustad Nilsen, styreleder
Finn Åge Ødegård, styremedlem
Trond Eivind Johnsen, styremedlem