Stor giverglede gir bærekraft

For BCC er det viktig å legge til rette for fremtidige generasjoner, derfor har vi styrket vår kapital betraktelig det siste tiåret. Dette er et historisk løft hvor medlemmene og lokalmenighetene har bidratt på ulike måter, og som gir BCC store muligheter til utvikling videre i fremtiden, ikke minst for barna og de unge som vokser opp.


Denne artikkelen ble først publisert i BCCs årsrapport for 2018. Les hele årsrapporten her

Ved utgangen av 2018 hadde BCC en bokført egenkapital på 910,2 MNOK. Foreningens kapital har blitt styrket betraktelig de siste ti år. I hovedsak er det på grunn av gaver fra norske lokalmenigheter av BCC, utenlandske tilknyttede organisasjoner og privatpersoner.

BCC definerer internt sin økonomi og kapital inn i “drift” og “fond”. Førstnevnte er den delen av BCCs økonomi som knytter seg til den løpende foreningsdriften. Andre del er BCCs fond, som er den andel av foreningens egenkapital som er utskilt til egen forvaltning og holdes separat fra driftsøkonomien.

Styret i BCC har ansvar for den løpende forvaltningen av fondskapitalen. De langsiktige planene for kapitalen, samt avgjørelser om forvaltning eller forbruk av kapitalen, vedtas av representantskapet.

Historien bak BCCs fond

BCCs fond er bygget opp av gaver. Formålet med fondet er å sikre den langsiktige realiseringen av BCCs formål som er misjon. BCC jobber for å utføre Jesu misjonsbefaling slik at alle folkeslag kan høre budskapet om Jesus, samt lære de mennesker som ønsker det hvordan de kan holde alle Jesu bud.

Blant BCCs medlemmer har det vært et sterkt ønske og en klar visjon at stedet Brunstad skulle utvikles, slik at det fortsatt kan fungere som trossamfunnets samlingssted og misjonssenter under menighetens internasjonale arrangementer. Det har gitt løftekraft og vært et felles mål i den store innsamlingen som har bygget dagens fondskapital i BCC.

Kapital som forvaltes forsvarlig

Det er viktig for BCC å forvalte de gavepengene vi har blitt betrodd på en forsvarlig og langsiktig måte. Som en følge av beslutningen om å drive Oslofjord som et fullt ut kommersielt konferansesenter, har det vært naturlig at BCCs innsamlede midler lånes ut til Brunstadstiftelsen og byggeprosjektet på markedsmessige vilkår.

Når trossamfunnets medlemmer har gitt gaver til BCC har de dermed bidratt til å sikre lånefinansiering av prosjektet på Brunstad, uten at gavepengene er blitt brukt opp. Kapitalen er isteden beholdt i BCC og skal benyttes til fremtidig misjonsvirksomhet og som beredskapskapital som nevnt over.

Samtidig gir kapitalen økonomisk trygghet for at BCC har kunnet inngå en 20-årsavtale med Oslofjord om leie av Brunstad til sine internasjonale stevner og arrangementer.

LES OGSÅ: Barna er fremtiden, og her har vi plass til dem 

Fra årets sommerstevner på Oslofjord. Brunstad har vært menighetens samlingssted siden 1950-tallet, og her samles stadig nye generasjoner. Foto: BCC

Interessen for felles stevner utløste giverglede

Interessen for BCCs stevner på Brunstad avspeiles også i fordelingen av gaver fra lokalmenighetene til BCC. Går en ti år tilbake i tid ble nemlig lokalmenighetene anbefalt å bidra med et gavebeløp basert på hvor mange av lokalmenighetens medlemmer som privat hadde signert bruksrett eller suiteleieavtale på Brunstad. Bakgrunnen var at BCC på det tidspunktet hadde tenkt at gavene skulle brukes til å bygge ut fellesarealer og aktivitetsanlegg, og at det derfor var de lokalmenigheter som ved sine medlemmer ville bruke stedet mest som også burde bidra mest.

LES OGSÅ: Hvorfor satser BCC-medlemmer på Brunstad? 

Denne fordelingsmodellen la grunnlaget for de gavemålene lokalmenighetene og medlemmene satte seg og har nådd de siste årene. Da fondets formål og profil i ettertid har fått større perspektiv enn byggeprosjektet på Brunstad, har imidlertid også fokuset på denne fordelingen gradvis blitt mindre.

Medlemmene og lokalmenighetene har bidratt på ulike måter og med ulike beløp, men til sammen handler dette om et historisk løft som vil gi trossamfunnet store muligheter til utvikling videre inn i framtiden.

Det er en historie vi er stolte av å fortelle.