BCCs representantskapsmøte 2017

Tirsdag 4. juli avholdt BCC sitt årlige representantskapsmøte, og 120 representanter fra 20 ulike land var til stede. Deltakerne er genuint opptatt av å legge til rette med gode rammer for menighetslivet, og sikre trygg forvaltning av menighetens midler.


Av: Berit H. Nilsen

Første punkt på agendaen var gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2016. Daglig leder i BCC, Vegar Kronstad, presenterte fjorårets regnskap som viste at BCC hadde gaveinntekter på 348 millioner norske kroner, og egenkapitalen var på 599 millioner kroner ved utgangen av 2016. For de 8177 norske medlemmene utgjorde tilskudd fra stat og kommune i 2016 til sammen 8,7 millioner kroner. Les flere detaljer om økonomien i BCCs årsrapport.

Representantskapet i BCC skal etter vedtektene oppnevne styremedlemmer i Brunstadstiftelsen når det gjøres endringer. Dagens styremedlemmer har ønsket å tre av, og Trond Eriksen, mangeårig styreleder i Brunstadstiftelsen, presenterte under samlingen forslag til nye styremedlemmer. Disse ble enstemmig valgt i representantskapsmøtet.

Fremtidsplaner

Andre sentrale saker som ble presentert i representantskapsmøtet var blant annet status for det omfattende utbyggingsprosjektet på Oslofjord, Brunstad 2020. Det er knyttet stor interesse fra BCC-medlemmene til hva som vil skje med selve konferansesenteret, da utformingen av dette vil ha stor betydning for menighetens arrangementer i fremtiden. Status på utviklingsarbeidet ble gjennomgått med foreløpige kalkyler. Prosessen med å utrede alternativene for konferansesenteret fortsetter, og det antas at det vil bli tatt en endelig beslutning på omfang og utforming i løpet av 2017.

Tore Aslaksen presenterer ulike skisseforslag fra arkitektene. Foto: BCC

Det ble redegjort om status for arbeidet med finansieringsmodellene knyttet til fullførelsen av prosjektet, samt knyttet til BCCs fremtidige bruk av anlegget på Oslofjord. Her har flere generasjoner opplevd mange somre og høytider sammen, og mange vennskapsbånd er knyttet på tvers av kulturer, nasjoner og aldersgrupper. Representantskapet ønsker, på vegne av alle lokalmenighetene i BCC, å legge til rette for at fremtidige generasjoner også skal gis mulighet til å oppleve konferanser med fellesskap og trosoppbyggelse på Brunstad.

I møtet ble det også orientert om prosessen som har ført frem til etableringen av BCCs fond. Fondet opprettes nå som en følge av innsamlede gavemidler, og dette skal være et fond for fremtiden, som sikrer BCCs finansielle grunnlag for virksomhet og prosjekter i de kommende generasjoner. Det er derfor stort fokus på å forvalte dette på en måte som sikrer god avkastning.

Som kjent har det de senere årene har vært stor bevissthet rundt det å bygge god egenkapital i BCCs lokalmenigheter, og det vil utarbeides retningslinjer for å sikre både god egenkapital og god likviditet for tiden fremover.

I lunsjpausen benyttes tiden til å utveksle erfaringer fra de ulike lokalmenighetene. Foto: BCC

Representantskapssamlingen avsluttes i dag, og de 120 representantene har fått rikelig med inspirasjon og påfyll til å fortsette det viktige arbeidet i sine respektive lokalmenigheter.

Men før veien går hjem er det store forventninger til sommerkonferansen som er like om hjørnet på Oslofjord Convention Center.

Samlingen ble avholdt på Panorama konferansehotell, her forbereder flere av deltakerne seg på avreise. Foto: BCC