Om medlemskap

I disse dager blir alle i det norske trossamfunnet bedt om å søke medlemskap i sin lokalmenighet. Her kan du lese om bakgrunnen for dette.


Det har i flere år vært jobbet med å utvikle BCCs organisering for å ruste virksomheten for framtiden. Denne perioden har vi gått fra å være et uorganisert felleskap av menigheter og trosfeller til å bli et internasjonalt forbund med solid organisering. 

LES OGSÅ: Organisering av BCC-forbundet

En av våre sentrale målsetninger er å bli én menighet. BCC er for de som identifiserer seg med vårt trosgrunnlag, det vil si at man har den samme tro og lengsel etter et helhjertet disippelliv. Slik har det vært helt fra begynnelsen.  

I fjor vedtok årsmøtet i de norske lokalmenighetene nye vedtekter, og innførte dermed vilkår for medlemskap. Det ble opplyst at alle som til nå har vært aktive i menigheten må søke om medlemskap i løpet av 2022. 

Med tydelige vilkår for hva det vil si å være medlem, er BCC en organisasjon som sikrer trygghet og rettferdighet for medlemmene. Og god organisering hjelper oss til å oppfylle det overordnede formålet, som er å gjøre alle folkeslag til disipler. 

Dette er grunnen til at alle, med bakgrunn i nye vedtekter, nå bes om å søke om medlemskap i sin lokalmenighet. Søknaden behandles av lokal forstander, som følger gjeldende retningslinjer for dette. 

LES OGSÅ: «Medlemskap i Norge», En hektisk høst

Hvem kan være medlem?

Medlemskap er frivillig og åpent for alle som oppfyller vilkårene, som er å bekjenne seg til menighetens trosgrunnlag og å støtte formålet.

 • «Å bekjenne seg til» betyr at man er enig i, og ønsker å leve etter det BCC vektlegger når det gjelder kristen tro og livsførsel. 
 • «Å støtte» betyr at man identifiserer seg med formålet, at man er lojal til lokalmenighetens virksomhet, og at man bidrar aktivt til realisering av formålet. 

For å søke medlemskap i en av BCC Norges lokalmenigheter må man være bosatt i Norge. 

Når en søker medlemskap bekrefter en at innholdet i dokumentene som omhandler medlemskapet aksepteres. Dokumentene finnes under Ressurser her på siden, og på den digitale søknadssiden. 

Dersom man ikke er digital bruker, kan medlemskap søkes på papir ved å ta kontakt med forstander i lokalmenigheten.

Hva gjelder for barn og ungdom?  

I BCCs menigheter er det stor takhøyde for barn og ungdom, og medlemskap er først og fremst noe voksne medlemmer må ta stilling til. Barn under 15 år oppfyller i utgangspunktet alltid medlemsvilkårene. 

Foreldre eller verge søker på vegne av barn opp til 15 år. Alle over 15 år må selv søke om medlemskap. 

Et av formålene til BCC er å skape gode rammevilkår for barn og unges utvikling, og tilby dem et positivt og sunt kristent miljø. Foto: BUK

Aktuelle spørsmål og svar  

Hvem behandler søknaden?  

 • Søknad om medlemskap sendes til lokalmenigheten via et digitalt eller fysisk innmeldingsskjema, og behandles av forstander i den aktuelle lokalmenighet. Det er beskrevet retningslinjer for behandlingen som skal sikre gode og trygge prosesser.

Jeg er ikke en del av BCC. Kan jeg bli medlem?  

Hva er grunnen til at denne innmeldingen kommer nå?  

 • Det har i flere år vært jobbet med å utvikle BCCs organisering for å ruste virksomheten for framtiden. Til i dag har vi i liten grad hatt vilkår, rettigheter og plikter knyttet til medlemskap, og dette får vi nå på plass. I fjor vedtok årsmøtet i de norske lokalmenighetene nye vedtekter som inneholdt vilkår for medlemskap. Dette tror vi vil gi en god ramme for hva det vil si å være medlem, som gir både trygghet og rettferdighet for medlemmene.
 • Som en konsekvens av vedtakene må de som har vært aktive til nå søke om medlemskap i løpet av 2022, derfor skjer dette nå.

Hvordan vet barn og ungdom om de støtter formålet og bekjenner seg til trosgrunnlaget?  

 • Det skal være stor takhøyde for barn og ungdom som vil melde seg inn, og barn under 15 år oppfyller automatisk medlemsvilkårene.
 • For barn under 15 år er det foreldre/verge som søker om medlemskap og på vegne av barnet bekrefter at de støtter formålet. Barnet har likevel rett til å si sin mening om medlemskapet. 
 • Personer som er 15 år eller eldre søker selv om medlemskap.

Hva skjer hvis jeg ikke vil søke om medlemskap nå?   

 • Medlemskap i BCC er frivillig og for de som ønsker dette selv.
 • Alle som var en del av lokalmenigheten da de nye vedtektene ble vedtatt, fikk et midlertidig overgangsmedlemskap som er gyldig i 12 måneder etter årsmøtets vedtak. Dersom man velger å ikke søke medlemskap, avsluttes medlemskapet etter disse 12 månedene.  
 • Dersom en ikke ønsker å søke medlemskap i BCC, så vil man etter årsmøtets vedtak ikke lenger ha de rettigheter som medlemmer har.
 • Lokale søndagsmøter, ukesmøter og søndagsskoler er åpne for alle.

Hva skal til for å få et avslag på medlemskapssøknaden?  

 • I «Veiledning – Medlemsvilkår BCC Norge» fremgår det hvilke forhold som kan gjøre at vilkår for medlemskap ikke er oppfylt.  
 • Et avslag på medlemskapssøknaden kan ankes til medlems- og varslingsutvalget i BCC Norge.
 • Her følges fastsatte retningslinjer for behandling, og medlems- og varslingsutvalget skal være uhildet og et medlem erstattes av en vara dersom saken omhandler personer fra deres lokalmenighet.

Hva skjer med medlemskapet mitt hvis jeg flytter til et nytt sted?  

 • Dersom du flytter, må du søke om medlemskap i den menigheten du flytter til via medlemsportalen. Ved godkjent søknad, blir du automatisk utmeldt av lokalmenigheten du opprinnelig var medlem i. Det er kun mulig å være medlem i en av BCCs lokalmenigheter av gangen.