Vi har snakket med tre av de fremmøtte på representantskapsmøtet 20. mai 2024 for å høre mer om hvem de er.

Hvorfor engasjerer du deg som representant?

Å være representant i det øverste organet i et internasjonalt forbund kan høres ut som en svevende tittel, som kun "helt spesielle" personer kan få. Men de fleste av de 183 representantene er nok helt vanlige mennesker som brenner for den kristne tro. Videre har de det til felles at de har sans for organisering og ser at en ryddig struktur er helt nødvendig for å kunne oppfylle BCC-forbundets formål.


Vi har snakket med tre av de fremmøtte på representantskapsmøtet 20. mai 2024 for å høre mer om hvem de er, hva som motiverer de til å bidra som representanter og hvilke saker de synes har vært interessante.

– Det trenges selvfølgelig god organisering

Stefanie Struik er 28 år gammel jobber til daglig som konsulent med strategi og utviklingsledelse.

Hun er medlem i BCC West Nederland. På frivillig basis er hun aktiv i ungdomsarbeidet i sin lokalmenighet og sitter også i styret til BCC Event, som arrangerer internasjonale stevner og ungdomscamper.

Hun deltok på representantskapsmøtet delvis fysisk og delvis digitalt, da hun hadde et fly å rekke.

Vi har snakket med tre av de fremmøtte på representantskapsmøtet 20. mai 2024 for å høre mer om hvem de er.

Hvorfor engasjerer du deg som representant?

– Jeg er veldig glad for at jeg er en del av BCC, det har stor betydning for mitt personlige liv. Derfor ønsker jeg også gjerne å bidra til at det blir mulig for flere å høre Guds ord og oppleve «menighetslivet» med møter, stevner, camper og så videre. Det trenges selvfølgelig god organisering. Som representant ser vi blant annet på alle virksomhetsplaner som blir laget for de forskjellige fellestiltakene, og vurderer om de er til det beste for medlemmene.

I starten av representantskapet ga forstander Kåre J. Smith en hilsen. Foto: BCC
I starten av representantskapet ga forstander Kåre J. Smith en hilsen. Foto: BCC

Hvilke saker har vært de mest spennende i dag?

– Det er ikke en konkret sak, men målsetningen om at BCC forbundet skal være én menighet. Kåre J. Smith startet med det budskapet at vi alle, som representanter, kan ha vår plass i menigheten, som «et lem på det samme legemet». Det var veldig motiverende for meg å høre. Videre var det mange spennende saker, for eksempel planer for A-team-programmet, prosjektet om at lokale menigheter blir medlemmer av BCC-forbundet, forbedret finansiell rapportering fra alle organisasjoner og årsrapporten fra 2023.

Hvordan har du forberedt deg til møtet?

– Etter at jeg hadde lest alle dokumentene og skrevet ned mine spørsmål og kommentarer, hadde vi et møte med representantene fra BCC West-Nederland, vårt lokale styre og forstandere. Sammen gikk vi gjennom dokumentene og diskuterte de forskjellige fremlagte forslagene, implikasjoner og våre spørsmål. Nederland har sentralt samlet alle spørsmål fra våre lokale menigheter og sendt de til BCC-forbundet. Vi fikk svar på alle våre spørsmål og kommentarer og hadde dermed nok informasjon til å ta alle beslutninger i dag.

Arbeidet går fremover

Vi har snakket med tre av de fremmøtte på representantskapsmøtet 20. mai 2024 for å høre mer om hvem de er.

Fred Erik Nilsen er 41 år og kommer fra Connecticut i USA. Til daglig jobber han med bedriftsledelse.

Han sitter i representantskapet, er styremedlem i BCC Connecticut og er i tillegg med i finanskomiteen. Fred Erik deltok fysisk.

Hvorfor engasjerer du deg som representant?

– Jeg ble nominert til å være representant fra USA, og ble i dag valgt inn for en ny periode, jeg vil gjerne være med å bidra hvor det kan være til nytte.

Hvilke saker har vært de mest spennende i dag?

– Det var flere saker som viser at arbeidet går fremover. Kanskje ikke så spennende, men som allikevel er viktige milepeler på veien frem. Saken om at alle lokalmenigheter skal bli medlemmer av BCC-forbundet, samt utredningen av frivillighetsarbeidet i en ny komite er spesielt interessant. 

Hvordan har du forberedt deg til møtet?

– Flere tillitspersoner og styret i lokalmenigheten i Connecticut går over saksdokumentene sammen, på denne måten får vi en forståelse av sakene og er mer rustet til å implementere dem, når vedtak er fattet i representantskapet. Om vi har spørsmål eller innspill blir disse samlet sendt inn før fristen.

– Svært interessant å se hvordan organisasjonene jobber sammen mot et felles mål

Sidsel Bolsønes Veierland er 49 år og kommer fra Molde i Norge. Sidsel bidrar som frivillig i sin lokalmenighet som styremedlem i BCC Molde. I tillegg har hun overordnet ansvar for mat og servering til de forskjellige arrangementene i sin lokalmenighet.

Deltok du fysisk eller digitalt?

– Fysisk deltakelse – jeg prøver så langt det er mulig å være fysisk til stede. Jeg føler jeg er mer deltakende når jeg sitter i salen og er en del av møtet.

Hvorfor engasjerer du deg som representant?

– Jeg liker å være til nytte, og i styret og som representant kan jeg være med å legge til rette for at gavene medlemmene gir blir brukt til det beste for alle.

Vi har snakket med tre av de fremmøtte på representantskapsmøtet 20. mai 2024 for å høre mer om hvem de er.

Hvilke saker har vært de mest spennende i dag?

– Jeg synes det er svært interessant å se helheten av BCC-forbundet, og se hvordan de forskjellige organisasjonene jobber sammen mot ett felles mål, til det beste for medlemmene.

Hvordan forbereder du deg til representantskapsmøtene?

– Vi får tilsendt sakspapirer til gjennomlesning i god tid før møtet. Så inviterer gjerne styret i lokalmenigheten lokale forstandere til et møte hvor vi går gjennom sakene som skal legges fram. Vi kan også sende inn spørsmål og innspill til saker som skal legges fram. Dette gjør at vi føler oss hørt og sett, også som en liten lokalmenighet i det store fellesskapet.

Om representantskapsmøtet

  • Representantskapet består av representanter valgt av og blant medlemmene i BCC-forbundets menigheter og barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Det er 183 representanter i BCC-forbundet
  • Cirka 360 observatører deltok på møtet
  • Det er to representantskapsmøter i året
  • Det er mulig å delta både fysisk og digitalt
  • Ved votering må en ha to tredjedeler av representantskapets stemmer for at det kan fattes et vedtak
  • Les mer om hvordan BCC-forbundet er organisert her: Slik er BCC-forbundet organisert