Fra tom kasse til ressurssterk menighet

Det er ikke en tilfeldighet at BCC og mange av lokalmenighetene de siste ti årene har styrket sin formålskapital betraktelig. Det er et resultat av en tydelig visjon og målrettet arbeid for å kunne oppfylle vårt formål.


Teksten er tidligere publisert i BCCs årsrapport.

Disse årene har vi snudd en trend; i stedet for at økonomien har vært en begrensning, er det nå store muligheter til å drive kristen virksomhet på nye måter.

Dette handler om å ta vårt kjerneoppdrag på alvor. Med hele verden som arbeidsmark og et mål om å lære opp mennesker i praktisk kristendom, trengs løftekraft og gode verktøy. Motivasjonen er Jesu misjonsbefaling, og ønsket om å nå ut med evangeliet til alle som vil høre, lære og gjøre det Jesus har befalt oss.

Finanskrisen ble katalysator for innsamling

Kort etter finanskrisen i 2008 begynte en ny mentalitet å spre seg i BCCs lokalmenigheter. Det startet i lokalmenigheten i Oslo Follo, hvor de bestemte seg for å ta tak i foreningsøkonomien. Det ble satt i gang en omfattende aksjon for å skaffe egenkapital til framtidige prosjekter. Medlemmene ble nemlig flere, og behovet for å kunne tilby aktiviteter og nye arenaer å samles på for barn og ungdom vokste. Prinsippet i aksjonen var enkelt; sørg for å ha 50% egenkapital før det gjøres investeringer.

I samarbeid med BCC, gjennom TV-kanalen vår, spredte denne aksjonen seg til flere norske og internasjonale lokalmenigheter. Hele 75 menigheter i 18 land sluttet seg til aksjonen, og hver enkelt menighet satte seg konkrete innsamlingsmål fram mot desember 2020. Det gikk sport i å nå målet sitt, og menighetene utfordret hverandre underveis. På denne måten ble innsamlingen et engasjerende fellesprosjekt som mange ville være med på.

Deler av innsamlingen blir gitt som gave til BCC

De fleste av lokalmenighetene har de senere årene gitt store gaver til sentralorganisasjonen BCC, hvor disse pengene ble avsatt i et fond for framtiden. Dette fondet, samt deler av lokalmenigheters fond, er lånt ut som byggelånsfinansiering til Brunstadstiftelsens pågående utbyggingsprosjekt.

En aksjon for framtidsmuligheter

Målsetningen for å bidra i aksjonen var todelt; på den ene siden gjaldt det å bygge opp en sterk økonomi for neste generasjon lokalt og sentralt, og på den andre siden sikret de samme pengene finansiering av 2020-byggeprosjektet på Brunstad.

BCC har ved dette sikret et sted vi kan leie til våre kristne stevner flere ganger i året, noe som er viktig for at også de kommende generasjoner skal kunne samles om evangeliet.

LES OGSÅ: Stor giverglede gir bærekraft

Motivasjonen bak innsamlingen er ønsket om å nå ut med evangeliet, både til neste generasjon, og alle som vil leve etter det Jesus har lært oss. Foto: BCC

Et stort prosjekt nærmet seg slutten i 2019

Som resultat av et rørende engasjement og tusenvis av ildsjelers innsats gjennom mer enn ti år, nærmet det store gaveprosjektet seg slutten i 2019.

Dette har samlet oss som organisasjon, og en viktig indikator på medlemmenes forhold til denne innsamlingen er medlemsundersøkelsen fra 2019. Den viser nemlig at 95% mener at “å bidra med dugnad og pengeinnsamling til menighetens formål har vært positivt for meg og/eller min familie.”

Underveis har BCC bistått lokalmenighetene med rådgivning og kunnskap om økonomi og internkontroll, for å sikre at gavene håndteres på en korrekt måte, i henhold til formålet.

LES OGSÅ: Frivillig innsats eller dugnadspress?

Det økonomiske løftet har styrket formålskapitalen til BCC

Ved utgangen av 2019 var BCC sin totale formålskapital på 975,9 MNOK. Denne er delt inn i 3 kategorier:

  • Formålskapital med ekstern pålagt restriksjon 12 MNOK
  • Formålskapital med intern pålagt restriksjon 832 MNOK
  • Annen formålskapital 131 MNOK

Kapital med ekstern restriksjon er tilskudd mottatt fra andre organisasjoner i 2019 som ikke er forbrukt i regnskapsåret, men er forpliktet til å brukes de nærmeste årene etter givers intensjoner.

Kapitalen med intern restriksjon er BCCfondet som representantskapet opprettet i 2017 med 750 MNOK i egenkapital. Inkludert avkastningen fra opprettelsen 1. juli 2017 har fondet ved utgangen av 2019 økt til 832 MNOK.

Formålet med BCC-fondet er å sikre den langsiktige realiseringen av BCCs formål, som er misjon.