Om samlivsetikk og retten til å tro

En gang var det ingen tvil om den verdensvide kirkes tolkning av Bibelens syn på samliv. I dag krever det grundig forklaring for å få respekt og aksept for samme standpunkt. Temaet vekker stadig interesse, og forstanderskapet i BCC ønsker å klargjøre vårt syn på samlivsetikk.


BCCs konstitusjon er fundert på Bibelen som eneste autoritative skrift. Og videre den lære, de verdier og den livsførsel vår grunnlegger Johan Oscar Smiths sto for, som en sannhetssøkende kristen. Vårt overordnede formål er å utføre Jesu misjonsbefaling, og konstitusjonen angir tydelig at vår organisasjon er til for «å fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt.»

Et ønske om å lære å holde alt det Jesus har befalt er nok mer og mer sjeldent i den tid vi lever i. For å forstå vårt standpunkt, anbefaler vi å sette seg inn i hva dette betyr. Det er en personlig overbevisning og tro, og BCCs vilkår for medlemskap må forståes i lyset av dette. Altså at vilkårene gjelder for de som har en indre motivasjon for å leve slik Bibelen angir.  

Vi har ikke behov for å kategorisere mennesker etter legning og samlivsform, men slik vi leser Bibelen, er det ikke tvil om at rammen for samliv er ekteskapet mellom mann og kvinne. Det har vært vår holdning og forståelse siden begynnelsen, noe alle som har kjennskap til BCC vet.

Og det er flere som kjenner på behovet for å håndheve trosfriheten og retten til å ha et tradisjonelt syn på samliv. Vebjørn Selbekk skriver denne uken på lederplass i Dagen, etter at flere fra Pinsebevegelsen har reagert på ordlyden i skjema fra statsforvalteren rundt forståelse av diskriminering i trossamfunn:

«I vår type samfunn har menigheter full rett til både å ha og å fremme andre synspunkter enn flertallsmeningen i et samfunn. Uten slike rettigheter, er man ikke lenger et fullverdig demokrati. Det er faktisk så alvorlig.»

Vebjørn Selbekk

Det er viktigere for BCC at våre holdninger samsvarer med det Jesus og Paulus har sagt, enn at de er populære. Samtidig er det viktig for oss at det er plass til å holde fram Jesu bud i samfunnet. Vi tror at samfunnet trenger de kristne, også de som fortsatt enes om den tradisjonelle tolkningen av hva Bibelen sier om samliv.

I vilkårene for medlemskap framgår det at for de som har en livsførsel eller et læremessig syn som i betydelig grad avviker fra BCCs trosgrunnlag, ikke er en selvfølge at de kan være medlem i vårt trossamfunn. Dette handler ikke om å diskriminere eller utstøte noen, men vi ønsker at de som velger å være en del av vårt fellesskap også støtter og lever det som framgår i vårt trosgrunnlag. Slik vi ser det, vil det å innføre andre samlivsformer – for eksempel samboerskap eller homofilt samliv – komme på kant med hva Bibelen sier.

Og så er det søndagsmøter i lokalmenighetene, der alle som har interesse av å høre forkynnelsen og vurdere om dette er noe for en selv, er hjertelig velkomne, medlem eller ei. Hensikten med at vi samles til møte er, for å referere Judas’ brev, å oppbygges på vår høyhellige tro. Møtene er høytid for medlemmene; en arena for å få dypere innsikt i og forståelse av det evangelium Jesus kom med. Vi er deltakermenigheter der mange er med og bidrar i trosoppbyggelsen, så de som kommer på besøk og er ikke-medlemmer, må selvsagt vise respekt for dette. Det vil si at de opptrer med vanlig folkeskikk og følger de vanlige ordensregler en lokalmenighet har.

Når forstanderskapet klargjør vårt syn på samlivsetikk, så er det både et samfunnsmessig behov, og et ledd i den organiseringen som pågår i trossamfunnet. Som forstandere i en internasjonal menighet med over 50% barn og unge, så har vi et enormt ansvar for hva vi lærer bort. Vi opplever at ungdommen vil høre Guds ord så klart som det er. Skal vi fortsatt være en livskraftig og sunn menighet, så tror vi det er avgjørende at vi ikke rokker ved det fundamentet vi står på. Jesu ord om å være verdens lys og jordens salt, er en oppgave vi ønsker å ta alvorlig.

Enhver har rett til å velge hvor en vil høre til, og hvordan en vil utøve sin tro. Vi respekterer alles rett til å ha sine meninger, og de som ikke ser Bibelen og Jesu lære på samme måte som oss, har mange andre alternativer for fellesskap og religionsutøvelse. Alle som ønsker å bekjenne seg til vårt trosgrunnlag og støtter vårt formål, er hjertelig velkomne til å være medlemmer hos oss.