Frivillighetshelg - en helg for frivillige

En helg for frivillige

For første gang arrangerer BCC-forbundet en storsamling for frivillige. Nesten 1.000 personer som bidrar inn i den sentrale virksomheten arbeider sammen denne helgen.


Det yrer av liv på hele området, og samtlige møterom på Oslofjord Convention Center er tatt i bruk. Organisasjonene i BCC-forbundet har invitert til styre- og komitesamlinger, workshops, styreseminar, og arbeidsgrupper planlegger kommende stevner.

Ressurser til å oppfylle formålet

Det kreves målrettet innsats for å oppfylle det viktige formålet som er nedfelt i BCC-forbundets konstitusjon. Nemlig å fremme kristendommens rammevilkår i samfunnet, tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og lære alle som ønsker det å holde alt Jesus har befalt.

To av de strategiske mål som er satt i forbundets plan for de neste årene at vi skal være én menighet, og at vi skal ha en sterk og bærekraftig ressurstilgang. Det vil si at vår virksomhet skal karakteriseres av enhet, åndskraft og engasjement på tvers av individer og menigheter. Og tilgangen på ressurser blir sterkere når den frivillige innsatsen er planmessig og givertjenesten er en naturlig del av menighetslivet. Dette er en viktig bakgrunn for frivillighetssamlingen denne helgen.

Musikere under festen på lørdagskvelden.
Musikere under festen på lørdagskvelden.

Enhet, opplæring og motivasjon

De nesten 1.000 deltakerne er samlet til felles kick-off for helgen. Innledningsvis blir Jesu ord fra Johannes evangelium tatt fram; Han ba om at vi måtte komme til tro, og at vi alle måtte bli til ett, for da vil verden komme til tro (Kap. 17). Når vi skal jobbe frivillig sammen, trenger vi frelse og helliggjørelse for vår egen del. Og når vi blir til ett, selv om vi samles med ulike meninger, fra forskjellige menigheter, land og kulturer, så vil flere komme til tro på at Jesus er utsendt for vår frelses skyld.

Videre holder Peter Tischhauser, leder for BCC Event, et innlegg om hva frivilligheten betyr. Både for deres del av virksomheten, men også for hele menigheten totalt sett.

– Lokalmenighetene er en strategisk ressurs for å planlegge og fornye våre arrangementer både praktisk, og med innhold, sier han begeistret.  

Han tar fram noen hovedelementer som må være på plass for å lykkes med frivillighet. Nemlig organisering, opplæring og motivasjon.

– Disse frivillighetshelgene skal være inspirerende samlinger med informasjon, trosoppbyggelse og tid til frivillig arbeid på viktige prosjekter, fortsetter Tischhauser.

Nyskapende formidling til barn 

Annette Tobler
Annette Tobler

Barnekomiteen har samlet sine medlemmer, og er i full gang med strategiworkshop for å lage overordnet plan for aktivitetstilbud og søndagsskolearbeid. Barnekomiteen består av fem medlemmer og ledes av Annette Tobler.

– Når man brenner for noe, da er det egentlig ikke noe arbeid, men da er det bare gøy å være med å jobbe frivillig og gjøre en innsats, sier hun.

Visjonen bak barnekomiteens arbeid er å bidra til å gi barn en god barndom i menigheten, ved å formidle Guds ord og Bibelens fortellinger på en måte som de kan forstå.

Bærekraftig økonomi sikrer framtiden

En annen komite som jobber hardt denne helgen er finanskomiteen. De er elleve medlemmer, og har til mandat å være representantskapets kompetanseutvalg innen økonomi og finans. De skal vurdere årlige strategi- og virksomhetsplaner fra fellestiltakene, inkludert budsjetter, som legges fram for representantskapet.  

De deltar i prosessen med å utarbeide en ny økonomisk langtidsplan og setter seg inn i de ulike delene av virksomheten som påvirker det økonomiske totalbildet.

Finanskomiteen skal slik bidra til å kvalitetssikre planarbeidet, slik at det blir enklere for representantskapet å ta en samlet beslutning.

– De siste årene er det en rekke faktorer som har påvirket planene vi lagde for økonomien noen år tilbake, sier Tore Aslaksen. Han er ansvarlig for økonomi og strategi i BCC-forbundet sekretariat, og er opptatt av at økonomien skal være bærekraftig: – Derfor reviderer vi nå planene for de neste årene, og ser at vi må ta grep og gjøre tiltak slik at vi sikrer en bærekraftig økonomi.

Han legger til at nettopp frivillighet er en sentral faktor for å lykkes med dette. 

– Derfor er det overveldende å oppleve at nesten 1.000 personer meldte seg på denne helgen, for å bidra innen flere ulike områder, sier Aslaksen.

Tore Aslaksen
Tore Aslaksen

Helgens festmøte

Lørdag kveld er det samling for alle deltakerne i storsalen. Utgangspunktet til de som har kommet til frivillighetshelgen er et ønske om å være til nytte i den tjenesten en skal gjøre for menigheten. Og i kveldens hovedtale blir det tatt fram om at det er det skjulte liv i vårt indre som er avgjørende å ta vare på, dersom vi skal bli til hjelp og velsignelse med det vi gjør.

Kåre J. Smith talte fra USA, under et stevne for ungdom, og poengterte at det er når vi er velbehagelige for Gud i det skjulte, at vi også kan bli velbehagelige for Gud i det åpenbare. Talen tolkes til engelsk. 

Organisasjoner og organer som hadde samlinger

Barne- og ungdomsforeninger
BCC A-team
BCC Event styre
BCC Event campaktiviteter
BCC Event aktivitetsfaggrupper
BCC Event HMS
BCC Facilities
BCC Music
BCC Norge styreworkshops, årsrapport, komiteer
BMS International
60+ komite
Barnekomite
Finanskomite
IT-workshops
Justiskomite
Valgkomite
Workshop for språkansvarlige
Xercize faggruppearbeid
Andre