Hva skjedde egentlig med Johan O. Smiths brev?

I etterkant av den spennende temakvelden ungdommen i BCC hadde om de brevene Johan Oscar Smith etterlot seg, har det vært stor interesse for temaet. Vi forteller litt mer av historien rundt de originale brevene, og bakgrunnen for at disse nå publiseres i sin helhet.


Tekst: Berit H. Nilsen / Foto: BCC

Johan O. Smith døde 1. mai 1943. Helt fram til sin død var han ansvarlig utgiver og redaktør av menighetens tidsskrift Skjulte Skatter. Denne oppgaven gikk deretter over til sønnen Aksel J. Smith. Etter det vi har kjennskap til ønsket både Aksel J. Smith og de som hadde stått Johan O. Smith nær at en del av brevvekslingen med Johan O. Smith kunne benyttes som oppbyggelseslitteratur i Skjulte Skatter.

Omfattende brevveksling, blant annet om lærespørsmål

I nesten 40 år av sitt liv var Johan O. Smith knyttet til den norske marinen. I lange perioder var han derfor borte fra hjemmet, ombord på militære skip. Han holdt kontakten med venner og nære medarbeidere gjennom brevveksling. Hans foreldre og hans bror Aksel bodde i Kristiansand, og det var særlig med Aksel at han drøftet kristne lærespørsmål.

Hans bror Aksel døde barnløs i 1919, og originaldokumentene fra brevvekslingen mellom disse to ble overtatt av Johan O. Smiths familie.

Brevene som oppbyggelseslitteratur

I perioden etter Johan O. Smiths død ble noen av brevene skrevet av på maskin for å brukes som oppbyggelseslitteratur i bladet Skjulte Skatter. Originalene ble beholdt av sønnen Aksel J. Smith og hans familie, og senere lagt til oppbevaring i en safe.

I de første årene etter Johan O. Smiths død var det visstnok ingen planer om å utgi hans brev som en bok. Det skal heller ikke ha vært noe ønske om å få frem alle historiske detaljer fra disse brevene.

På denne tiden utgjorde menigheten kun noen få hundre medlemmer, som kjente hverandre godt. Alle medlemmene i menigheten kjente derfor mer eller mindre til at det hadde vært en omfattende brevveksling, og visste dermed godt at det som ble trykket som artikler i Skjulte Skatter kun var en liten del av Johan O. Smiths forfatterskap. Dessuten var de også godt kjent med at brevene var tilpasset for utgivelse i oppbyggelsesøyemed.

Bakgrunn: Vårt Land omtaler republiseringen av Smiths brever i denne artikkelen:
«Den nye sannheten om Smiths Venner»

«Johan O. Smiths etterlatte brev» – utbredelse og betydning

Da dagens bok «Johan O. Smiths etterlatte brev» ble utgitt i 1949, var dette kun en videreføring av Skjulte Skatters tidligere publisering av Johan O. Smiths brev. Boken inneholdt cirka 280 brev, og heller ikke på dette tidspunktet hadde brevene noe annet formål enn å være oppbyggelseslitteratur. Det var nok ingen som så for seg at boken senere skulle få så stor utbredelse og betydning, med oversettelse til 12 språk og lesere over store deler av verden.

Brevene er en viktig del av trossamfunnets arv. De er skrevet ut fra Johan O. Smiths hjerte for å hjelpe både egen familie og venner til oppbyggelse og bedre forståelse. Brevvekslingen er svært omfattende og gir en helt unik innsikt i et gudfryktig menneskes tankeliv.

Større omfang av endringer enn tidligere kjent

I menigheten var det gjennom mange år kjent at en rekke brev ikke hadde blitt publisert. For et par år siden ble det besluttet at disse brevene skulle skrives av.

Smiths brever fra tidligere år, som var trykket i Skjulte Skatter og brev utgitt i boken «Johan O. Smiths etterlatte brev» var blitt fornorsket.

Originalteksten på brevene var enten dansk, eller gammelt norsk språk.  Under arbeidet med å skrive av alle nye brev ble det en problemstilling hvordan slik fornorsking skulle foregå. For å vurdere dette så man nærmere på hvordan dette ble gjort den gang man trykket Johan O. Smiths brev i Skjulte Skatter og da man utga boken «Johan O. Smiths etterlatte brev». Man oppdaget da at disse trykte brevene ikke bare hadde fått ny språkdrakt; det var i tillegg gjort et stort omfang redaksjonelle endringer som vi hittil ikke hadde vært klar over.

På bakgrunn av dette ble det besluttet at en komplett samling av Johan O. Smiths brev skulle utgis i sin originale form, uten noen form for redigering. Som en del av dette arbeidet ønsket ansvarlig redaktør Kåre J. Smith at arbeidet ble håndtert på en profesjonell måte med tydelige rammer og klare premisser.

Alle brevene blir nå skrevet av nøyaktig slik Johan O. Smith forfattet dem. I tillegg har medlemmer og andre blitt oppfordret til å stille til rådighet kopier av brev de har i besittelse, enten disse er skrevet til eller fra Johan O. Smith. Dette for å inkludere enda mer innhold enn det som hittil har vært publisert og kjent.

LES OGSÅ: Hvordan fenge 15-åringer med menighetshistorie?

Hvilke endringer er gjort – og hvorfor?

Som nevnt over var det mange av menighetens medlemmer på 1940-tallet som visste at brevene var blitt forkortet, og at private opplysninger var blitt anonymisert. Disse endringene må ses i sammenheng med ønsket om å benytte brevene som oppbyggelse i et format som passet i bladet Skjulte Skatter.

I den nye utgivelsen av Johan O. Smiths brev som er under forberedelse, er det to vesentlige oppdateringer:

  1. Brev som ikke har vært utgitt tidligere, tas med.
  2. Brev som allerede er utgitt i «Johan O. Smiths etterlatte brev» som har endringer på ulike måter, eksempelvis:
  • Dagligdagse episoder og innhold av familiær og privat karakter som var fjernet, er nå tatt med.
  • Navn og stedsnavn som var anonymisert er nå tatt med, med mindre eieren av brevene uttrykkelig har krevd fortsatt anonymisering. For noen av brevene som ble skrevet av på 1940-tallet besitter vi ikke originalene og kan derfor ikke avdekke de navn og steder som er anonymiserte.
  • Det er også redigert bort en del avsnitt om Jesu forsoningsverk, alt er nå tatt med. En del av disse redigeringene kan forstås ut fra et ønske om å forkorte en del av brevene før de ble trykket som artikler i Skjulte Skatter, men uten disse avsnittene fremstår brevene allikevel som ufullstendige. Det er naturlig å gå ut fra at Skjulte Skatters redaksjon ønsket å fremheve betydningen av helliggjørelse som en personlig livslang prosess, og av den grunn spisset materialet nettopp i en slik retning.
  • Endringer som knytter seg til begrepsbruken rundt Jesu person er nå reversert. Det fortelles fra hans egne barn at Johan O. Smith mot slutten av livet var svært opptatt av Romerbrevets kapittel 8, vers 3, og dette versets presisering av at Jesus hadde kommet i syndig kjøds lignelse. Johan O. Smith har ikke skrevet noen artikler eller annet materiale om at han ønsker å presisere noe rundt dette, så vi har lite av historisk materiale å forholde oss til på dette punktet. Vi er imidlertid av den forståelse at de redaksjonelle endringene av brevene som ble gjort i denne sammenheng muligens var blitt gjort nettopp for å ivareta Smiths presiseringer og innsikt knyttet til Rom 8, 3.

Må Brunstad Christian Church skrive om historien?

Vi har allerede hatt kjennskap til at det har foregått tilpasninger av Johan O. Smiths brever, og hvorfor dette har blitt gjort. Så det som har kommet frem nå endrer derfor ikke vår historie dramatisk. Men når vi nå ønsket å gå dypere inn i materien for å kartlegge omfanget og innholdet, ble vi heller litt overrasket over omfanget, men ikke så mye over innholdet.

Det er gledelig at leserne av disse personlige brevene nå får tilgang til autentiske og uredigerte versjoner. Våre funn har blitt mottatt med stor interesse av menighetens medlemmer, og kan bidra til å gi en enda bedre forståelse av hvem Johan O. Smith var og hva han sto for.

LES OGSÅ: Fra én mann til verdensomspennende trossamfunn

Er Johan O. Smiths brev sentrale i menighetens lære?

Innholdet i brevene etter Johan O. Smith har vært til stor inspirasjon for våre medlemmer gjennom flere tiår. Disse har derfor fått en sentral posisjon i vår oppbyggelseslitteratur. Brevene er allikevel ingen lærebok eller teologisk utredning; de fungerer heller som praktisk veiledning i mange av livets vanskelige spørsmål.

Vi har ofte fått spørsmål og kommentarer fra personer utenfor vårt trossamfunn som oppfatter Smiths brever som autoritative pålegg og retningslinjer. Ved å lese brevene selv vil man imidlertid raskt forstå at dette ikke stemmer.

På våre menighetssamlinger bruker vi utelukkende Bibelen i oppbyggelsen og det er som regel kun bibeltekster som inngår som referanser på våre møter. Sitater fra Johan O. Smith forekommer unntaksvis, men da normalt sett knyttet opp mot et definert bibeltema.

Arven etter Smith – les selv, og bedøm selv

Det jobbes nå med å ferdigstille korrekturlesing, grafisk oppsett og planlegge trykking av alle de originale brevene.

Bestilling av første bok av de samlede skriftene kan gjøres via denne linken: Johan Oscar Smiths samlede skrifter for salg 

Johan O. Smith hadde nok ingen tanker om at de helt personlige brevene han skrev til sine nærmeste venner og familie en dag skulle bli til en bok. Når alle hans betraktninger og kommentarer fra hverdagslivet nå blir tatt med, i tillegg til læremessig innhold, gir dette leserne en mulighet til å gjøre seg kjent med personen Johan O. Smith. Hans beskrivelser er åpenbaringer og opplevelser som kan være til stor hjelp for troende også i vår tid.

BCC har en ledelse som ønsker åpenhet i menigheten, og selvstendighet i medlemmenes personlige liv. Det å selv kunne vurdere og ta egne valg var også reflektert i betydelig grad både hos Johan O. Smith og hans bror Aksel Smith.

Avgjørelsen om å dele alle brev åpent med alle medlemmer faller naturlig inn i arven fra Johan O. Smith og understreker viktigheten av nettopp slike verdier.