BCC blir et forbund i fremtiden

Som vi fortalte om i sommer, går BCC inn for å organisere vårt trossamfunn i en fremtidig forbundsmodell. Dette tror vi skal sikre en effektiv organisering av menighetens samlede virksomhet, og møte de behovene BCC har som internasjonalt trossamfunn.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Vedtaket om å gå inn for en forbundsmodell for fremtiden ble tatt på BCCs representantskapsmøte 13. juli i år. Representantskapet er BCCs øverste organ i økonomiske og juridiske spørsmål. Her forankres strategiske valg, og sentrale vedtak fattes.

LES OGSÅ: Representantskapsmøte 2020: BCC fornyer organisasjonen

Det var egne utredninger, erfaringer fra andre kristne trossamfunn, og tidligere vedtak som pekte mot en forbundsmodell som den mest egnede framtidige organiseringen av menighetens samlede virksomhet.

Forbundet knytter sammen flere samarbeidende organisasjoner

BCC som trossamfunn består av flere ulike organisasjoner i både inn- og utland. Lokalmenighetene er organisert som selvstendige juridiske enheter, i Norge organisert som 19 ulike foreninger med egne vedtekter og egen økonomi. I tillegg har BCC samarbeidende organisasjoner og lokalmenigheter i hele verden, og det er ønskelig med en organisasjonsmodell som regulerer forholdet mellom disse.

BCC som sentralforening har gjennom flere år drevet virksomheter av ulik art, blant annet stevne- og arrangementsproduksjon, TV-produksjon, internettmisjon, menighetsrådgivning og fondsforvaltning. Nå skilles enkelte deler av virksomheten ut i egne organisasjoner, som får et mer dedikert og helhetlig ansvar for egen virksomhet. Samtidig skal den enkelte virksomhet være tydelig forankret i forbundets visjon og strategi, og representantskapet har vedtatt noen felles rammer og krav som gjelder for medlemsorganisasjonene.

Første steg i omorganiseringen er tatt

Første steg i retning av forbundsmodellen ble altså vedtatt i representantskapsmøtet 13.07.2020, og besto i hovedtrekk av dette:

  • Vedtektsbestemmelser i BCC som regulerer BCC-forbundet innføres
  • BCC Media skilles ut fra BCC og inn i en egen organisasjon
  • BCC Media tas samtidig opp som medlem i BCC-forbundet

Utskillelsen av BCC Media ble gjennomført 01.09.20, samtidig som BCC-forbundet ble en realitet. Foreningen BCC blir i denne omgang forbundets sentralledd, som foreløpig kun består av BCC og den nye mediestiftelsen. Utvidelsen av forbundet vil skje etappevis, og med tiden skal flere medlemsorganisasjoner med.

LES OGSÅ: Ny mediestiftelse satser online

Forstanderskapet og representantskapet som øverste organer

Forstanderskapets rolle og myndighet i lys av ny forbundsmodell vil fortsatt være å ivareta menighetens lære, kristelige innhold og innholdet på de kristelige stevnene. De ulike organisasjonene som blir medlem av BCC-forbundet er bundet av menighetens formål og basis og underlagt forstanderskapets myndighet hva gjelder trosspørsmål og kristent innhold.

Ideelle og allmennyttige organisasjoner som fremmer menighetens basis kan opptas i forbundet av representantskapet. Representantskapet får en viktig rolle i det nye forbundet. De skal blant annet godkjenne virksomhetsplaner, bevilge midler og velge styremedlemmer innenfor forbundet.

Det som binder oss sammen i BCC, har alltid vært det kristne budskapet. I vårt trossamfunn har dette budskapet blitt forkynt i mer enn 100 år, på ulike steder og til ulike tider. Dette vil fortsatt være hovedsaken, og med den nye forbundsmodellen formaliseres forholdet mellom de ulike lokalmenighetene, medlemmene og organisasjonene som deler dette trosgrunnlaget.

Se video organiseringen mot en forbundsmodell for fremtiden: