BCCs årsrapport for 2019 er publisert

Nå er BCCs årsrapport for 2019 klar, og her deler vi hele rapporten, årsregnskap og revisjonsberetning for fjoråret. Les mer om hvordan vi forvalter gaver fra våre givere, og hvordan foreningens aktiviteter bidrar til å oppfylle vårt kristne formål.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Lidiya Lukashuk

Årsregnskapet ble godkjent i representantskapssamlingen, som ble avholdt digitalt 13. juli 2020.

I årsrapporten forteller vi mer om aktivitetene som ligger bak tallene, med illustrasjoner, grafikk og fyldige beskrivelser av vår virksomhet.

Her kan du også lese mer om hva slags organisasjon BCC er, hvordan vi er organisert, og hvem vi samarbeider med.

Her kan du lese hele rapporten: BCCs årsrapport for 2019

Aktivitetsregnskap skal gjøre det enklere å lese hvordan midlene er brukt

I 2019 gikk vi over til å benytte aktivitetsregnskap, en ny regnskapsstandard tilpasset ideelle organisasjoner. Hensikten er at både givere og andre interesserte enklere skal kunne se hva foreningens midler brukes til, og hvor mye som går til formålsaktiviteter.

I rapporten kan du lese om BCCs største satsningsområder, og om arbeidet som er utført i 2019, blant annet innenfor områdene media, arrangement, misjon, og utvekslingsprogrammet for ungdom.

Nøkkeltallene i begynnelsen av rapporten gir en enkel oversikt over det økonomiske bildet. I 2019 hadde BCC inntekter, benevnt som anskaffede midler, på 285 MNOK.

Oversikten under viser hvor inntektene kom fra:

60 % av midlene kommer fra givere og giverorganisasjoner tilknyttet BCC

BCC mottok i fjor 172 MNOK i gaver og tilskudd fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som støtter vårt formål. Det utgjør til sammen 60 % av de totale inntektene.

Tidligere har vi skrevet om gaver fra norske medlemmer og bedrifter innenfor skattefradragsordningen i Norge, mens årsrapporten også viser hva vi mottar totalt sett, fra både inn- og utland. BCC er et internasjonalt trossamfunn, og dette avspeiles i givertallene.

LES OGSÅ: Dette ga BCCs medlemmer i gaver i 2019

Oversikten nedenfor viser hvor de ulike giverne kom fra:

Kristne arrangementer med rekordpåmelding

De kristne stevnene er BCCs viktigste arena for forkynnelse og fellesskap, og i fjor arrangerte vi syv internasjonale stevner. Dette er store arrangementer med mellom 3 500 og 11 000 deltakere, og i 2019 var det rekord i antall påmeldte.

Oversikten over viser at inntekter fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 18 % av anskaffede midler. Operasjonelle aktiviteter består i hovedsak av deltakerbetaling til stevnene, som dermed utgjør en stor del av økonomien.

Øvrige inntekter og statstilskudd

Av øvrige inntekter BCC hadde, kom 15 % fra finans- og investeringsinntekter og 1 % fra andre inntekter.

I tillegg mottok BCC som trossamfunn et samlet tilskudd fra stat og kommune på 9,7 MNOK. Vi fikk også tilført 7,2 MNOK i MVA-kompensasjon for frivillige organisasjoner. Samlet sett utgjorde disse to postene 6 % av foreningens inntekter.

Et ekstraordinært tiår ligger bak oss

Ved utgangen av 2019 var foreningens bokførte formålskapital på 975,9 MNOK. Av dette er 832,2 MNOK avsatt i et eget fond med selvpålagte restriksjoner, som holdes separat fra driftsøkonomien. Dette fondet skal sikre den langsiktige realiseringen av BCCs formål, som er misjon.

I vår årsrapport kan du lese om den ekstraordinære innsamlingsaksjonen som har bidratt til at både BCC og lokalmenighetene har økt sin egenkapital vesentlig det siste tiåret. Bak dette ligger det et rørende engasjement og innsats fra tusenvis av våre medlemmer.

Målet for innsamlingsaksjonen har vært å bygge en bærekraftig økonomi både sentralt og lokalt, slik at nye generasjoner også får mulighet til å samles om evangeliet. BCCs formål er knyttet til Jesu misjonsbefaling om å gjøre alle de som ønsker det til disipler. Med hele verden som arbeidsmark og et mål om å lære opp mennesker i praktisk kristendom, trengs løftekraft og gode verktøy.