Kåre J. Smith har ikke gjort seg rik på BCC

Kåre J. Smith har i mange år vært leder av forstanderskapet i BCC. Han har også de siste ti årene opparbeidet seg en formue på flere titalls millioner kroner. Ergo må han ha gjort seg rik på BCC. Det er en slik Erasmus Montanus-logikk enkelte medier ser ut til å legge til grunn når de omtaler Kåre J. Smith og vårt trossamfunn. Virkeligheten er ganske annerledes.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

FAKTA:

  • Ingen forstandere i BCC får, eller har fått, penger for sin forkynnertjeneste, det gjøres på frivillig basis
  • Kåre J. Smith satt i styret for BCC fra tidlig 90-tall til 2011
  • Fra 2003-2010 var Smith ansatt i foreningen og hadde lønn derfra. I snitt for alle disse årene mottok han årlig kr. 248.659,-. Det siste året fikk han godtgjørelse på kr. 296.548,-
  • Regnskap i BCC har i mange år blitt revidert av anerkjente revisjonsfirma, og det finnes et omfattende internkontrollsystem for å sikre at menighetens midler håndteres og forvaltes på en sikker måte
  • Regnskap i BCC har i mange tiår vært åpne for medlemmene, og har de siste årene også blitt presentert i TV-sendte livesamlinger, og de er publisert åpent på våre websider. Medlemmene blir jevnlig oppfordret til å sende inn spørsmål dersom det skulle være noe i menighetens økonomi som de lurer på

Prinsippløs mediedekning

Det er med blandede følelser at BCC publiserer denne artikkelen. Vi har prinsipielt hatt det standpunktet at foreningen ikke ønsker å kommentere hverken medlemmers eller lederes personlige økonomi, så lenge denne ikke berører menigheten.

Vårt ønske har vært å kunne forholde seg til alle ut fra hva de er og hva de betyr for BCC, ikke ut fra om de er rike eller fattige. Dessverre opplever vi deler av mediedekningen av BCC som så prinsippløs, at vi ser oss nødt til å gå ut og peke på det som egentlig burde være helt unødvendig å nevne.

Minimal godtgjørelse fra BCC

Kåre J. Smith har altså i perioden han var ansatt hatt lønnsgodtgjørelse fra BCC på et nivå som har ligget langt under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Han har i perioder også delvis fått dekket reisekostnader for reiser til kristne stevner og samlinger der han har vært forkynner. Han har ikke fått utbetalt andre honorarer eller godtgjørelser.

I dag dekker BCC hverken lønn eller reisekostnader for Smith, selv om han i mer enn 10 år har reist verden rundt for å forkynne evangeliet om Jesus, og å hjelpe mennesker.

Tusener av enkeltpersoner kan vitne at han har engasjert seg overfor dem personlig når de hadde behov for hjelp. Hans engasjement har ikke bare vært en fulltidsjobb, det har krevd stort sett all hans tid, helger som hverdager.

LES OGSÅ: 75-åring med kjærlighet og framtidstro

Kåre Smith har i mer enn 10 år reist rundt i verden for å forkynne Guds ord og hjelpe mennesker. Her fra reise i New Zealand. Foto: BCC

Familiebedrift – intervju med daglig leder

Spørsmålet er da hvordan hans formue er skapt. Svaret ligger ikke i BCCs regnskaper, så for å finne ut av dette har vi tatt en prat med hans sønn Kristian.

Kristian J. Smith (33) er daglig leder og styremedlem i KJS AS, selskapet som utgjør mesteparten av Kåre J. Smiths formue.

Kan du fortelle litt om deg selv?

– Jeg er gift, har ett barn og bor i Ås i Akershus. Min utdannelse er innenfor økonomi og forretningsjus. I 2010 begynte jeg å arbeide med familiens forretningsvirksomhet og overtok ganske snart det daglige ansvaret. 

Kan du si mer om din rolle i virksomheten?

– Jeg er daglig leder i selskapet KJS AS, som er et privat investeringsfirma der mesteparten av familiens formue ligger. Jeg har også eierinteresser i selskapet og sitter i styret der sammen med min bror. Flere av mine søsken og svigersøsken er også involvert i ulike deler av virksomheten.

Det er altså store verdier som ligger i KJS AS, som i 2018 hadde en anslått verdi på flere titalls millioner. Hvordan er disse verdiene skapt?

– De er skapt gjennom hardt og målrettet arbeid. Vi har som så mange andre som har tjent gode penger de siste årene forsøkt å finne relativt nye selskaper som har stort vekstpotensial. Så har vi gått inn på eiersiden, og har i mange tilfeller hatt som strategi å ta tak i leverandørsiden for å effektivisere og forbedre innkjøpene, gjerne med innkjøp fra Asia og andre lavkostland. Vi har hatt stor suksess med denne strategien innenfor flere bransjer, blant annet netthandel.

Er det andre ting dere har tjent penger på?

– I tillegg har vi en del eiendomsinvesteringer og har hatt noen finansielle plasseringer som også har gitt god avkastning. 

Hvilken rolle har din far Kåre hatt i dette?

– Min far har utelukkende vært en passiv eier. Han har brukt så å si all sin tid på menigheten over hele verden. Han satt i styret for selskapet noen år i kraft av sin eierposisjon, men hadde på ingen måte noen aktiv rolle i forretningene.

Det du sier er at din far ikke har vært involvert, men at det er du som har drevet frem forretningsvirksomheten?

– Det er bare delvis riktig. Vi har hatt et team med dyktige medarbeidere som har arbeidet med prosjektene og som har hatt avgjørende betydning for suksessen. Det er også slik at de fleste prosjektene vi har hatt suksess med har vi gjennomført i samarbeid med Bernt Aksel Larsens investeringsselskap. Det er ikke til å skjule at hans kompetanse, arbeidskapasitet og strategiske innsikt har vært en svært viktig årsak til at vi har lykkes så godt. Det er riktig at min far Kåre har hatt lite med dette å gjøre, og at jeg selv har vært tungt involvert. Men jeg vil også nevne at selskapene som på ulike tidspunkt har vært en del av vår struktur har til tider talt flere hundre ansatte hvorav mange har arbeidet både hardt og smart. De har definitivt også en stor del av æren for suksessen.

Vi vet også at din far har bidratt med store beløp inn i BCC?

– Det er helt riktig. Eksempelvis mottok han på 70-årsdagen pengegaver fra medlemmer over hele verden, disse ga han direkte videre til BCC. Han har også i årenes løp bidratt med millionbeløp i pengegaver både til BCC og lokalmenigheten i Oslo / Follo der han har bodd mesteparten av sitt liv. Fra et av våre investeringsselskap som vi eier sammen med Bernt Aksel Larsens selskap har vi gitt over 50 millioner kroner direkte til BCC.

Kåre J. Smith er en forstander vi i BCC setter svært stor pris på. Ikke bare bruker han all sin tid på å forkynne Bibelens ord uten betaling, men sammen med hans familie har han også bidratt med rause gaver inn til vår virksomhet gjennom mange år. Vi kjenner oss derfor ikke igjen i fremstillingene som ofte verserer i mediene, og vi har god orden i både regnskap og økonomi i vår organisasjon.

Kåre J. Smith forkynner på frivillig basis, og får ikke utbetalt noe fra BCC for dette. Her fra stevnet i Israel 2019.


Artikkelen er oppdatert 28.09.2020