Representantskapsmøtet i BCC samlet 120 deltakere fra hele verden

Denne helgen var cirka 120 deltakere fra BCCs lokalmenigheter i hele verden samlet til representantskapsmøte. Dette er den årlige samlingen hvor alle store beslutninger for BCC gjøres, herunder godkjenning av årsregnskap og årsberetning.


Tekst: Anne Lea Nilsen – Foto: Jacob Zimakoff 

Vi vil i tiden framover publisere flere artikler som omhandler temaene i representantskapsmøtet. I denne artikkelen omtaler vi BCCs årsrapport og refererer kort fra møtet.

God planlegging gir bærekraftig utvikling

Under representantskapsmøtet ble årsrapporten for 2018 presentert. Temaet for årsrapporten er den bærekraftige utviklingen som har gjort at vi i fjor kunne feire 120 år med menighetshistorie.

Med årsrapporten inviterer vi medlemmer og alle som interesserer seg for vår organisasjon til å sette seg inn i hvordan vi driver vår virksomhet. I BCC er vi opptatte av å bygge opp en solid struktur, både organisatorisk, sosialt og økonomisk slik at vi sikrer kommende generasjoners muligheter for å samles om den kristne tro.


Styreleder Berit Hustad Nilsen presenterte BCCs årsrapport for representantene i møtet. Foto: BCC

Representantskapsmøtet: god forberedelse og gode tall

Etter felles velkomst og bønn ønsket styreleder i BCC, Berit Hustad Nilsen, alle deltakerne velkommen til representantskapsmøtet. De hadde på forhånd satt seg inn i saksdokumentene, og fått mulighet til å sende inn spørsmål til styre og administrasjon.

Daglig leder Vegar Kronstad la fram årsregnskapet som viser et overskudd på 167 MNOK og en egenkapital på 910 MNOK. Revisors og styrets beretning ble også lagt fram.


Tilhørerne kunne sette seg inn i saksdokumentene på forhånd, og fikk en grundig gjennomgang i  årets representanskapsmøte. Foto: BCC

Videre presenterte Hustad Nilsen årsrapporten for 2018, bakgrunnen for arbeidet og hvordan den bygger på BCC sine verdier for kommunikasjon: åpenhet, ryddighet, tydelighet og gjensidig respekt.

CFO og styremedlem Tore Aslaksen orienterte om den økonomiske langtidsplanen som går helt fram til 2030. En rekke forutsetninger må tas, men det overordnede formålet er at BCC og medlemmene skal oppleve forutsigbarhet og trygghet også på det økonomiske området.


CFO og styremedlem Tore Aslaksen gjennomgikk økonomiplanen som skal  være med å sikre BCC økonomisk forutsigbarhet og trygghet i årene fremover. Foto: BCC

Informasjon gjøres lett tilgjengelig for alle

BCC opplever anerkjennelse for vår grundige måte å jobbe på, og har godt samarbeid med myndigheter, frivilligheten og en rekke fagmiljøer.

Vi setter pris på interesse for vår organisasjon, og vil gjerne bidra med interessant og korrekt informasjon om vår virksomhet. Derfor publiserer vi ukentlig artikler på vår webside, vi svarer saklig og ryddig på de henvendelser vi får, og årsregnskap og årsrapport gjøres enkelt tilgjengelig for alle.

Som leser av årsrapporten vil du kanskje finne det spesielt interessant å se hvordan BCC de siste 10 årene har bygget opp et fond for å sikre at kommende generasjoner også skal ha midler og muligheter til å forvalte menighetens formål.

God fornøyelse.

Les årsrapporten for 2018 her