Representantskapet anbefaler lokal pengereserve for framtiden

I forkant av BCCs årlige representantskapsmøte i juli henvendte Brunstadstiftelsen seg med behov for sikringskapital for de neste fem årene. Et samlet representantskap anbefalte å sikre likviditeten, ved at lokalmenighetene tar medansvar og sparer opp en reserve.


Tekst: Anne Lea Nielsen – Foto: Jacob Zimakoff 

Les mer om bakgrunnen for dette, og hvordan en slik reserve sikrer rammevilkår for å kunne oppfylle lokalmenighetenes formål både nå og i fremtiden.

Sikringsordningen ble satt på agendaen under BCCs representantskapsmøte i juli. Som vi skrev her på bcc.no i etterkant av møtet, så var det i den langsiktige økonomiplanen noen forutsetninger og risikoer fram til 2030. Alle lokalmenigheter som ønsker å bidra med å stille kapital til rådighet, sparer opp en lokal reserve.

Utbyggingsprosjektet er lånefinansiert av BCC og lokalmenighetene

De siste 10 årene i BCC har allerede vært preget av en historisk gaveinnsamling i BCC og lokalmenighetene. Som det fremgikk av BCCs årsrapport 2018, er størsteparten av disse pengene lånt ut som byggelånsfinansiering til Brunstadstiftelsen. Det pågående utbyggingsprosjektet på Brunstad til om lag 3,6 milliarder kroner er for en stor del lånefinansiert av BCC og lokalmenighetene.

Byggeprosjektet fullføres, men økonomiplanen fram til 2030 viser at det kan oppstå perioder med midlertidige likviditetsutfordringer. Brunstadstiftelsen har i mange år betalt for kredittramme i bank på 400 millioner, men sommeren 2018 valgte banken å trekke hele den avtalte lånerammen uten forvarsel. Uten låneramme har altså ikke Brunstadstiftelsen lenger noen økonomisk buffer, hvis driften i datterselskapene ikke går som planlagt de kommende fem årene.

For BCC og lokalmenighetene er det å kunne samles til stevner og høytider på Brunstad en svært viktig del av menighetslivet og misjonsarbeidet, derfor svarte representantskapet positivt på henvendelsen fra Brunstadstiftelsen.

BCC og lokale menigheter fra hele verden samles til høytid og stevner på Brunstad 7-8 ganger hvert år. Foto: BCC

Dette er sikringsordningen

For at Brunstadstiftelsen skal ha sikkerhet for mulig økonomisk risiko, har representantskapet anbefalt lokalmenigheter i kapitalsterke land å tilby ytterligere finansiering til Brunstadstiftelsen, dersom det skulle bli behov for det.

Anbefalingen går ut på at lokalmenighetene gir en avtale på en kredittramme, basert på antallet medlemmer i den enkelte lokalmenighet, og her foreslås en ramme på NOK 30.000 per husholdning som utgangspunkt. Hvert enkelt medlem avgjør selvsagt selv om, og eventuelt med hvilket beløp, en ønsker å bidra med det kommende året.

Pengene spares opp i alle de lokalmenigheter som velger å være en del av aksjonen, og settes på en egen lokal konto, der alle i lokalmenigheten får informasjon om saldo hver måned.
Pengene er disponible som innlån til Brunstadstiftelsen over en femårig periode. Det er kun dersom Brunstadstiftelsens 10-årige økonomiplan ikke holder, at det vil bli bruk for pengene.

Og under alle omstendigheter er dette lokalmenighetenes egne midler, som skal benyttes til å oppfylle foreningens formål, nemlig å bidra til arenaer hvor de som ønsker det kan få høre, lære, og utføre det oppdraget Jesus ga disiplene.

Lokal beslutning

De kommende ukene vil lokalmenighetene som er tilknyttet BCC ta stilling til hvordan de vil respondere på anbefalingen. For å få en grundig prosess, anbefales det å legge opp til at dette inngår som en del av en 10-årig lokal økonomiplan.

Handlekraften i vårt trossamfunn har gang på gang vist seg å gi resultater, og vi vil følge engasjementet i aksjonen fremover her på bcc.no.

LES OGSÅ: Stor giverglede gir løftekraft 

Utbyggingsprosjektet på Brunstad er for en stor del lånefinansiert av BCC og lokalmenighetene, noe som har gitt nye generasjoner mulighet til å samles til kristne arrangementer i mange år fremover. Foto: BCC