BCC-forbundet er konstituert

Det var en historisk dag da stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet ble signert 21. november. Stiftelsen ble etterfulgt av ekstraordinært representantskapsmøte for BCC-forbundet og BCC Norge.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Andreas Lehmann

Det ekstraordinære representantskapsmøtet, som startet med konstituerende forsamling, ble arrangert på Oslofjord Convention Center. 53 representanter var til stede, mens 9 representanter deltok på video-link. Videre deltok forstanderskapet, styret og sekretariatet for BCC-forbundet, i tillegg til ledere for de ulike virksomhetene i forbundet. Det var også en rekke observatører fra inn- og utland til stede.

Dagen startet med at Finn Åge Ødegård fra representantskapets sekretariat ønsket velkommen, før forstander Kåre J. Smith ga sin hilsen til representantskapsmøtet med påfølgende bønn for dagen.

Finn Å. Ødegård ledet dagens representantskapsmøter. Foto: BCC

Konstituerende forsamling stiftet BCC-forbundet

Som første sak ble stiftelsen av det nye BCC-forbundet enstemmig vedtatt , basert på fremlagte stiftelseserklæring, konstitusjon og vedtekter. Valgte representanter, forstanderskapets medlemmer, fellestiltak og lokalmenigheter som ble medlemmer i BCC-forbundet og øvrige tilstedeværende som ønsket det, deltok i stiftelsen og signerte dokumentene. Til sammen utgjorde dette 297 signaturer.

I stiftelseserklæringen slås det fast at BCC-forbundet stiftes i «anerkjennelse, ærbødighet og takknemlighet for Johan Oscar Smith, hans omvendelse til Jesus Kristus i 1898, og for den betydning hans liv og lære hadde for menighetens fremvekst og utvikling, for den åndelige arv Smith har etterlatt oss og våre etterkommere, slik det kommer frem i hans bøker samt brev og stykker i Skjulte Skatter utgitt av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Og i ærbødighet for de menn og kvinner som i samme ånd har bygget menigheten til i dag.»

I vedtaket ba representantskapet sekretariatet istandsette organisasjonen for operativ virksomhet fra 1. januar 2022.

Stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter ble signert av til sammen 297 personer. Foto: BCC

BCC-forbundet har siden representantskapets beslutning om opprettelse sommeren 2020, gjennomgått en trinnvis utvikling.  Under konstituerende forsamling ble det vedtatt en konstitusjon som skal danne grunnlaget for menighetens virksomhet i årene fremover.

Konstitusjonen beskriver BCC-forbundets formål, tro, og hvordan virksomheten skal drives. Her angis også ledende organers myndighet, beslutningsprosesser i forbundet, samt rettigheter og plikter for de menigheter og organisasjoner som er en del av forbundet.

Les hele dokumentet her: Konstitusjon for BCC-forbundet

BCC-forbundet har til formål å:

 • fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt
 • fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet
 • tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling

Viktige møter for videre utvikling av BCC-forbundet

Etter konstituerende forsamling fulgte to ekstraordinære representantskapsmøter, med totalt tolv saker på agendaen. Første del av dagen var satt av til representantskapsmøte for det nyopprettede BCC-forbundet. I andre del var det representantskapsmøte for foreningen Brunstad Christian Church, som i forbindelse med overgangen til en internasjonal forbundsmodell blir BCC Norge og nasjonalledd for de 19 norske menighetene.  

Følgende saker var til behandling:

Konstituerende forsamling og ekstraordinært representantskapsmøte BCC-forbundet

 • Etablering av BCC-forbundet basert på stiftelseserklæring, konstitusjon og vedtekter
 • BCC A-team STI tas opp som fellestiltak i BCC-forbundet
 • BCC Music STI tas opp som fellestiltak i BCC-forbundet
 • Nye virksomhetsplaner og revidert budsjett for 2022
 • Overgangsvedtak – vedr. budsjettvedtak på ordinært representantskapsmøte
 • Overgangsvedtak – vedr. opptak i BCC-forbundet
 • Nedsettelse av ny komité – Event Customer Churches Commitee
 • Bruk av A-team i lokale byggeprosjekter
 • Retningslinjer for kommunikasjon for fellestiltak

Ekstraordinært representantskapsmøte foreningen Brunstad Christian Church (BCC Norge)

 • Finansiering av misjonseiendommer
 • Oppdeling av balanse BCC – overføring av fond til BCC Fund STI m.m.
 • Endring av BCCs vedtekter – endring til BCC Norge, og standardvedtekter for norske lokalmenigheter

Alle saker ble behandlet og vedtatt i samsvar med fremlagte forslag, og 62 representanter deltok i avstemmingen. Under følger en nærmere beskrivelse av de mest omfattende vedtakene.

62 representanter deltok i møtene, hvor over 400 var til stede som observatører. Foto: BCC

Konstituerende forsamling og ekstraordinært representantskapsmøte for BCC-forbundet

Ungdomsprogram og musikkstiftelse etablertes som fellestiltak i forbundet

To nye stiftelser ble etter vedtak tatt opp som fellestiltak i forbundet: BCC Music og BCC A-team.

I stiftelsen BCC A-team vil det utvikles et internasjonalt utvekslingsprogram for ungdom. Dette skal tilby deltakere fra hele verden et positivt og sunt kristent miljø, og basert på BCCs trosgrunnlag fremme trosfellesskap, kultur- og erfaringsutveksling mellom ungdom.

BCC Music vil utvikle arbeidet med sang og musikk i menighetene. Dette er en viktig del av forkynnelsen under våre stevner og arrangementer, til fremme av kristen tro og lære slik den fremkommer av BCCs trosgrunnlag.

Revidert budsjett og nye virksomhetsplaner vedtatt

Budsjettet som ble fremlagt inneholdt noen revideringer av det opprinnelige budsjettvedtaket fra det ordinære representantskapsmøtet 31. juli.

 • BCC-forbundet – revidert budsjett for 2022
 • BCC Event – virksomhetsplan og budsjett
 • BCC Fund – virksomhetsplan og budsjett
 • Youth Activity Organization Worldwide (YAOW) – søknad om støtte

I representantskapsmøtet for BCC-forbundet ble to nye stiftelser opptatt i forbundet, og revidert budsjett og virksomhetsplaner for 2022 ble vedtatt. Foto: BCC

Ekstraordinært representantskapsmøte for Brunstad Christian Church (BCC Norge)

Finansiering av misjonseiendommer og overføring av fondsmidler internt i forbundet

I henhold til plan og prinsipper for omorganisering til et forbund, vedtok representantskapet for Brunstad Christian Church (BCC) å bevilge midler til finansiering av misjonseiendommer til misjonsorganisasjonen BMS International (fellestiltak i forbundet fra etablering i 2020), tilskudd og lån til BCC Romania og misjonsstøtte til allmennyttig organisasjon i Sør-Amerika.

Videre vedtok representantskapet å overføre nettoverdier av eiendommer og verdier fra BCCs fond til den nye stiftelsen BCC Fund STI, som ble vedtatt  opptatt som fellestiltak i forbundet i representantskapsmøtet 31. juli i år.

Endring av vedtekter og navneendring til BCC Norge

På dagens siste sak vedtok representantskapet nye vedtekter for foreningen Brunstad Christian Church (org.nr. 979 961 073), som inntil nå har fungert som forbundets midlertidige sentralorganisasjon.

Representantskapet vedtok nye vedtekter med følgende samtidige vedtak:

 • Foreningen Brunstad Christian Church endrer navn til BCC Norge og skal være medlemsorganisasjon i BCC-forbundet
 • Godkjenning av nye mønstervedtekter for norske lokalmenigheter av BCC Norge
 • Gjenvalg av sittende styre som nytt landsstyre for BCC Norge
 • Alle lokalmenigheter i Norge som gjennom sine vedtekter er knyttet opp mot Brunstad Christian Church ble tatt opp som medlemmer av BCC Norge.

Representantskapet vedtok blant annet å bevilge midler til finansiering av misjonseiendommer til BMS International, samt nye vedtekter for foreningen Brunstad Christian Church, som blir BCC Norge. Foto: BCC

Forbundsmodellen skal sikre et dynamisk og handlekraftig trosfelleskap 

Representantskapsmøtene ble avholdt i forlengelsen av seminardagen, med over 500 deltakere.

BCC-forbundet er etablert som et internasjonalt forbund, noe som vil bidra til at trossamfunnet kan utvikles videre inn i framtiden. Strukturen skal være både et vern og et verktøy, slik at vi fortsatt kan være et dynamisk og handlekraftig fellesskap som kan være med å utføre misjonsbefalingen Jesus ba oss om å utføre.

Konstituerende forsamling og de ekstraordinære representantskapsmøtene ble avholdt i etterkant av BCCs seminardag, med en rekke observatører fra flere land til stede. Foto: BCC