BCCs årsrapport for 2019

Fra styret

Når vi utvikler vår organisasjon til å møte framtidens behov, handler det om å være et sunt og velorganisert trossamfunn, uten at det går på akkord med vår tro. Vi opplever at det kristne formålet samler oss, og det er gledelig å se at mange unge mennesker velger å forbli i menighetsfellesskapet videre inn i voksen alder. Dette kommer til syne ved et gradvis voksende medlemstall, og høy andel barn og ungdom blant våre medlemmer.

I takt med utviklingen av lovverk for tros-og livssynssamfunn, innretter og utvikler vi vår virksomhet side om side med andre organisasjoner i det livssynsåpne samfunnet. Vi tror at kristendommen har noe viktig å formidle til mennesker i dag, og opplever selv at den representerer både livsglede og sunnhet for våre mange tusen medlemmer.

Misjon gjennom arrangementer og medievirksomhet

De kristne stevnene er fortsatt BCCs viktigste arena for forkynnelse og fellesskap. I 2019 arrangerte vi syv store internasjonale stevner med deltakere fra 43 land, og satset tungt på at deltakerne skulle få en bedre stevneopplevelse, ved å legge bedre til rette for alle aldersgrupper. Vi legger også til rette for at personer fra land med lav kjøpekraft får støtte til å delta på stevnene våre.

I tillegg til enkeltpersoners innsats, er medievirksomheten et viktig verktøy i misjonsarbeidet. Vi ønsker å ta i bruk alle nyttige virkemidler i evangeliets tjeneste. Vi har blant annet fått oppmerksomhet fra andre kristne, både nasjonalt og internasjonalt, for animasjonsserien «Jesus er min venn». Det vil være en prioritert sak for oss å videreutvikle oss på teknikk og kompetanse, slik at det glade budskapet kan formidles på nye måter, til nye målgrupper.

Frivillighet og gaver er bærebjelke for virksomheten

Inntektene i foreningen baserer seg i all hovedsak på gaver fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Vi mottar også statlig tilskudd som trossamfunn. I denne rapporten kan du se hvor gavene kommer fra, og hvordan BCC forvalter tilskudd og gaver for å fremme vårt formål. Med årsrapporten ønsker vi å bidra til at både medlemmer og offentlighet får godt innsyn og økt kunnskap om vår organisasjon.

I menighetene finner troende i alle aldre tilhørighet og fellesskap, og har store muligheter til å engasjere seg i frivillig arbeid for andre. Som trossamfunn ønsker BCC å være en samfunnskapende kraft, og vil legge virksomheten til rette slik at alle medlemmene skal oppleve muligheter og bli inspirert til å utøve nestekjærlighet i sine omgivelser.

Styret retter en varm takk til alle de frivillige som på ulike måter støtter opp om vårt trossamfunn. Selv om BCC har flere ansatte, er frivilligheten fortsatt bærebjelken i menighetens virksomhet. Tusenvis av medlemmer la i 2019 ned en stor innsats for BCC under våre stevner, men også ved å bidra i omsorgsarbeid og forkynnelse.

Årsrapporter lokalmenigheter

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012